National Theatre Wales are recruiting:

NHS70: Love Letters to the NHS

 

Stage Manager (various roles)

Stage Manager 1 - LL1 and LL4 - 18th June - 29th July

Stage Manager 2 - LL2 and LL5 - 18th June - 29th July

Stage Manager 3 - LL3 - 25th June - 15th July

 

Locations

Across Wales (Relocation or Commuting Allowance paid as appropriate)

 

Rate - £610

 

We are looking for a number of Stage Managers to work with us on a high-profile production that will be seen across Wales in July 2018, as part of NTW’s NHS70 Season, Love Letters to the NHS.

 

Essential

At least 2 years professional Experience working in professional theatre

Experience of DSM / Book work

Proven ability to create and maintain positive working relationships with Director and creative team

Understanding of Qlab

Working knowledge of H&S

Experience working on shows in non-traditional settings

Excellent communication skills, both oral and written

Full Clean Driving Licence

 

Desirable

Experience of Company Management

Experience touring in Wales

Fluent Welsh Language

Experience of working on one-actor shows

Experience working with high profile artists

Experience of working on new writing

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

A passion for the Theatre

 

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please also state which dates/position you are available for. Please send these by email to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 14/3/18.

Please also fill out the Equal Opportunities link https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging interviews for the 21/3/18.

------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

NHS70: Love Letters to the NHS

 

Rheolwr Llwyfan  (amryw rolau)

Rheolwr Llwyfan 1 - LL1 a LL4 - 18 Mehefin - 29 Gorffennaf

Rheolwr Llwyfan 2 - LL2 a LL5 - 18 Mehefin - 29 Gorffennaf

Rheolwr Llwyfan 3 - LL3 - 25 Mehefin - 15 Gorffennaf

 

Location

Ledled Cymru (Telir Lwfans Adleoli neu Gymudo fel y bo'n briodol)

 

Cyfradd - £610

 

Rydym yn chwilio am nifer o Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar gynhyrchiad proffil uchel a welir ledled Cymru ym mis Gorffennaf 2018, fel rhan o Dymor NHS70 NTW, Love Letters to the NHS.

 

Hanfodol

O leiaf 2 flynedd o brofiad proffesiynol yn gweithio mewn theatr broffesiynol

Profiad o waith Dirprwy Reolwr Llwyfan/Llyfr

Gallu profedig i greu a chynnal perthynas waith gadarnhaol gyda Chyfarwyddwr a thîm creadigol

Dealltwriaeth o Qlab

Gwybodaeth weithredol o Iechyd a Diogelwch

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau annhraddodiadol

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Trwydded Yrru Lân Lawn

 

Dymunol

Profiad o Reoli Cwmni

Profiad o deithio yng Nghymru

Rhugl yn y Gymraeg

Profiad o weithio ar sioeau un actor

Profiad o weithio gydag artistiaid proffil uchel

Profiad o weithio ar ysgrifennu newydd

 

Nodweddion Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd

Angerdd dros y Theatr

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl o liw a phobl anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Nodwch hefyd ar gyfer pa ddyddiadau/swydd yr ydych ar gael. Anfonwch y rhain trwy e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 12:00, 14/3/18.

 

Hefyd, llenwch y linc Cyfle Cyfartal a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  

 Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau 21/3/18.

---------------------------

Costume Supervisor

Between 20th June to 30th July. Freelance Contract – not full time.

 

Locations

Across Wales (Reasonable expenses will be covered)

 

Fee - £2400

 

We are looking for a hard-working, confident and skilled Costume Supervisor to support the designer in delivering the costume on a high-profile production that will be seen across Wales in July 2018, as part of NTW’s NHS70 Season. Love Letters to the NHS will consist of 5 separate monologues across Wales.

 

Essential

Experience working in professional theatre and/or events

Ability to measure and fit actors accurately

Experience managing budgets and reconciling receipts

Experience working on shows in non-traditional settings

Excellent communication skills, both oral and written

 

Desirable

At least 3 years professional experience in theatre and/or events

Experience of touring

Welsh Language skills

Experience working with high profile artists

Full Clean Driving Licence

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

A passion for Theatre

 

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please also state which dates/position you are available for. Please send these by email tofionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 7/3/18.

Please also fill out the Equal Opportunities link https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging interviews for the 13/3/18.

 

 ---------

 

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

NHS70: Love Letters to the NHS

 

Goruchwyliwr Gwisgoedd

 Rhwng 20 Mehefin a 30 Gorffennaf. Contract Llawrydd - nid yw'n amser llawn.

 

Lleoliadau

Ledled Cymru (telir costau rhesymol)

 

Ffi  - £2400

 

Rydym yn chwilio am Oruchwyliwr Gwisgoedd sy'n gweithio'n galed, sy'n hyderus ac yn fedrus i gefnogi'r dylunydd wrth ddarparu'r gwisgoedd ar gynhyrchiad proffil uchel a welir ledled Cymru ym mis Gorffennaf 2018, fel rhan o Dymor NHS70 NTW. Bydd Love Letters to the NHS yn cynnwys 5 monolog ar wahân ledled Cymru.

 

Hanfodol

Profiad yn gweithio mewn theatr broffesiynol a/neu ddigwyddiadau

Y gallu i fesur a ffitio actorion yn gywir

Profiad o reoli cyllidebau a chysoni derbynebau

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau anhraddodiadol

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

 

Dymunol

O leiaf 3 blynedd o brofiad proffesiynol mewn theatr a/neu ddigwyddiadau

Profiad o deithio

Sgiliau iaith Cymraeg

Profiad o weithio gydag artistiaid proffil uchel

Trwydded Yrru Lân Lawn

 

Nodweddion Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd o dan gyfyngiadau amser; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (Mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Cymhelliant uchel, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i'r Theatr

 

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl groendywyll ac ymgeiswyr  anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Nodwch hefyd pa ddyddiadau/swydd rydych ar gael ar eu cyfer. Anfonwch y rhain drwy e-bost at fionacurtis@nationaltheatrewales.org  erbyn 12:00 ar 7/3/18.

Llenwch y ddolen Cyfle Cyfartal hefyd  https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

 

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfweliadau ar gyfer 13/3/18.

Views: 237

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service