Additional Music Theatre Dancers needed - Candide Summer 2023

CANDIDE – MUSICAL THEATRE DANCERS BRIEF 

Welsh National Opera is looking for 2 additional musical theatre dancers (1 female, 1 male) for our new production of Candide which will be directed by James Bonas, conducted by Karen Kamensek and with choreography by Ewan Jones. 

Rehearsals for Candide start on Monday 22 May 2023 at Wales Millennium Centre, Cardiff and continue until the opening night. 

Performances are as follows: 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

THURSDAY 

22 

JUNE 

2023 

19.30 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

FRIDAY 

23 

JUNE 

2023 

19.30 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

SATURDAY 

24 

JUNE 

2023 

19.30 

TRURO - HALL FOR CORNWALL 

WEDNESDAY 

28 

JUNE 

2023 

19.30 

LLANDUDNO - VENUE CYMRU 

WEDNESDAY 

5 

JULY 

2023 

19.30 

OXFORD - NEW THEATRE 

SATURDAY 

8 

JULY 

2023 

19.30 

BIRMINGHAM - THE ALEXANDRA 

WEDNESDAY 

12 

JULY 

2023 

19.30 

BRECON - THEATR BRYCHEINIOG 

SATURDAY 

15 

JULY 

2023 

19.30 

 
Character Details 

We’re looking for Musical Theatre/Dance based artists with strong Musical Theatre jazz technique. Some experience of contemporary and classical ballet is desirable.  

Applicants should be between 20 to 40 years of age. All applicants should ideally live within a 25-mile radius of the Wales Millennium Centre, but we will consider applicants from further afield. 

Welsh National Opera is an Equal Opportunities Employer. We encourage people from any background to apply for vacancies. We are committed to creating a workforce which is representative of society and brings together people with a variety of skills and experiences to help shape what we do and how we work. We are particularly keen to hear from Black, Asian and Minority Ethnic candidates. 

Unfortunately, we are unable to accept applications from actors/dancers who applied for the previous round of auditions. 

 

Application Details 

Application is by CV (which must include a photograph) in the first instance. Please submit applications by 10am on Tuesday 2 May. Candidates will then be shortlisted and contacted by close of play if we wish to invite them for audition on Wednesday 3 May, 2.30pm at Wales Millennium Centre, Cardiff. WNO will not be able to reimburse travel expenses.  

To apply please forward an up-to-date CV and headshot to castingassistant@wno.org.uk. 

Details of the financial package available will be provided upon request. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CANDIDE - BRIFF DAWNSWYR THEATR GERDD 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am 2 ddawnsiwr theatr gerdd ychwanegol (1 fenyw, 1 gwryw) ar gyfer ein cynhyrchiad newydd o Candide a fydd yn cael ei gyfarwyddo gan James Bonas,  dan arweiniad Karen Kamensek a chyda coreograffi gan Ewan Jones. 

Mae ymarferion yn cychwyn ar 22 Mai 2023 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, ac yn parhau tan y noson agoriadol. 

Mae'r perfformiadau fel a ganlyn: 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

DYDD IAU 

22 

MEHEFIN 

2023 

19.30 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

DYDD GWENER 

23 

MEHEFIN 

2023 

19.30 

WMC - DONALD GORDON THEATRE 

DYDD SADWRN 

24 

MEHEFIN 

2023 

19.30 

TRURO - HALL FOR CORNWALL 

DYDD MERCHER 

28 

MEHEFIN 

2023 

19.30 

LLANDUDNO - VENUE CYMRU 

DYDD MERCHER 

5 

GORFFENNAF 

2023 

19.30 

RHYDYCHEN - NEW THEATRE 

DYDD SADWRN 

8 

GORFFENNAF 

2023 

19.30 

BIRMINGHAM - THE ALEXANDRA 

DYDD MERCHER 

12 

GORFFENNAF 

2023 

19.30 

ABERHONDDU - THEATR BRYCHEINIOG  

DYDD SADWRN 

15 

GORFFENNAF 

2023 

19.30 

 
Manylion Cymeriad 

Rydym yn chwilio am artistiaid Theatr Gerdd/Dawns gyda thechneg jazz Theatr Gerdd gref. Mae peth profiad o fale cyfoes a chlasurol yn ddymunol.  

Dylai pob ymgeisydd fyw yn ddelfrydol o fewn radiws 25 milltir i Ganolfan Mileniwm Cymru, ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr o du hwnt. 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy'n gynrychioliadol o gymdeithas ac yn dod â phobl ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau at ei gilydd i helpu i lywio'r hyn rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n gweithio. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. 

Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau gan actorion/dawnswyr a ymgeisiodd am y rownd flaenorol o glyweliadau. 

Manylion y Cais 

Gwneir cais drwy CV (a rhaid iddo gynnwys llun) yn gyntaf. Cyflwynwch eich cais erbyn 10am ar Ddydd Mawrth 2 Mai. Bydd rhestr fer wedyn yn cael ei chreu o’r ymgeiswyr a byddant yn cael eu gwahodd i glyweliad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar Dydd Fercher 3 Mai, 2.30pm.  Ni fydd WNO yn gallu ad-dalu costau teithio.  

I wneud cais anfonwch CV a phennau cyfoes i castingassistant@wno.org.uk. 

Darperir manylion y pecyn ariannol sydd ar gael ar gais. 

 

Views: 97

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service