National Theatre Wales are recruiting:

NHS70: Love Letters to the NHS

Multi-skilled technician (various roles)

 

Dates

Technicians 1 & 2 - 25th June - 8th July

Technician 3 - 2nd July – 15th July

Technicians 4 & 5 - 16th July - 29th July

 

Locations

Across Wales (Relocation or Commuting Allowance paid as appropriate)

 

Rate

£610 per week (PAYE)

 

We are looking for hard working, Multi-skilled technicians to work with us on a high-profile production that will be seen across Wales in July 2018, as part of NTW’s NHS70 Season.

The ideal candidate would be someone who is adaptable to various situations and able to problem solve in different technical disciplines, most notably sound and lighting.

 

Essential

Experience working in professional theatre and/or events

Solid working knowledge of sound and lighting

Experience setting up and operating sound and lighting desks

Understanding of Qlab

Working knowledge of H&S

Ability to read CAD plans

Experience working on shows in non-traditional settings

Excellent communication skills, both oral and written

Full Clean Driving Licence

 

Desirable

At least 3 years professional experience in theatre and/or events

Ability to program and fault find Qlab

Stage skills including scenery construction

Experience touring

Fluent Welsh Language

Extensive multi-field technical skills

Drawing and using CAD software (Ideally Autocad or Vectorworks)

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

 

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please also state which dates/position you are available for. Please send these by email tofionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 7/3/18.

 

Please also fill out the Equal Opportunities link https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3

and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging meetings for the 14/3/18

-------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

NHS70: Love Letters to the NHS

Technegydd aml-fedrus  (amryw rolau)

 

Dyddiadau

Technegydd 1 & 2 - 25  Mehefin - 8 Gorffennaf

Technegydd 3 - 2  Gorffennaf - 15  Gorffennaf

Technegydd 4 & 5 - 16 Gorffennaf - 29 Gorffennaf

 

Lleoliadau

Ledled Cymru (Telir Lwfans Adleoli neu Gymudo fel y bo'n briodol)

 

Cyfradd

£610 yr wythnos (PAYE)

 

Rydym yn chwilio am dechnegwyr aml-fedrus sy'n gweithio'n galed i weithio gyda ni ar gynhyrchiad proffil uchel a welir ledled Cymru ym mis Gorffennaf 2018, fel rhan o Dymor NHS70 NTW.

Yr ymgeisydd delfrydol fyddai rhywun sy'n gallu addasu i wahanol sefyllfaoedd ac yn gallu datrys problemau mewn gwahanol ddisgyblaethau technegol, yn enwedig sain a goleuadau.

 

Hanfodol

Profiad yn gweithio mewn theatr a/neu ddigwyddiadau proffesiynol

Gwybodaeth weithredol gadarn am sain a goleuadau

Profiad o sefydlu a gweithredu desgiau sain a goleuadau

Dealltwriaeth o Qlab

Gwybodaeth weithredol o Iechyd a Diogelwch

Y gallu i ddarllen cynlluniau CAD

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau annhraddodiadol

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Trwydded Yrru Lân Lawn

 

Dymunol

O leiaf 3 blynedd o brofiad proffesiynol mewn theatr a/neu ddigwyddiadau

Y gallu i raglennu a dod o hyd i namau yn Qlab

Sgiliau llwyfan gan gynnwys adeiladu set

Profiad o deithio

Rhugl yn y Gymraeg

Sgiliau technegol aml-faes helaeth

Arlunio a defnyddio meddalwedd CAD (yn ddelfrydol Autocad neu Vectorworks)

 

Nodweddion Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd

 

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl o liw a phobl anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Nodwch hefyd ar gyfer pa ddyddiadau/swydd yr ydych ar gael. Anfonwch y rhain trwy e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 12:00, 7/3/18 .

 

Hefyd, llenwch y linc Cyfle Cyfartal a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3

 

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer yr wythnos yn dechrau 14/3/18

 

 

Views: 145

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service