2 Actors needed - Bluebeard's Castle (Filming)

BLUEBEARD’S CASTLE FILMING (ACTORS BRIEF) – ONE MALE ACTOR AND ONE FEMALE ACTOR

Welsh National Opera is looking for one male actor and one female actor to film video content in advance of our new production of BLUEBEARD’S CASTLE (Director: Sir David Pountney, Video Designer: David Haneke)

 

Actors will need to be fully available between 16 and 22 APRIL 2020 (inclusive). Filming will take place in Cardiff on 20 and 21 APRIL 2020, with final costume fittings and wigs and make-up being verified on the days in advance of this, and an extra day held on 22 April in case extra filming is required. 

 

Specification Details

The two roles are non-speaking. The actors selected will act as “doubles” for the main cast characters and the film content will then be used as part of the live production. Applicants must, therefore, be of a similar age and stature to the main cast and match the following basic requirements:

 

MALE (playing age approx. 50):             FEMALE (playing age 35-45)

Height  6ft 4”                                                   Height 6ft 1”

Muscular                                                             Medium build

Well-built / Stocky                                         Curvy

 

Applicants must not have an allergy to stage blood.

 

Applicants must be comfortable with nudity in front of a camera. The filming period requires partial and full nudity from BOTH the Male and Female actor. All Male applicants shortlisted, will be required to remove their shirt during the audition, and the chosen applicant will be required to do so for filming as well. During filming, the Female actor will need to be comfortable being photographed / filmed fully nude (most-likely lying down) but will not be required to be nude for the audition.

                               

Application Details

Application is by CV (which must include a full length photograph) and showreel. Please submit applications by 12 noon on WEDNESDAY 15 JANUARY 2019. Candidates will then be shortlisted, and notified during week commencing 20 JANUARY 2020.

 

Auditions will be held in Cardiff on FRIDAY 31 JANUARY 2020. Please note that WNO will not be able to reimburse travel expenses.

 

To apply, please forward an up to date CV, photograph and show reel to: Fern Wilson, Casting and Auditions Assistant at fern.wilson@wno.org.uk.

 

*Details of the financial package available will be provided upon request.*

 

 

Please see our website for more information about Bluebeard’s Castle (Double bill with The Nightingale)

https://wno.org.uk/whats-on/the-nightingale-bluebeards-castle-strav...

_______________________________________________________________________________________________

FFILMIO BLUEBEARD'S CASTLE (BRIFF ACTORION) - UN ACTOR AC UN ACTORES

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am un actor ac un actores i ffilmio fideo ar drothwy ein cynhyrchiad newydd o BLUEBEARD'S CASTLE (Cyfarwyddwr: Syr David Pountney, Dylunydd Fideo: David Haneke)

 

Bydd angen i actorion fod ar gael yn llwyr rhwng 16 a 22 Ebrill 2020. Bydd ffilmio yn digwydd yng Nghaerdydd ar 20 a 21 EBRILL 2020, gyda'r ffitiadau gwisgoedd a wigiau a cholur yn cael eu gwirio ar y dyddiau cynt, a diwrnod ychwanegol ar 22 Ebrill rhag ofn y bydd angen recordio. 

 

Manylion y Gofynion

Mae'r ddwy rôl yn rhai heb linellau. Bydd yr actorion a ddewisir yn ymddwyn fel "dyblwyr" i gymeriadau'r prif gast a bydd cynnwys y ffilm yna'n cael ei ddefnyddio fel rhan o'r cynhyrchiad byw. Rhaid i ymgeiswyr, felly, fod o oedran a thaldra cyffelyb i'r prif gast a bodloni'r gofynion mesuriadau sylfaenol canlynol:

 

GWRYW (yn chwarae oedran oddeutu 50):      BENYW (yn chwarae oedran 35-45)

Taldra  6 troedfedd 4”                                         Taldra 6 troedfedd 1”

Cyhyrog                                                                Maint canolig

Paladr o ddyn/ Stwcyn                                        Siapus

 

Ni all ymgeiswyr fod ag alergedd i waed llwyfan.

 

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfforddus â bod yn noeth o flaen camera. Mae gofyn i'r Actor A'R Actores fod yn rhannol noeth ac yn gwbl noeth yn ystod y cyfnod ffilmio. Bydd gofyn i bob Actor ar y rhestr fer dynnu ei grys yn ystod y clyweliad, a bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud hyn yn ystod y ffilmio hefyd. Bydd angen i'r Actores fod yn gyfforddus i gael tynnu ei llun / ffilmio yn noeth (yn debygol wrth orwedd) ond ni fydd gofyn iddi fod yn noeth yn y clyweliad.

                               

Manylion Ymgeisio

Dylech ymgeisio drwy anfon CV (gan gynnwys llun hyd llawn) a fideo. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 12 hanner dydd ar DDYDD MERCHER 15 IONAWR 2020. Yna byddwn yn llunio rhestr fer ac yn hysbysu'r ymgeiswyr hynny yn ystod yr wythnos yn dechrau 20 IONAWR 2020.

 

Cynhelir y clyweliadau yng Nghaerdydd ar DDYDD GWENER 31 IONAWR 2020. Noder, ni all WNO ad-dalu costau teithio.

 

I ymgeisio, anfonwch CV, llun a fideo diweddar at: Fern Wilson, Cynorthwyydd Castio a Chlyweliadau i fern.wilson@wno.org.uk.

 

*Bydd manylion y pecyn ariannol ar gael ar gais.*

 

 

Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth ynghylch Bluebeard’s Castle (Bil dwbl gyda The Nightingale)

https://wno.org.uk/whats-on/the-nightingale-bluebeards-castle-stravinsky-bart%C3%B3k#cast-and-creative

Views: 150

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service