National Theatre Wales TEAM

Information

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM is an open invitation - a chance for you to join in, contribute, and help us generate some magic. Whether you are new to the arts or a veteran culture vulture, TEAM welcomes you and your curiosity, enthusiasm and imagination.

 

TEAM is a network that encompasses a whole range of individuals, from arts professionals, dedicated enthusiasts and those curious ones dipping their toe in for the first time. 

 

 

Website: http://nationaltheatrewales.org/about#team
Location: International
Members: 879
Latest Activity: Apr 6

Help Shape The Future

Once you are part of this growing network, you get the chance to take part in our creative activities, get special ticket offers for our shows, and opportunities to assist on our productions.

If you’ve got an idea that you want to share, a creative project that needs an outside eye to glance over it, or you are looking for some guidance from a supportive arts community you have come to the right place.

TEAM can offer you training to help you lead a project with confidence, set up a community group or craft a performance piece.

We invite you to post your events, ideas and opportunities here. Let’s get the word out, shall we?

Take a look at our Facebook page https://www.facebook.com/ntwteam/

You can contact us on team@nationaltheatrewales.org

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales TEAM to add comments!

Comment by Rhian Lewis on March 20, 2017 at 10:02

Hey TEAM!

Fancy being an usher on the next NTW show in Rhyl? Send us an email today with your CV and we'll get in touch. It's a paid opportunity, and you'll get to be a key part of the team!

Shout if you have any questions

http://community.nationaltheatrewales.org/profiles/blogs/ntw-opport...

Comment by Rhoda Lane on March 17, 2017 at 10:58

ARTISTIC DIRECTOR LEADERSHIP PROGRAMME

Are you a future artistic director? Apply now for two incredible training opportunities. Artistic Director Leadership Programme is a training programme for people of colour who want to be artistic leaders.

1) Leaders of Tomorrow a free leadership training programme for theatre practitioners of colour.

2) Trainee Artistic Director programme: four paid, two year, full-time residencies for experienced theatre directors of colour at either tiata fahodzi, Freedom Studios, Talawa or 20 Stories High.

For more information go to https://www.adleadership.co.uk/ 

Applications deadline is 27th March 2017.

RHAGLEN ARWEINYDDIAETH CYFARWYDDWYR ARTISTIG


A ydych chi'n gyfarwyddwr artistig y dyfodol? Gwnewch gais nawr ar gyfer dau gyfle hyfforddi anhygoel. Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth Cyfarwyddwyr Artistig yn rhaglen hyfforddiant i bobl croenliw sydd am fod yn arweinwyr artistig.

1) Arweinwyr Yfory - rhaglen hyfforddiant arweinyddiaeth am ddim i ymarferwyr theatr croenliw.

2) Rhaglen Cyfarwyddwyr Artistig dan Hyfforddiant: dau gyfnod preswyl llawn amser, dwy flynedd â thâl, i gyfarwyddwyr theatr profiadol croenliw yn naill ai tiata fahodzi, Freedom Studios, Talawa neu 20 Stories High.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.adleadership.co.uk/ 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Mawrth 2017.

Comment by Rhoda Lane on March 9, 2017 at 17:17

Stage Manager and Technician Required for NTW TEAM Project in Cardiff


Various dates between 6th April and 18th May 2017 (see below for details). This is a paid role.


Location: Cardiff


National Theatre Wales TEAM is creating an original piece of work with Ocean Park Academy, a school in Splott, Cardiff. Working with the school over two terms, we will be asking the pupils to devise their own creative piece. Taking our lead from the learners, we will apply the TEAM approach to turning their ideas into something unique.

Stage Manager & Technician


We are looking for a Stage Manager and Technician to be be part of the creative team. The final production will be the result of a co-creation process involving a variety of arts practitioners including poets, musicians and activists. The final piece is scheduled for performance on Thursday 18th May 2017. You will need to be available from May 15th - 18th inclusive. Other dates by mutual agreement.


Roles, requirements and responsibilities:

 • You will be working within a school setting with young performers, so experience of working collaboratively with young people, other creatives and/or community groups is essential.
 • At least 1 year of professional experience in theatre and the arts.
 • Those interested in the technician post must have experience in AV
 • Experience of working for theatre productions in non-traditional settings 
 • An understanding of the approach and ethos of NTW TEAM would be advantageous.
 • Proactive, imaginative, adaptable, and able to collaborate with the wider creative team.
 • Adhering to NTW’s Health and Safety policies and other policies as appropriate.
 • Right to work in the UK.


FEE: Total Fee is £1000 - for the equivalent of 10 days’ work.


AVAILABILITY: Sessions at Ocean Park Academy are usually held on Fridays, but some flexibility will be required in the weeks leading up to the final performance in May.


Please apply with a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) stating why you have the right experience and skills for the role and why you would like to work with NTW, to team@nationaltheatrewales.org by Tuesday 21 March, 12:00 midday.DATES & TIMES:

 • Deadline Tuesday 21st March 
 • Interviews Tuesday 28th March
 • Start date Thursday 6th April

We are grateful to the Arts Council of Wales for supporting this project through the Creative Collaboration fund, and are delighted to be able to demonstrate our commitment to the Creative Learning through the Arts scheme.

Comment by Rhoda Lane on March 9, 2017 at 17:16

Angen Rheolwr Llwyfan & Technegydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd


Dyddiadau amrywiol rhwng 6 Ebrill a 18 Mai 2017 (gweler isod am fanylion). Mae hon yn rôl â thâl.


Lleoliad: Caerdydd


Mae TEAM National Theatre Wales yn creu darn gwreiddiol o waith gyda Ocean Park Academy, ysgol yn Sblot, Caerdydd. Gan weithio gyda'r ysgol dros ddau dymor, byddwn yn gofyn i'r disgyblion lunio eu darn creadigol eu hunain. Gan gymryd arweiniad gan y dysgwyr, byddwn yn cymhwyso dull TEAM i droi eu syniadau yn rhywbeth unigryw.

Rheolwr Llwyfan & Technegydd


Rydym yn chwilio am Rheolwr Llwyfan & Technegydd i fod yn rhan o'r tîm creadigol. Bydd y cynhyrchiad terfynol yn ganlyniad proses o gyd-greu sy'n cynnwys amrywiaeth o ymarferwyr y celfyddydau gan gynnwys beirdd, cerddorion a gweithredwyr. Bydd y darn terfynol yn cael ei berfformio ddydd Iau 18 Mai 2017. You will need to be available from May 15th - 18th inclusive. Other dates by mutual agreement. Bydd angen i chi fod ar gael Mai 15 - 18. Unrhyw ddyddiadau eraill yw gytuno.


Rolau, gofynion a chyfrifoldebau:

 • Bydd y Rheolwr Llwyfan & Technegydd i yn gweithio mewn lleoliad ysgol gyda pherfformwyr ifanc, felly mae profiad o weithio ar y cyd â phobl ifanc, pobl greadigol eraill a/neu grwpiau cymunedol yn hanfodol.
 • O leiaf blwyddyn o brofiad proffesiynol yn y theatr a'r celfyddydau.
 • Mae angen i’r rhai sydd a diddoredeb yn y swydd technegydd i fod a phrofiad mewn AV.
 • Byddai profiad o weithio ar gyfer cynyrchiadau theatr mewn lleoliadau anhraddodiadol yn gaffaeliad.
 • Byddai dealltwriaeth o ddull ac ethos TEAM NTW yn fanteisiol.
 • Rhagweithiol, llawn dychymyg, hyblyg, ac yn gallu cydweithio â'r tîm creadigol ehangach.
 • Cadw at bolisïau Iechyd a Diogelwch NTW a pholisïau eraill fel y bo'n briodol.
 • Yr hawl i weithio yn y DU.


FFI: Cyfanswm y ffi yw £1000 - ar gyfer yr hyn sy'n cyfateb i 10 diwrnod o waith.


AR GAEL: Mae'r sesiynau Ocean Park Academy fel arfer yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener, ond bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd yn yr wythnosau yn arwain at y perfformiad terfynol ym mis Mai.


Gwnewch gais gyda CV cyfredol a llythyr eglurhaol (dim mwy nag un ochr A4) yn nodi pam fod gennych y profiad a'r sgiliau cywir ar gyfer y swydd a pham y byddech yn hoffi gweithio gyda NTW, i team@nationaltheatrewales.org ynghyd â phortffolio digidol o'ch gwaith erbyn dydd Mawrth 21 Mawrth 12:00 ganol dydd.

DYDDIADAU & AMSEROEDD:

 • Dyddiad cau Dydd Mawrth 21 Mawrth
 • Cyfweliadau Dydd Mawrth 28 Mawrth
 • Dyddiad cychwyn Dydd Iau 6 Ebrill

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi'r prosiect hwn drwy'r gronfa Cydweithio Creadigol, ac yn falch iawn o allu dangos ein hymrwymiad i'r cynllun Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau.

Comment by Rhoda Lane on March 7, 2017 at 15:47

A2:Connect Artists in Schools Fair and Network Event

Callout for artists

A2:Connect will be hosting an Artists Fair and Network event on 5 April 2017 to bring together artists and professionals working in schools in the Central South area of Wales. This event will be open to teachers, creative agents, arts development officers, and all arts education professionals as well as artists and is intended to showcase artists, build connections, promote discussion and increase opportunities for artists in schools.

Event date: 5 April 2017

Location: Cyfarthfa High School, Merthyr Tydfil

Times: 1pm - 6.30pm, Artists Fair opens at 3pm

Please contact Zoe Munn on zoe@artsactive.org.uk

If you would like a stall and/or to present at the Network Forum then please let us know by 24 March at the latest - stalls and slots will be allocated on a first come first served basis.

-------------

A2:Clymu: Digwyddiad Ffair a Rhwydweithio Artistiaid mewn Ysgolion Galw ar artistiaid

Bydd A2:Clymu yn llywyddu digwyddiad Ffair a Rhwydweithio ar 5 Ebrill 2017 i ddwyn ynghyd artistiaid a phobol broffesiynol sy’n gweithio mewn ysgolion yn ardal Ganol De Cymru. Bydd y digwyddiad yma’n agored i athrawon, asiantau creadigol, swyddogion datblygu’r celfyddydau, a phawb proffesiynol ym maes addysg yn y celfyddydau yn ogystal ag artistiaid, a’i amcan ydi rhoi stondin i artistiaid, meithrin cysylltiadau, hybu trafod a chynyddu cyfleoedd i artistiaid mewn ysgolion.

Dyddiad y digwyddiad: 5 Ebrill 2017

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Oriau: 1pm - 6.30pm, y Ffair Artistiaid yn agor am 3pm

Cysylltwch â Zoe Munn ar zoe@artsactive.org.uk

Os oes arnoch eisiau stondin a/neu gyflwyno gwaith yn Fforwm y Rhwydwaith cofiwch roi gwybod i ni erbyn 24 Mawrth fan bellaf - rhannir stondinau a hiciau yn ôl y drefn y cyntaf i’r felin gaiff falu.

ArtistsCalloutA2ConnectArtistsFair.pdf

Comment by Rhoda Lane on March 7, 2017 at 15:20

ARTIST RESIDENCY PROGRAMME - KOREA!

TEAM brethren! You need to get applications in to Mr Simon Coates by Friday 31st March if you would like to have the chance of taking part in this September 2017 in Korea. This is a unique opportunity and we are super excited to be offering it this year. So put your best foot forward and send us something extraordinary! 

For more details, see Simon's blog via the link below:

ARTIST CALL: International performance residency

Comment by National Theatre Wales on February 28, 2017 at 12:37

DEADLINE TOMORROW!

Designer required for NTW TEAM project in Cardiff / Angen dylunydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd

#ntwTEAM

bit.ly/2lmH6pm

Comment by Rhoda Lane on February 24, 2017 at 13:44

BAROD: THE STANDALONE SESSIONS


A new artist development programme for musicians and the music industry in Wales by Swn!

http://www.swnissound.com/barod-standalone-sessions

BAROD: Y SESIYNAU ANNIBYNNOL


Mae rhaglen datblygu artistiaid newydd ar gyfer cerddorion a’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru gan SWN!

http://www.swnissound.com/barod-standalone-sessions

 

Comment by Rhoda Lane on February 24, 2017 at 12:51

WNO FILMMAKER IN RESIDENCE OPPORTUNITY! 

Details here http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/576-wno...

Please send applications to BFI NET.WORK Co-Ordinator tessa@ffilmcymruwales.com by midnight Tuesday 28th February 2017. Shortlisted applicants will be asked to attend an interview either in person or via Skype on Thursday 16th March 2017.  

CYFLE AR GYFER GWNEUTHURWR FFILM PRESWYL!

Manylion yma http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/...

Anfonwch geisiadau i’r Cydlynydd BFI NET.WORK tessa@ffilmcymruwales.com erbyn hanner nos dydd Mawrth 28 fed Chwefror 2017. Byddwn yn gofyn i’r ymgeiswyr a gaiff eu dewis ar y rhestr fer ddod i gyfweliad naill eu hunain neu dros Skype dydd Iau 16fed Mawrth 2017.  

Comment by Rhoda Lane on February 21, 2017 at 14:05

 

Members (879)

 
 
 

@NTWtweets on Twitter

Great to see #NTWSisters last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more! @NTWtweets

Great to see last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more!

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL  #NTWTEAM

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL 

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI  #NTWTEAM

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service