National Theatre Wales TEAM

Information

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM is an open invitation - a chance for you to join in, contribute, and help us generate some magic. Whether you are new to the arts or a veteran culture vulture, TEAM welcomes you and your curiosity, enthusiasm and imagination.

 

TEAM is a network that encompasses a whole range of individuals, from arts professionals, dedicated enthusiasts and those curious ones dipping their toe in for the first time. 

 

 

Website: http://nationaltheatrewales.org/about#team
Location: International
Members: 864
Latest Activity: on Tuesday

Help Shape The Future

Once you are part of this growing network, you get the chance to take part in our creative activities, get special ticket offers for our shows, and opportunities to assist on our productions.

If you’ve got an idea that you want to share, a creative project that needs an outside eye to glance over it, or you are looking for some guidance from a supportive arts community you have come to the right place.

TEAM can offer you training to help you lead a project with confidence, set up a community group or craft a performance piece.

We invite you to post your events, ideas and opportunities here. Let’s get the word out, shall we?

Take a look at our Facebook page https://www.facebook.com/ntwteam/

You can contact us on team@nationaltheatrewales.org

Discussion Forum

Sunday Sessions @ West Coast Arts 1 Reply

Started by Dilys Burrell. Last reply by Dilys Burrell Sep 13, 2016.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales TEAM to add comments!

Comment by Rhoda Lane on August 8, 2017 at 13:48

TEAM! Don't forget to RSVP to our TEAM Social over in Port Talbot. Write to us at team@nationaltheatrewales.org by Monday 4th September!

http://community.nationaltheatrewales.org/events/team-social-port-t... 

Comment by Rhoda Lane on August 3, 2017 at 14:51
Comment by Rhoda Lane on July 28, 2017 at 9:27

FIND YOUR FUTURE

If you’re aged 16-24 and considering a career in the creative industries, this event in London by BECTU could point you in the right direction.

Os ydych chi rhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn ystyried gyrfa yn y diwydiannau creadigol, gallai’r digwyddiad hwn yn Llundain gan BECTU fod yn fodd i’ch cyfeirio i’r cyfeiriad iawn.

https://www.eventbrite.co.uk/e/find-your-future-2017-creative-route...

Comment by Rhoda Lane on July 27, 2017 at 10:53

SAVE THE DATE!

National Theatre Wales TEAM is inviting TEAM members (existing and prospective!) to join us for our pre-show shindig, TEAM Social on Thursday 14th September, 18:00 in Port Talbot!

This is a party to celebrate all the good stuff going on, the people and places we love, and to mark the start of our production run of the epic “We’re Still Here” by National Theatre Wales & Common Wealth Theatre.

It’ll be an exclusive opportunity for you to see the show before everyone else, and what’s more, it’s FREE.

If you’re coming, RSVP to team@nationaltheatrewales.org.

NODWCH Y DYDDIAD!

 

Mae TEAM National Theatre Wales yn gwahodd aelodau TEAM (cyfredol a’r rhai sydd ar fin ymaelodi!) i ymuno â ni ar gyfer parti cyn y sioe, TEAM Social ar Dydd Iau 14eg Medi, 18:00 ym Mhort Talbot!

 

Dyma barti i ddathlu’r holl weithgarwch da sydd yn mynd yn ei flaen, y bobl a’r llefydd yr ydym yn dwlu arnynt, ac er mwyn nodi dechrau rhediad ein cynhyrchiad epig “We're Still Here” gan National Theatre Wales a Common Wealth Theatre.

Bydd hwn yn gyfle unigryw i chi weld y sioe cyn pawb arall ac mae hefyd yn RHAD AC AM DDIM.


Os y’ch chi’n dod, RSVP at team@nationaltheatrewales.org.

Comment by Rhoda Lane on July 19, 2017 at 7:16
Gwirfoddolwyr eu hangen i helpu i brofi prosiect anturus newydd!!

Volunteers needed to test an exciting new project!!

http://us12.campaign-archive2.com/?e=&u=e05265a0544a82d24d65d8f...
Comment by Rhoda Lane on July 18, 2017 at 20:42

REHEARSALS - We're Still Here

 

Our next show is a co-production with Common Wealth Theatre called We’re Still Here, set in the Byass Works in Port Talbot.http://nationaltheatrewales.org/were-still-here

 

While the show is shaping up, we’re offering the chance for TEAM members to come and sit in on rehearsals (dates below), so email us at team@nationaltheatrewales.org if you’re out and about in Port Talbot town and we’ll send you details of locations.

 

Week 1 - Friday 18th Aug - 2pm - 4.30pm

Week 2 - Friday 25th Aug - 2pm - 4.30pm

Week 3 - Friday 1st Sept - 2pm - 4.30pm

Week 4 - Friday 8th Sept - 2pm - 4.30pm

 

We can’t wait to share this with you!

 

-----

YMARFERION - We're Still Here

 

Mae ein sioe nesaf yn gyd-gynhyrchiad gyda Common Wealth Theatre ac enw’r sioe yw We’re Still Here, ac fe’i lleolir yn Ngweithiau Byass ym Mhort Talbot. http://nationaltheatrewales.org/were-still-here

 

Tra bo’r sioe yn dod i rhyw fath o siâp, rydym yn rhoi cyfle i aelodau TEAM ddod i eistedd a gwylio’r ymarferion (nodir y dyddiadau isod), felly anfonwch e-bost acw atteam@nationaltheatrewales.org os ydych yn ardal tref Port Talbot ac fe wnawn ni wedyn anfon manylion y lleoliadau atoch chi.

 

Wythnos 1 - Gwener 18fed Awst - 2pm - 4.30pm

Wythnos 2 - Gwener 25ain Awst - 2pm - 4.30pm

Wythnos 3 - Gwener 1af Medi - 2pm - 4.30pm

Wythnos 4 - Gwener 8ed Medi - 2pm - 4.30pm

 

Rydym yn awchu am y cyfle i gael rhannu hwn gyda chi!

Comment by Rhoda Lane on July 13, 2017 at 16:29

 The RawFfest 2017 programme is here!

http://www.rawffest.wales/programme

---

Mae'r rhaglen RawFfest 2017 yn fan hyn!

http://www.rawffest.wales/cy/programme

Comment by Rhoda Lane on July 10, 2017 at 12:39

Future Leaders Connect

Are you aged 18-35 and living in Wales? Do you care about tackling the major issues of the world today? Do you see yourself as a future leader?

The British Council want your application for Future Leaders Connect. The initiative will bring together 50 young people from around the globe where they’ll have the opportunity to discuss the most significant global issues, develop advanced leadership and policy skills, learn from global policy experts and become part of an international network of emerging policy leaders.

For more details about the initiative check out the British Council’s webpage, and submit your application by the deadline on Thursday 20 July.

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leade...

------

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol

Ydych chi rhwng 18 a 35 ac yn byw yng Nghymru? Ydych chi’n hidio ynghylch mynd i’r afael â rhai o’r materion llosg yn y byd heddiw? Ydych chi’n eich gweld eich hun fel un o arweinwyr y dyfodol?

Mae’r Cyngor Prydeinig eisiau i chi wneud cais am Gyswllt Arweinwyr y Dyfodol. Bydd y fenter yn dod â 50 o bobl ifanc o bob cwr o’r byd ynghyd ac yn rhoi’r cyfle iddynt drafod rhai pynciau llosg y byd, datblygu medrau uwch o ran arwain a meithrin polisi, dysgu oddi wrth arbenigwyr byd-eang a dod yn rhan o’r rhwydwaith rhyngwladol o arweinwyr polisi sy’n dechrau dod i’r amlwg.

Am ragor o fanylion ynghylch y fenter hon mynnwch gip ar wefan y Cyngor Prydeinig a chyflwyno eich ffurflen gais erbyn y dyddiad cau sef dydd Iau 20 Gorffennaf.

https://wales.britishcouncil.org/rhaglenni/cymdeithas/cysylltu-arwe...

 

Comment by Rhoda Lane on July 10, 2017 at 11:19

Join National Theatre Wales TEAM as part of the Cardiff Free Fringe, Monday the 17th of July 12:30 - 17:00 at The Other Room, Cardiff!

The day will include advice and a Q&A session from NTW staff, including their Communications Coordinator Rhian Lewis who will be offering helpful tips on how to market your upcoming shows, and Head of Creative Development Simon Coates who will give emerging artists an introduction to Creative Producing.

The session will conclude with a TEAM Workout run by Lisa Turner, where you can work with other creatives to help shape your future projects. Come with your ideas and questions and let’s work them out together.

Spaces are limited, so follow the link to order your FREE ticket and we’ll see you there! https://www.ticketsource.co.uk/date/381538

For any questions about accessibility, contact National Theatre Wales TEAM at: team@nationaltheatrewales.org

-----

Ymunwch â TEAM National Theatre Wales fel rhan o'r Ŵyl Ymylol am Ddim, ddydd Llun 17 Gorffennaf 12:30 - 17:00 yn The Other Room, Caerdydd!

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyngor a sesiwn holi ac ateb gan staff NTW, gan gynnwys eu Cydlynydd Cyfathrebu Rhian Lewis a fydd yn cynnig awgrymiadau defnyddiol ar sut i farchnata eich sioeau sydd ar ddod, a Phennaeth Datblygiad Creadigol Simon Coates a fydd yn rhoi cyflwyniad i artistiaid newydd ar Gynhyrchu Creadigol.

Daw'r sesiwn i ben gyda TEAM Workout wedi'i gynnal gan Lisa Turner, lle gallwch weithio gyda phobl greadigol eraill i helpu i lunio eich prosiectau yn y dyfodol. Dewch â'ch syniadau a'r cwestiynau a gadewch i ni eu gweithio allan gyda'n gilydd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly dilynwch y linc i archebu eich tocyn AM DDIM ac fe welwn ni chi yno! https://www.ticketsource.co.uk/date/381538

Am unrhyw gwestiynau am hygyrchedd, cysylltwch â TEAM National Theatre Wales yn: team@nationaltheatrewales.org

Comment by Bethan Morgan on July 4, 2017 at 21:34

Hi TEAM members,

Mercury Theatre Wales's new production 35 TIMES is at Volcano in Swansea this week. We are offering TEAM members a special discount of £5- tickets tomorrow night (Wednesday) at 7.30pm. Email info@mercurytheatrewales.co.uk and quote 35TEAM.

Read the 1st review below:-

http://www.theatre-wales.co.uk/reviews/reviews_details.asp?reviewID...

 

Members (864)

 
 
 

@NTWtweets on Twitter

Now we hear from Prof Ian Hargreaves @CreativeCardiff - should more public bodies follow @NTWtweets approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

Now we hear from Prof Ian Hargreaves - should more public bodies follow approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2017   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service