Stage Manager and a Technician Required for NTW TEAM Project in Cardiff / Angen Rheolwr Llwyfan & Technegydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd

Stage Manager and a Technician Required for NTW TEAM Project


Various dates between 6th April and 18th May 2017 (see below for details). This is a paid role.


Location: Cardiff


National Theatre Wales TEAM is creating an original piece of work with Ocean Park Academy, a school in Splott, Cardiff. Working with the school over two terms, we will be asking the pupils to devise their own creative piece. Taking our lead from the learners, we will apply the TEAM approach to turning their ideas into something unique.

Stage Manager & Technician


We are looking for a Stage Manager and Technician to be be part of the creative team. The final production will be the result of a co-creation process involving a variety of arts practitioners including poets, musicians and activists. The final piece is scheduled for performance on Thursday 18th May 2017. You will need to be available from May 15th - 18th inclusive. Other dates by mutual agreement.


Roles, requirements and responsibilities:

 • You will be working within a school setting with young performers, so experience of working collaboratively with young people, other creatives and/or community groups is essential.
 • At least 1 year of professional experience in theatre and the arts.
 • Those interested in the technician post must have experience in AV
 • Experience of working for theatre productions in non-traditional settings 
 • An understanding of the approach and ethos of NTW TEAM would be advantageous.
 • Proactive, imaginative, adaptable, and able to collaborate with the wider creative team.
 • Adhering to NTW’s Health and Safety policies and other policies as appropriate.
 • Right to work in the UK.


FEE: For each post the total fee is £1000 - for the equivalent of 10 days’ work.


AVAILABILITY: Sessions at Ocean Park Academy are usually held on Fridays, but some flexibility will be required in the weeks leading up to the final performance in May.


Please apply with a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) stating why you have the right experience and skills for the role and why you would like to work with NTW, to team@nationaltheatrewales.org by Tuesday 21 March, 12:00 midday.

DATES & TIMES:

 • Deadline Tuesday 21st March 
 • Interviews Tuesday 28th March
 • Start date Thursday 6th April

We are grateful to the Arts Council of Wales for supporting this project through the Creative Collaboration fund, and are delighted to be able to demonstrate our commitment to the Creative Learning through the Arts scheme.

Angen Rheolwr Llwyfan & Technegydd ar gyfer prosiect TEAM NTW yng Nghaerdydd


Dyddiadau amrywiol rhwng 6 Ebrill a 18 Mai 2017 (gweler isod am fanylion). Mae hon yn rôl â thâl.


Lleoliad: Caerdydd


Mae TEAM National Theatre Wales yn creu darn gwreiddiol o waith gyda Ocean Park Academy, ysgol yn Sblot, Caerdydd. Gan weithio gyda'r ysgol dros ddau dymor, byddwn yn gofyn i'r disgyblion lunio eu darn creadigol eu hunain. Gan gymryd arweiniad gan y dysgwyr, byddwn yn cymhwyso dull TEAM i droi eu syniadau yn rhywbeth unigryw.

Rheolwr Llwyfan & Technegydd


Rydym yn chwilio am Rheolwr Llwyfan & Technegydd i fod yn rhan o'r tîm creadigol. Bydd y cynhyrchiad terfynol yn ganlyniad proses o gyd-greu sy'n cynnwys amrywiaeth o ymarferwyr y celfyddydau gan gynnwys beirdd, cerddorion a gweithredwyr. Bydd y darn terfynol yn cael ei berfformio ddydd Iau 18 Mai 2017. You will need to be available from May 15th - 18th inclusive. Other dates by mutual agreement. Bydd angen i chi fod ar gael Mai 15 - 18. Unrhyw ddyddiadau eraill yw gytuno.


Rolau, gofynion a chyfrifoldebau:

 • Bydd y Rheolwr Llwyfan & Technegydd i yn gweithio mewn lleoliad ysgol gyda pherfformwyr ifanc, felly mae profiad o weithio ar y cyd â phobl ifanc, pobl greadigol eraill a/neu grwpiau cymunedol yn hanfodol.
 • O leiaf blwyddyn o brofiad proffesiynol yn y theatr a'r celfyddydau.
 • Mae angen i’r rhai sydd a diddoredeb yn y swydd technegydd i fod a phrofiad mewn AV.
 • Byddai profiad o weithio ar gyfer cynyrchiadau theatr mewn lleoliadau anhraddodiadol yn gaffaeliad.
 • Byddai dealltwriaeth o ddull ac ethos TEAM NTW yn fanteisiol.
 • Rhagweithiol, llawn dychymyg, hyblyg, ac yn gallu cydweithio â'r tîm creadigol ehangach.
 • Cadw at bolisïau Iechyd a Diogelwch NTW a pholisïau eraill fel y bo'n briodol.
 • Yr hawl i weithio yn y DU.


FFI: Cyfanswm y ffi yw £1000 - ar gyfer yr hyn sy'n cyfateb i 10 diwrnod o waith.


AR GAEL: Mae'r sesiynau Ocean Park Academy fel arfer yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener, ond bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd yn yr wythnosau yn arwain at y perfformiad terfynol ym mis Mai.


Gwnewch gais gyda CV cyfredol a llythyr eglurhaol (dim mwy nag un ochr A4) yn nodi pam fod gennych y profiad a'r sgiliau cywir ar gyfer y swydd a pham y byddech yn hoffi gweithio gyda NTW, i team@nationaltheatrewales.org ynghyd â phortffolio digidol o'ch gwaith erbyn dydd Mawrth 21 Mawrth 12:00 ganol dydd.

DYDDIADAU & AMSEROEDD:

 • Dyddiad cau Dydd Mawrth 21 Mawrth
 • Cyfweliadau Dydd Mawrth 28 Mawrth
 • Dyddiad cychwyn Dydd Iau 6 Ebrill

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi'r prosiect hwn drwy'r gronfa Cydweithio Creadigol, ac yn falch iawn o allu dangos ein hymrwymiad i'r cynllun Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau.

Views: 293

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service