Agency Assistant Facilitator Opportunity with NTW / Cyfle i The Agency – Hwylusydd Cynorthwyol (Llawrydd) gyda NTW

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

The Agency (NTW) – Assistant Facilitator (Freelance)

 

Working closely with The Agency Project Coordinator, the Assistant Facilitator is responsible for supporting the development and delivery of The Agency project in Cardiff - a collaborative project directed at engaging and empowering young people within Cardiff to plan structure and deliver their own projects. Using a methodology developed for working with young people living below the poverty line in Brazil, the project provides development opportunities for young people in the UK, helping them to launch social enterprises and ambitious projects that positively impact the local area.

 

Total Fee £5,680

£100 per day for 3-day Training Camp

£175 per week x 28 weeks

£80 per day for 6 days Planning and Evaluation

Regular Hours: 13 hours per week (To include delivery, preparation & evaluation)

 

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: 1pm, Friday 23rd March 2018

Interviews: w/c 9th April 2018, Cardiff

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

The Agency 

A Battersea Arts Centre and Contact Programme 

In partnership with People’s Palace Projects, National Theatre Wales & Fablab Belfast 

Funded by Big Lottery Fund 

The Agency is a programme originally conceived by Marcus Faustini in Rio de Janeiro where it is delivered by Agência de Redes para a Juventude. The UK pilot was funded by the Calouste Gulbenkian Foundation. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

The Agency (NTW) – Hwylusydd Cynorthwyol (Llawrydd)

 

Gan gydweithio'n agos â Chydlynydd Prosiect The Agency, bydd yr Hwylusydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi datblygu a chyflwyno prosiect The Agency yng Nghaerdydd - prosiect cydweithredol wedi’i anelu at ymgysylltu a grymuso pobl ifanc yng Nghaerdydd i gynllunio, strwythuro a chyflwyno eu prosiectau eu hunain. Gan ddefnyddio methodoleg a ddatblygwyd ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc sy'n byw mewn tlodi ym Mrasil, mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu i bobl ifanc yn y DU, gan eu helpu i lansio mentrau cymdeithasol a phrosiectau uchelgeisiol sy'n effeithio'n gadarnhaol ar yr ardal leol.

 

Cyfanswm y Ffi £5,680

£100 y dydd ar gyfer y Gwersyll Hyfforddi 3 diwrnod

£175 yr wythnos x 28 wythnos

£80 y dydd am 6 diwrnod o Gynllunio a Gwerthuso

Oriau Rheolaidd: 13 awr yr wythnos (yn cynnwys cyflwyno, paratoi a gwerthuso)

 

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Derbynnir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: 1pm, dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 9 Ebrill 2018, Caerdydd

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

The Agency 

Rhaglen Battersea Arts Centre a Contact 

Mewn partneriaeth â People’s Palace Projects, National Theatre Wales & Fablab Belfast 

Ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr 

Mae The Agency yn rhaglen a ddyfeisiwyd yn wreiddiol gan Marcus Faustini yn Rio de Janeiro lle y caiff ei darparu gan Agência de Redes para a Juventude. Ariwnnwyd y peilot yn y DU gan Sefydliad Calouste Gulbenkian. 

 

Views: 297

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service