Access Forum: Yr Hanfodion / The Basics

Event Details

Access Forum: Yr Hanfodion / The Basics

Time: July 25, 2019 from 3:30pm to 5:30pm
Location: Ty Pawb
City/Town: Wrexham
Event Type: training, and, discussion
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 16, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Yr Hanfodion / The Basics
Dydd Iau 25 Gorffennaf, 3:30pm-
5:30pm Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam

Bydd y Fforwm Mynediad nesaf yn mynd â ni yn ôl i'r hanfodion, gan ymdrin â sut i wneud eich perfformiadau yn hygyrch gyda BSL, Capsiynau a Sain Ddisgrifiad, a sut i'w marchnata i'ch cynulleidfaoedd.

Siaradwyr wedi'u cadarnhau:

Julie Roberts dehonglydd BSL.  Mae Julie yn dehongli perfformiadau yn Venue Cymru, Theatr Clwyd Cymru, Theatr Severn a Theatr Oakengates.


Trevor Dennis Sain Ddisgrifydd. Mae Trevor Dennis wedi bod yn sain ddisgrifydd yn Theatr Clwyd ers dros 20 mlynedd, ynghyd â'i rôl fel athro cefnogi i blant â nam ar eu golwg mewn ysgolion prif ffrwd a chadeirydd a golygydd Sain Clwyd Sound, CD sain misol ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yng Gogledd-ddwyrain Cymru.


Ben Tinniswood, Capsiynydd caeedig llawrydd. Mae Ben yn darparu Capsiynau Caeedig ar gyfer amrywiaeth o gwmnïau a lleoliadau ledled Cymru gan gynnwys NTW, CMC, Tin Shed, Dirty Protest a Motherlode.

Yn dilyn y sesiwn, bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Mae'r gwahoddiad yn agored i bawb, felly rhannwch yn eang ag  unrhyw un a allai fod â diddordeb yn y pwnc hwn a fforymau'r dyfodol.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion o ran mynediad. Darperir dehongli yn iaith arwyddion Prydain.

Mae croeso i'r rhai sy'n bresennol gymryd rhan yn eu dewis iaith, felly rhowch wybod i ni os oes gennych ddewis. Gallwn ddarparu cyfieithu ar y pryd Cymraeg-Saesneg ar gyfer y digwyddiad.  Os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ei ddefnyddio, rhowch wybod i ni.

 

Thursday 25th July, 3:30pm-5:30pm
Ty Pawb, Market Street, Wrexham

The next Access Forum will take us back to basics, covering how to make your performances accessible with BSL, Captioning and Audio Description, and how to market them to your audiences.

Confirmed speakers:

Julie Roberts BSL interpreter.  Julie interprets performances at Venue Cymru, Clwyd theatre Cymru, Theatre Severn and Oakengates theatre.


Trevor Dennis Audio Describer. Trevor Dennis has been an audio describer at Clwyd Theatr for over 20 years, alongside his role as a support teacher for visually impaired children in mainstream schools and chairman and editor of Sain Clwyd Sound, a monthly audio CD for visually impaired people in North East Wales.


Ben Tinniswood, freelance Closed Captioner. Ben provides Closed Captioning for a variety of Companies & Venues across Wales including NTW, WMC, Tin Shed, Dirty Protest & Motherlode.

Following the session, there will the opportunity to ask questions.

The invitation is open to all, so please do share far and wide with anyone who may have an interest in this subject and future forums.

Please let us know if you have any access requirements. BSL interpretation will be provided.

Those attending are welcome to participate in their language of choice, so please let us know if you have a preference. We can provide Welsh-English simultaneous translation for the event. If this is something you would like to use, please let us know.

accessforum@nationaltheatrewales.org / or call 029 2035 3070

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Access Forum: Yr Hanfodion / The Basics to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Not Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service