Session notes: OLD PEOPLE, YOUNG PEOPLE, THEATRE AS A VEHICLE?

What is the name of the person who called the session?

PERI THOMAS

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

8 PEOPLE

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

NTW Before I leave- dementia, Manics. (an example of theatre and dementia)

Definition of theatre may have changed power the years so older people may have different views on what it should be and what it should look like.

Perhaps we should continue expanding theatre and making it more experimental between young people and old people.

Kevin talked about his Waleslab project regarding life as an older artist (in the very early stages).

There are lots of intergenerational funding opportunities at the moment for example Traveline Cymru.

Lots of people referred to the tv programme where nursery children attend care homes and old people visit schools and the benefits of that.

Reminiscence Theatre/ helping the characters to solve problems with residents’ personal stories in care homes.

There is also a theatre project regarding nursery age children and an over 50s lunch club in Cardiff.

There appears to be massive future potential within inter-generational projects in the arts and health.

Age Cymru, Gwanwyn festival and Cartrefi- examples of companies already working in this.

Rhai syniadau ynghylch cofnodi eich sesiwn

Beth yw teitl eich sesiwn?

HEN BOBL, POBL IFANC, Y THEATR FEL CYFRWNG?

Beth yw enw'r person a alwodd y sesiwn?

PERI THOMAS

Pwy ddaeth i'r sesiwn? (Gallwch basio'r darn hwn o bapur o gwmpas a gofyn i bobl ysgrifennu eu henwau arno.)

8 O BOBL

Crynodeb o'r drafodaeth: (Nodiadau, syniadau, cwestiynau, casgliadau, argymhellion ar gyfer camau i'w cymryd, manylion cyswllt pobl/sefydliadau perthnasol ac ati)

NTW Before I leave- dementia, Manics. (enghraifft o theatr a dementia)

Mae'n bosib bod y diffiniad o theatr wedi newid dros y blynyddoedd felly gallai fod gan bobl hŷn farn wahanol ynglŷn â beth y dylai fod a sut y dylai edrych.

Efallai y dylem barhau i ehangu theatr a'i wneud yn fwy arbrofol rhwng pobl ifanc a hen bobl.

Siaradodd Kevin am ei brosiect Waleslab ynglŷn â bywyd fel artist hŷn (yn y camau cynnar iawn).

Mae llawer o gyfleoedd ariannu rhwng y cenedlaethau ar hyn o bryd, er enghraifft Traveline Cymru.

Cyfeiriodd llawer o bobl at y rhaglen deledu lle mae plant meithrin yn mynd i gartrefi gofal a bod pobl hŷn yn ymweld ag ysgolion a'r manteision a ddaw o hynny.

Theatr Hel Atgofion/ helpu'r cymeriadau i ddatrys problemau gyda storïau personol trigolion mewn cartrefi gofal.

Ceir prosiect theatr hefyd ynglŷn â phlant oedran meithrin a chlwb cinio dros 50 oed yng Nghaerdydd.

Ymddengys fod potensial enfawr yn y dyfodol mewn prosiectau rhwng y cenedlaethau yn y celfyddydau ac iechyd.

Age Cymru, Gŵyl y Gwanwyn a Chartrefi - enghreifftiau o gwmnïau sydd eisoes yn gweithio ar hwn.

DS - Cyhoeddir yr adroddiad hwn ar wefan NTW (gan gynnwys unrhyw gyfeiriadau e-bost a manylion cyswllt yr ydych yn eu cynnwys ynddo). Os hoffech chi i NTW drosglwyddo unrhyw gwestiynau y cânt am yr adroddiad hwn, nodwch eich cyfeiriad e-bost yma (ni fydd eich cyfeiriad yn cael ei gyhoeddi na'i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall).

Views: 70

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Kelly Barr on March 4, 2019 at 11:23

Happy to continue these discussions on behalf of Age Cymru, Gwanwyn and cARTrefu. 

I'm keen to share anything that celebrates older people taking part in creative or cultural activity and connect individuals and organisations enabling this through the Gwanwyn social media: @GwanwynAgeCymru on Twitter and Gwyl Gwanwyn Festival on Facebook. Tag us in or email me anything you'd like to share at kelly.barr@agecymru.org.uk. 

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service