Rhaglen newydd datblygu artstiad Theatr Iolo a Pontio.

Platfform || Pontio - Galw am geisiadau o artistiaid sy'n dod i'r amlwg.

 

Partneraieth newydd rhwng rhaglen Platfform Theatr Iolo a Pontio ar gyfer artistiaid sydd am ddatblygu gwaith yn yr iaith Gymreag gyda, ac ar gyfer, teuleuoedd yng Nghogledd Cymru.

 

Rhaglen dair-blynedd arbrofol Theatr Iolo yw Platfform a fwriadwyd i gefnogi gwaith ymchwil gan artistiaiad sy’n dod i’r amlwg ac i ddatblygu theatr a digwyddiadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn partneriaeth â chanolfanau celfyddydol a theatrau. Un o prif amcanion rhaglen Teulu Pontio Family yw cyflwyno mwy o waith ym Mhontio yn y Gymraeg i deuluoedd, nod sy’n cydfynd â ffocws Platffrom. Drwy hyn bydd y prosiect yn tynnu at ei gilydd brofiad, adnoddau a rhwydweithiau y ddau sefydliad i greu rhaglen gryno a phwrpasol o ddatblygu artistiaid.

 

Ar y cyd â phreswyliadau trydedd flwyddyn Platfform yn Ne Cymru a Phowys, bydd Platfform||Pontio yn ffocysu ar weithio gyda artist sydd yn gweithio yng Ngogledd Cymru (neu sy'n gallu dangos ymrwymiad cryf at yr ardal â'i chymunedau) o fis Medi 2017 hyd at Fai 2018 i ddatblygu gwaith yn y Gymraeg ar gyfer, a chyda, teuluoedd a phlant rhwng 4 a 7 oed.

 

Bydd yr artist llwyddiannus yn derbyn pecyn o gymorth pwrpasol a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2017 ac yn  cynnwys cefnogaeth  Cynhyrchydd Prosiectau Cymraeg Platfform Megan Childs, a staff Pontio i gyflawni syniadau, cymorth gweinyddol, marchnata a thechnegol ynghyd a help i wneud cysylltiadau â theuluouedd. Bydd yr artist yn ogystal yn derbyn pecyn hyfforddiant ac ymweliadau, gan gynnwys cefnogaeth mentoriaid proffesiynol o’r diwydiant  ynghyd a chyfleuoedd i rhwydweithio gyda chyngheiriaid. Bydd yr artist yn derbyn tâl dyddiol yn unol â chyfradd safonol y diwydiant ynghyd a chyllideb artistig (i’w rheoli ar y cyd â’r cyhyrchydd) o £3,000 ar gyfer tri bloc o dri diwrnod o waith ymchwil a ddatblygu rhwng Ionawr 2018 a Mai 2018 a fydd yn arwain at gyflwyniad cyhoeddus yn Pontio.

Mae manylion llawn am y prosiect a sut i wneud cais ar ein gwefan neu cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw  4ydd o Orffenaf am hanner dydd.

 

I gael mwy o wybodaeth am Platfform, am brosiectau blaenorol a chyfredol y cynllun, a gwybodaeth am yr artistiaid sy'n cymryd rhan yn y cyfnodau preswyl hirach, ewch i www.theatriolo.com a dilynwch flog www.platfform.cymru.

Mae Platfform yn derbyn cefnogaeth ariannol hael gan Gyngor Celfydyddau Cymru a sefydliad Esmée Fairbairn. 

 

Platfform||Pontio - Call for Submissions from Emerging Artists

 

A New partnership between Theatr Iolo’s Platfform programme and Pontio launched for artists to develop Welsh language work for and with families in North Wales.

 

Platfform is Theatr Iolo’s experimental three year programme designed to support emerging artists research and develop theatre and theatrical happenings with and for children, young people and families in partnership with a venue.  A priority for the Teulu Pontio family strand of programming is to present more Welsh language work for families, so with this is mind the Platfform || Pontio project will bring the experience, resources and support networks of both organisations together in a condensed and focused programme of artist research and development.

 

 Running alongside year three Platfform residencies in South wales and Powys, Platform || Pontio will focus on working with a North Wales based artist (or an artist who shows a strong commitment to the area and its communities) from September 2017 to May 2018 to develop Welsh language work for and with families with children aged between 4 and 7

 

The successful artist will receive a bespoke package of support that will start in September 2017 and will include support from Platfform’s Welsh Language project Producer Megan Childs and Pontio staff to realise ideas along with administrative, technical and marketing support and help making links with families. They will have access to a package of training and go & see visits along with mentor and peer support from industry practitioners. Artists will receive industry standard daily rates of pay and there will be an additional artistic budget of £3000 available for the three blocks of three days research and development running from January 2018 to May 2018, culminating in a public sharing at Pontio in May 2018.

Full details of how to apply for this opportunity can be found here Click here

The deadline for submissions is midday on the 4th of July.

 

To find out more about Platfform, previous and current projects and the artists on longer residencies go to www.theatriolo.com and follow the blog at www.platfform.cymru

 

Platfform is made possible with the generous support from the Arts Council of Wales and Esmée Fairbairn Foundation.

Views: 46

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service