Be our Emerging Director....Before I Leave

Emerging Director 'BEFORE I LEAVE'

Tina Pasotra, Emerging Director on Candylion

Photo by Dan Green

The Emerging Director position is a brilliant opportunity for new directors to spend some time working side by side with more experienced directors, gaining hands on experience and inside knowledge of the creative process behind one of our main productions. The Emerging Director is a full-time role and a key component of the creative team. It requires attendance at all rehearsals, the production week and performances.

 

The next opportunity to be an Emerging Director will be on BEFORE I LEAVE. A new play with music, written by Tredegar-born poet and playwright Patrick Jones.

 

Collective memory battles with personal struggles as a choir of men and women living with dementia clash and bond over some of south Wales’ defining stories - including the 1984 miners’ strike. Can the choir provide hope, meaning and solidarity in a society facing food banks, social welfare cuts and inequality?

 

BEFORE I LEAVE will be a funny, moving and ultimately uplifting production featuring covers of well-known songs by artists ranging from Tom Jones to the Sex Pistols, with new music by Nicky Wire and James Dean Bradfield of Manic Street Preachers.

 

Dates:

As with all Emerging Director positions, attendance during the rehearsal and production period is essential. There may be opportunities to be involved in production meetings prior to the official start date of the project, plus, should the project go on to have a revival or tour, opportunities to support these future versions of the work.

 

Rehearsals commence: 25th Apr

Tech week commences: 23rd May

Previews: 27th - 30th May

Press night: 31st May, 7pm

Post show talk: 2nd and 8th Jun

Matinee performance: 11th June, 2.30pm

Final performance: 11th Jun

 

Venue: Sherman Theatre, Cardiff

 

National Theatre Wales are offering a £2500 bursary for this position. NTW will strive to help find the best solution to travel and accommodation if you are not based locally.

 

If you would like to apply to be the emerging director on this production, please send a copy of your up to date directing CV, together with a covering letter to emerge@nationaltheatrewales.org

 

You should include:

 • CV
 • full contact details and hyperlink to your NTW Community Profile
 • details of your directing experience - working with professional and non-professional casts if relevant
 • the contact details of two referees who know your work

 

Cover letter – (we ask that you keep your cover letter to one side of A4):

 • a statement about why you think this is the right opportunity to support you and your development at this time
 • a statement about your connection to Wales: we are focused on the development of theatre and theatre-making in Wales.

 

Deadline: Applications by noon on 14 Mar 2016.

Interviews will be held on the 23 Mar 2016.

______________________________________________________________________________________________

Cyfarwyddwr Cynorthwyol ‘BEFORE I LEAVE’

 

Mae swydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn gyfle gwych i gyfarwyddwyr newydd dreulio amser yn gweithio ochr yn ochr â chyfarwyddwyr mwy profiadol, gan ennill profiad ymarferol a gwybodaeth gefndirol am y broses greadigol y tu ôl i un o’n prif gynyrchiadau. Mae’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn rôl llawn amser ac yn rhan allweddol o’r tîm creadigol. Bydd gofyn i chi fod yn bresennol yn yr holl ymarferion, wythnos y cynhyrchiad a’r perfformiadau.

 

Bydd y cyfle nesaf i fod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar BEFORE I LEAVE. Drama newydd gyda cherddoriaeth, wedi’i hysgrifennu gan y bardd a’r dramodydd o Dredegar Patrick Jones.

 

Cof cyfunol yn brwydro ag anawsterau personol wrth i gôr o ddynion a menywod sy’n byw gyda  dementia gwympo allan a dod at ei gilydd dros rai o straeon mwyaf diffiniol de Cymru – yn cynnwys streic y glowyr yn 1984. A all y côr gynnig gobaith, ystyr ac undod mewn cymdeithas sy’n wynebu banciau bwyd, toriadau mewn lles cymdeithasol ac anghydraddoldeb?

 

Bydd BEFORE I LEAVE yn gynhyrchiad doniol, teimladwy a phositif yn cynnwys fersiynau o ganeuon adnabyddus gan artistiaid o Tom Jones i’r Sex Pistols, gyda cherddoriaeth newydd gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers.

 

Dyddiadau:

Yn yr un modd â gyda’r holl swyddi Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, rhaid i chi fod yn bresennol yn ystod y cyfnod ymarfer a chynhyrchu. Gallai fod yna gyfleoedd i gymryd rhan mewn cyfarfodydd cynhyrchu cyn dyddiad dechrau swyddogol y prosiect, ac os bydd y prosiect yn cael ei adfywio neu’n mynd ar daith, cyfleoedd i gefnogi’r fersiynau hyn o’r gwaith yn y  dyfodol.

 

Ymarferion yn dechrau: 25 Ebr

Wythnos dechnegol yn dechrau 23 Mai

Rhagddangosiadau: 27 - 30 Mai

Noson y wasg: 31 Mai, 7pm

Sgwrd wedi’r sioe: 2 a 8 Meh

Perfformiad prynhawn: 11 Mehefin, 2.30pm

Perfformiad olaf: 11 Meh

 

Lleoliad: Theatr y Sherman, Caerdydd

 

Mae National Theatre Wales yn cynnig bwrsari o £2500 ar gyfer y swydd hon. Bydd NTW yn ceisio eich cynorthwyo i drefnu teithio a llety os nad ydych yn byw’n lleol.

 

Os hoffech chi wneud cais i fod yn gyfarwyddwr cynorthwyol ar y cynhyrchiad hwn, anfonwch gopi o’ch CV cyfarwyddo diweddaraf, ynghyd â llythyr eglurhaol i emerge@nationaltheatrewales.org

 

Dylech gynnwys:

 • CV
 • manylion cyswllt llawn a dolen i’r Proffil Cymuned NTW
 • manylion am eich profiad o gyfarwyddo – gan weithio gyda chastiau proffesiynol ac amatur os yn berthnasol
 • manylion cyswllt dau ganolwr sy’n adnabod eich gwaith

 

Llythyr eglurhaol – (gofynnwn i chi gadw eich llythyr eglurhaol i un ochr A4):

 • datganiad am pam yr ydych yn credu mai dyma’r cyfle iawn i’ch cefnogi chi a’ch datblygiad ar yr adeg hon
 • datganiad am eich cysylltiad â Chymru: ein ffocws yw canolbwyntio ar ddatblygu theatr a gwneud theatr yng Nghymru.

 

Dyddiad cau: Ceisiadau erbyn canol dydd ar 14 Maw 2016.

Cynhelir y cyfweliadau ar 23 Maw 2016.

Views: 1222

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service