Freelance Consultant, National Companies of Wales / Ymgynghorwr Llawrydd Cwmniau Cenedlaethol Cymru

The eight national companies of Wales are seeking an experienced freelance consultant to develop the shared agenda and priorities set by the collective to ensure a fully inclusive arts sector is achieved throughout Wales. 


Wales is undergoing an exciting and dynamic renaissance, led by its national companies, and underpinned by the network of individual artists, venues, producers and festivals. We have a major part to play in contributing to the profile and awareness of contemporary Welsh culture, helping shine a light on the rich diversity of work being presented, and enriching perceptions of the nation’s cultural offer. The Minister for Economy and Infrastructure’s statement on plans for culture in Wales will influence the agenda we pursue.

The consultant will assist the collective on building resilience and growth of the wider arts sector by developing diversity and inclusivity in our audiences, identify ways in which we can lead on supporting the professional development of arts professionals and how to increase the international profile and market opportunities for Wales. Identifying and assisting with the submission of funding applications to support the initiatives, including research reports on outcomes will also be a requirement of the brief.

The eight organisations are comprised of those designated as national companies by the Arts Council of Wales, and in receipt of Arts Council funding.  They include the following:

BBC National Orchestra of Wales

Ffilm Cymru Wales

Literature Wales

National Dance Company Wales

National Theatre Wales

Theatr Genedlaethol Cymru

Wales Millennium Centre

Welsh National Opera

The national companies are committed to deliver equal opportunities in all that we do, and welcome bids from people of all backgrounds.

For further information, brief and person specification please visit any of the company’s websites

Information is available in English and Welsh


Deadline: Monday 23rd January 2017

Interview: Wednesday 1st February 2017, Cardiff

Mae wyth cwmni cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi ymgynghorwr llawrydd profiadol i ddatblygu agenda ac amcanion ar y cyd sydd wedi eu gosod gan y grŵp, er mwyn sicrhau sector cynhwysol dros Gymru gyfan.

Mae Cymru yn profi cyfnod cyffrous yn ddiwylliannol, gyda’i chwmnïau cenedlaethol yn chwarae rhan flaenllaw, a’i rhwydwaith o artistiaid unigol, lleoliadau, cynhyrchwyr a gwyliau yn ei hategu. Rydym ni’n chwarae rhan bwysig wrth gyfrannu at broffil diwylliant cyfoes Cymru a chodi ymwybyddiaeth ohono, gan daflu goleuni ar yr amrywiaeth gyfoethog o waith a gynhyrchir. Bydd datganiad y Gweinidog dros yr Economi a'r Seilwaith am gynlluniau ar gyfer diwylliant yng Nghymru yn dylanwadu ar yr agenda a ddatblygir gan y cwmnïau.

Bydd yr ymgynghorwr yn cynorthwyo’r grŵp er mwyn sicrhau cadernid a thwf y sector gelfyddydau ehangach trwy ddatblygu amrywiaeth a chynhwysiant yn ein cynulleidfaoedd, adnabod cyfleoedd i gefnogi ac arwain ar ddatblygiad proffesiynol gweithwyr yn y sector, a sut i godi proffil rhyngwladol a marchnata cyfleoedd i Gymru. Fel rhan o’r briff bydd gofyn i’r ymgynghorwr gynorthwyo gyda chyflawni ceisiadau grant er mwyn cefnogi mentrau, gan gynnwys gwaith ymchwil a chreu adroddiadau ar ganlyniadau.

Mae’r wyth sefydliad yn cynnwys y rheini sydd wedi eu dynodi fel cwmnïau cenedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn derbyn nawdd gan y Cyngor.

Yr wyth cwmni yw:

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Ffilm Cymru
Llenyddiaeth Cymru
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
National Theatre Wales
Theatr Genedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Opera Cenedlaethol Cymru

Mae’r cwmnïau cenedlaethol yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cyfartal fel rhan o’u gwaith bob dydd, ac fe groesawir ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion pellach ar wefannau’r cwmnïau cenedlaethol.

Gwybodaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Dyddiad Cau:Dydd Llun 23ain Ionawr 2017
Cyfweliad: Dydd Mercher 1af Chwefror 2017, Caerdydd

Views: 91

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Ar ôl llwyddiant ein parti lansio NTW TEAM yn Wrecsam, rydyn ni nawr dim ond deu ddydd i ffwrdd o'n parti yn Ninbych y Pysgod! Os ydych eirioed wedi eisiau'r cyfle i lunio sioe NTW, dyma'ch siawns. Dewch i Caffi Pura i ddarganfod mwy. RSVP gan ddilyn https://buff.ly/2G0JmOQ pic.twitter.com/o4HlJswECb

Ar ôl llwyddiant ein parti lansio NTW TEAM yn Wrecsam, rydyn ni nawr dim ond deu ddydd i ffwrdd o'n parti yn Ninbych y Pysgod! Os ydych eirioed wedi eisiau'r cyfle i lunio sioe NTW, dyma'ch siawns. Dewch i Caffi Pura i ddarganfod mwy. RSVP gan ddilyn https://buff.ly/2G0JmOQ 

After the success of our NTW TEAM launch party in Wrexham, we are now only two days away from our Tenby party! If you have ever wanted a chance to create an NTW show then this is it. Come along to Caffi Pura to find out more. RSVP by following https://buff.ly/2G0JmOQ pic.twitter.com/FeZYXugfEi

After the success of our NTW TEAM launch party in Wrexham, we are now only two days away from our Tenby party! If you have ever wanted a chance to create an NTW show then this is it. Come along to Caffi Pura to find out more. RSVP by following https://buff.ly/2G0JmOQ 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service