Are you a performer and a Mum? | Ydych chi’n berfformwraig ac yn Fam?

Are you a female performer? Are you also a mum, foster mum, step mum, carer, adoptive mum? If so Pluen would love to talk to you! 

Cwmni Pluen is developing a new show and as part of the research process we’d love to talk to female performers who are MUMs / MAMs about your experiences of being a mum. We’ll ask you some questions about being a mum and what it feels like, what you like about it and what are the challenges. We want to get as many different experiences as we can. We’ll talk to you about the show too, so you know why we’re asking you questions!  We can’t pay you for your time but we can offer a coffee and a slice of cake.  

And just to be clear – we mean anyone who identified in a maternal role – mum, foster mum, step mum, carer, adoptive mum. We want this to be as open as possible. We’ll be on the lookout for Dads soon… 

This is not going to be a verbatim show and we promise that anything discussed will not appear in the show directly! We would however like to make some notes or even film some of the chats. If you would prefer not to be filmed however that is totally fine – just let us know beforehand. 

And finally, In case you don’t know much about us as a company, here’s some information: 

Cwmni Pluen strive to create theatre that is original, challenging and unconventional. We’re passionate about our audiences being able to explore contemporary issues with universal resonance in different languages – we want to create theatrical experiences performed in English and Welsh that are accessible through an exciting mix of theatre, live music and physical performance. You can check out our website here cwmnipluen.com and our twitter here @cwmnipluen. Our facebook page is facebook.com/cwmnipluen.  

If you’re interested, we’d really love to hear from you. Drop us a line on cwmnipluen@gmail.com.  

We look forward to meeting you! 

Lots of love 

Elgan, Gethin, Liv 

Cwmni Pluen 

***

Ydych chi’n berfformwraig?  Ydych chi’n fam, mam faeth, llysfam, gofalwraig, neu’n fam fabwysiadol hefyd? Os ydych, mae Pluen eisiau siarad gyda chi!

Mae Cwmni Pluen yn datblygu sioe newydd a fel rhan o broses ymchwilio hoffwn ni siarad â merched sy’n perfformio ac yn FAMau am eich profiadau o fod yn fam. Byddwn ni’n gofyn ambell gwestiwn am sut mae’n teimlo i fod yn fam, beth ydych chi’n hoffi amdano a beth yw’r heriau. Rydym eisiau cymaint o wahanol brofiadau a gallwn ni ei gael. Byddwn ni’n siarad am y sioe gyda chi hefyd, fel eich bod yn gwybod pam ein bod yn eich holi chi! Fedrwn ni ddim eich talu am eich amser ond gallwn ni gynnig paned a chacen.

A jyst i fod yn glir – ‘da ni’n golygu unrhyw un sy’n adnabod eu hunain mewn rôl famol – mam, mam faeth, llysfam, gofalwraig, mam fabwysiadol. Rydym eisiau bod mor agored ac sy’n bosib. Byddwn yn chwilio am Dadau yn fuan…

Nid sioe air am air fydd hwn ond rydym yn addo ni fydd unrhyw beth gaiff ei drafod yn ymddangos yn sioe yn uniongyrchol! Ond hoffwn ni wneud nodiadau neu hyd yn oed ffilmio rhai o’r sgyrsiau. Os byddai well gennych chi beidio cael ei ffilmio mae hynny’n iawn – rhowch wybod o flaen llaw.

Yn olaf, rhag ofn dydych chi ddim yn gwybod amdano ni fel cwmni, dyma chydig o wybodaeth:

Mae Cwmni Pluen yn creu theatr wreiddiol, heriol ac anghonfensiynol. Rydym yn hynod angerddol am alluogi cynulleidfaoedd i archwilio materion cyfoes gyda chyseiniant cyffredinol mewn ieithoedd gwanhaol - rydym yn creu profiadau theatrig sy’n cyfuno’r Gymraeg a’r Saesneg mewn ffordd newydd ac uchelgeisiol. Mae ein gwaith yn ddyfeisiedig gan blethu cerddoriaeth fyw, perfformiad corfforol a thestun newydd. Fedrwch chi edrych ar ein gwefan yn fan hyn cwmnipluen.com ac ein twitter yn fan hyn @cwmnipluen. Dyma ein tudalen facebook hefyd facebook.com/cwmnipluen.

Os mae diddordeb gennych, bydden ni wrth ein boddau I glywed gennych. Gyrrwch neges at cwmnipluen@gmail.com.

Edrych ymlaen i gyfarfod chi!

Cariad mawr

Elgan, Gethin, Liv

Cwmni Pluen

Views: 230

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service