Work with us / Gweithio efo ni: Head of Creative Development / Pennaeth Datblygu Creadigol

Come and work with us as Head of Creative Development  / Dewch i weithio hefo ni fel Pennaeth Datblygu Creadigol

Following the appointment of its new Artistic Director Kully Thiarai, National Theatre Wales (NTW) approaches its seventh year with a renewed commitment to enabling the development of artists, ideas and new work and is seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following new vacancy.

 

Head of Creative Development

 

NTW creates radical and innovative theatre throughout the landscape of Wales. By collaborating with the most exciting artists from across Wales, the UK and beyond, experimenting with diverse art forms and seeking out untold stories, we are constantly questioning what theatre is and what it can be. A core part of our work is to nurture and support artists, both as a means to achieve extraordinary new theatre productions and for the sake of the wider development of performance-making in Wales.

 

Building on the success of the company’s WalesLab programme, the Head of Creative Development is focused on the delivery of a new ambitious and nationally significant model, which supports and develops the creation of new artistic ideas, the connection and opportunities of collaborative working throughout the nation and on exploring new models of theatre making.  They are responsible to the Artistic Director for leading on the delivery of creating an integrated approach towards artist and creative development throughout NTW (including the support of the company’s commissioning and R&D), with a particular focus on supporting the work of emerging Welsh artists.

For more information and to apply please click here

Yn dilyn penodiad ei Gyfarwyddwr Artistig newydd Kully Thiarai, mae National Theatre Wales (NTW) yn wynebu ei seithfed flwyddyn gydag ymrwymiad o'r newydd i alluogi datblygu artistiaid, syniadau a gwaith newydd ac mae’n awyddus i benodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd newydd hon.

 

Pennaeth Datblygu Creadigol

 

Mae NTW yn creu theatr radical ac arloesol ar hyd a lled tirwedd Cymru. Drwy gydweithio gyda'r artistiaid mwyaf cyffrous o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt, gan arbrofi gyda ffurfiau celfyddydol amrywiol a chwilio am straeon newydd, rydym yn cwestiynu’n gyson yr hyn yw theatr a’’r hyn a allai fod. Rhan greiddiol o'n gwaith yw meithrin a chefnogi artistiaid, fel modd o gyflawni cynyrchiadau theatr newydd rhyfeddol ac er mwyn datblygiad ehangach creu perfformiadau yng Nghymru.

 

Gan adeiladu ar lwyddiant rhaglen WalesLab y cwmni, mae Pennaeth Datblygu Creadigol yn canolbwyntio ar ddarparu model uchelgeisiol a newydd o bwys cenedlaethol, sy'n cefnogi ac yn datblygu syniadau artistig newydd, y cysylltiad a'r cyfleoedd a ddaw o gydweithio ar draws y wlad ac ar archwilio modelau newydd o greu theatr.  Mae’n gyfrifol i’r Cyfarwyddwr Artistig am arwain ar ddarparu creu agwedd integredig tuag at ddatblygu artistiaid a gwaith creadigol ledled NTW  (gan gynnwys cefnogi comisiynu ac ymchwil a datblygu y cwmni), gyda ffocws penodol ar gefnogi gwaith artistiaid Cymreig sy'n dod i'r amlwg.

Am rhagor o wybodaeth ac i geisio cliciwch yma

Views: 155

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service