National Theatre Wales TEAM

Information

National Theatre Wales TEAM

An Official National Theatre Wales Group

TEAM is for anyone who is interested in being part of National Theatre Wales, getting involved in theatre or meeting new people. Join the group now to hear about any forthcoming meetings and opportunities.

You can find our Facebook page here

Let us know about your experience with TEAM and help us to continue improving by filling in our short survey here

Website: http://nationaltheatrewales.org/about#team
Location: Wales wide
Members: 840
Latest Activity: yesterday

Help Shape The Future

We're always keen to support new projects and events around Wales. These could be one-offs or more long-term. We'd like to get people involved in the arts (it doesn't have to be about theatre), develop skills and leaders, and encourage involvement from a wide range of people. So if you have an idea that fits in with any of these we'd like to hear from you.

You can contact us on team@nationaltheatrewales.org

Discussion Forum

Sunday Sessions @ West Coast Arts 1 Reply

Started by Dilys Burrell. Last reply by Dilys Burrell Sep 13, 2016.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales TEAM to add comments!

Comment by National Theatre Wales on February 28, 2017 at 12:37

DEADLINE TOMORROW!

Designer required for NTW TEAM project in Cardiff / Angen dylunydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd

#ntwTEAM

bit.ly/2lmH6pm

Comment by Rhoda Lane on February 24, 2017 at 13:44

BAROD: THE STANDALONE SESSIONS


A new artist development programme for musicians and the music industry in Wales by Swn!

http://www.swnissound.com/barod-standalone-sessions

BAROD: Y SESIYNAU ANNIBYNNOL


Mae rhaglen datblygu artistiaid newydd ar gyfer cerddorion a’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru gan SWN!

http://www.swnissound.com/barod-standalone-sessions

 

Comment by Rhoda Lane on February 24, 2017 at 12:51

WNO FILMMAKER IN RESIDENCE OPPORTUNITY! 

Details here http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/576-wno...

Please send applications to BFI NET.WORK Co-Ordinator tessa@ffilmcymruwales.com by midnight Tuesday 28th February 2017. Shortlisted applicants will be asked to attend an interview either in person or via Skype on Thursday 16th March 2017.  

CYFLE AR GYFER GWNEUTHURWR FFILM PRESWYL!

Manylion yma http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/...

Anfonwch geisiadau i’r Cydlynydd BFI NET.WORK tessa@ffilmcymruwales.com erbyn hanner nos dydd Mawrth 28 fed Chwefror 2017. Byddwn yn gofyn i’r ymgeiswyr a gaiff eu dewis ar y rhestr fer ddod i gyfweliad naill eu hunain neu dros Skype dydd Iau 16fed Mawrth 2017.  

Comment by Rhoda Lane on February 21, 2017 at 14:05

Comment by Rhoda Lane on February 16, 2017 at 11:59

Angen dylunydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd

Dyddiadau amrywiol rhwng 17 Mawrth a 18 Mai 2017 (gweler isod am fanylion). Mae hon yn rôl â thâl.

Lleoliad: Caerdydd

Mae TEAM National Theatre Wales yn creu darn gwreiddiol o waith gyda Ocean Park Academy, ysgol yn Sblot, Caerdydd.  Gan weithio gyda'r ysgol dros ddau dymor, byddwn yn gofyn i'r disgyblion lunio eu darn creadigol eu hunain. Gan gymryd arweiniad gan y dysgwyr, byddwn yn cymhwyso dull TEAM i droi eu syniadau yn rhywbeth unigryw.  

Dylunydd

Rydym yn chwilio am Ddylunydd i fod yn rhan o'r tîm creadigol. Bydd y cynhyrchiad terfynol yn ganlyniad proses o gyd-greu sy'n cynnwys amrywiaeth o ymarferwyr y celfyddydau gan gynnwys beirdd, cerddorion a gweithredwyr. Bydd y darn terfynol yn cael ei berfformio ddydd Iau 18 Mai 2017.

Rolau, gofynion a chyfrifoldebau:

 • Bydd y Dylunydd yn gweithio mewn lleoliad ysgol gyda pherfformwyr ifanc, felly mae profiad o weithio ar y cyd â phobl ifanc, pobl greadigol eraill a/neu grwpiau cymunedol yn hanfodol.

 • O leiaf blwyddyn o brofiad proffesiynol yn y theatr a'r celfyddydau.

 • Byddai profiad o ddylunio llwyfannau ar gyfer cynyrchiadau theatr mewn lleoliadau anhraddodiadol yn gaffaeliad.

 • Byddai dealltwriaeth o ddull ac ethos TEAM NTW yn fanteisiol.

 • Sicrhau bod safonau cynhyrchu uchel yn cael eu cynnal drwy gydol y cyfnod dylunio, ymarfer a pherfformio.

 • Rhagweithiol, llawn dychymyg, hyblyg, ac yn gallu cydweithio â'r tîm creadigol ehangach.

 • Cadw at bolisïau Iechyd a Diogelwch NTW a pholisïau eraill fel y bo'n briodol.

 • Trwydded yrru lawn y DU.

 • Yr hawl i weithio yn y DU.

 

FFI: Cyfanswm y ffi yw £1000 - ar gyfer yr hyn sy'n cyfateb i 10 diwrnod o waith.

AR GAEL: Mae'r sesiynau Ocean Park Academy fel arfer yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener, ond bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd yn yr wythnosau yn arwain at y perfformiad terfynol ym mis Mai.

Gwnewch gais gyda CV cyfredol a llythyr eglurhaol (dim mwy nag un ochr A4) yn nodi pam fod gennych y profiad a'r sgiliau cywir ar gyfer y swydd a pham y byddech yn hoffi gweithio gyda NTW, i team@nationaltheatrewales.org ynghyd â phortffolio digidol o'ch gwaith erbyn dydd Mercher 1 Mawrth 12:00 ganol dydd.

DYDDIADAU & AMSEROEDD:

Dyddiad cau Dydd Mercher 1 Mawrth

Cyfweliadau Dydd Mawrth 7 Mawrth

Dyddiad cychwyn Dydd Gwener 17 Mawrth

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi'r prosiect hwn drwy'r gronfa Cydweithio Creadigol, ac yn falch iawn o allu dangos ein hymrwymiad i'r cynllun  Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau.

Comment by Rhoda Lane on February 16, 2017 at 11:53

Designer required for NTW TEAM  project in Cardiff

Various dates between 17th March and 18th May 2017 (see below for details). This is a paid role.

Location: Cardiff

National Theatre Wales TEAM is creating an original piece of work with Ocean Park Academy, a school in Splott, Cardiff.  Working with the school over two terms, we will be asking the pupils to devise their own creative piece. Taking our lead from the learners, we will apply the TEAM approach to turning their ideas into something unique.  

Designer

We are looking for a Designer to be be part of the creative team. The final production will be the result of a co-creation process involving a variety of arts practitioners including poets, musicians  and activists. The final piece is scheduled for performance on Thursday 18th May 2017.

Roles, requirements and responsibilities:

 • The Designer will be working within a school setting with young performers, so experience of working collaboratively with young people, other creatives and/or community groups is essential.

 • At least 1 years professional experience in theatre and the arts.

 • Experience of designing staging for theatre productions in non-traditional settings would be an asset.

 • An understanding of the approach and ethos of NTW TEAM would be advantageous.

 • To ensure that high production standards are maintained throughout the design, rehearsal and performance period.

 • Proactive, imaginative, adaptable, and able to collaborate with the wider creative team.

 • Adhering to NTW’s Health and Safety policies and other policies as appropriate.

 • Full UK driving licence.

 • Right to work in the UK.

FEE: Total Fee is £1000 - for the equivalent of 10 days’ work.

AVAILABILITY: Sessions at Ocean Park Academy are usually held on Fridays, but some flexibility will be required in the weeks leading up to the final performance in May.

Please apply with a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) stating why you have the right experience and skills for the role and why you would like to work with NTW, to team@nationaltheatrewales.orgalong with a digital portfolio your work by Wednesday 1st March, 12:00 midday.DATES & TIMES:

Deadline Wednesday 1 March

Interviews Tuesday 7 March

Start date Friday 17 March

We are grateful to the Arts Council of Wales for supporting this project through the Creative Collaboration fund, and are delighted to be able to demonstrate our commitment to the Creative Learning through the Arts scheme.


 

Comment by Emma MacNab on February 13, 2017 at 16:22

If anyone is based near Cardigan, then have a look at the TEAM Workout and Skill Swap event happening on 4th May at the Small World Theatre. More info on the event here.


Comment by Rhoda Lane on February 7, 2017 at 15:16

Comment by Diana Ford on February 3, 2017 at 15:29
6 awesome bands/musicians confirmed including Tied & Wasted ,Vicetrack , Ella Guru , Tom Tenby , Jimmy Mac's Blues Band & The M.J's.
The Amnesty Campaigns promoted will be the Refugees Welcome campaign and the Together Against Hate campaign.  The evening will also feature short films about human rights issues including a filmy by independent Welsh film-maker Jay Bedwani.  Tickets are £10 in advance or £15 on the door and they are available from Babi-Beau, Caffi Pura and Dale's Music (all in Tenby).  
Local brewers Tenby Brewing Co. will be providing refreshments in a beer festival style. There will also be a TEAM presence for anyone who is interested in finding out more about TEAM and NTW.    
Come along for a night of great music and campaign together against hate! 
Comment by Rhoda Lane on February 3, 2017 at 14:44

Barbican Guildhall Creative Learning department is advertising an opportunity that may be of interest to TEAM members. They are currently recruiting for the third intake of the BA in Performance and Creative Enterprise which is delivered in association with the Barbican Centre.

The Performance and Creative Enterprise degree enables artists from a range of backgrounds in particular theatre, spoken word and music to develop their performance, production, collaboration and leadership skills for employment in the arts industry. Further information can be found here. 

The deadline is 7th March and application is made direct to the Guildhall School of Music and Drama. The course is open to non-standard entry applicants.

Performance and Creative Enterprise

https://www.youtube.com/watch?v=WQ_ZMfDm5RQ

 

Members (840)

 
 
 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2017   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service