Calling on artists to register with Inside Out Cymru | Galw ar artistiaid i gofrestru gydag Inside Out Cymru

Inside Out Cymru is looking to add artists to its database of professional art facilitators. Artists interested in leading participatory, wellbeing workshops across Gwent (including hospital-based workshops in mental health wards), are invited to register so they can be contacted directly if any opportunities to work with Inside Out Cymru become available.

 

Inside Out Cymru is an arts and mental health charity. It exists to encourage access to the arts and creative expression, promoting mental well-being through arts workshops, events, partnership working and other activities held within local communities.

 

Inside Out Cymru aims to create integrated settings in local communities for all people and to be inclusive in everything it does. We encourage applicants to register on our database and broaden the diversity of our pool of freelance artists, to include artists from different cultural backgrounds, disabled artists, especially those with experience of supporting people with their mental health.

 

 What we need from you:

 

 • At least 12 months professional experience in the participatory arts and health sector.
 • Adapt to different environments when workshop opportunities arise. (Maximum workshop capacity is 12)
 • Be willing to take part in the monitoring and evaluation process.
 • Live or be able to travel throughout Gwent
 • Gather materials if needed
 • A maximum of 6 images of your work or link to your social media page / website, exhibiting your work.
 • Be competent on zoom, face to face, or a mixture of both. Zoom and blended learning has given the participants an opportunity to continue with their artwork from home.
 • Manage your own budget to include: workshop prep time, material and travel cost within the hourly rate of pay, which currently stands @£30
 • Public liability insurance, an up-to-date DBS and reference. These will only be needed if work is offered after registration.

 

Please send a copy of your current CV, completed questionnaire and equal opportunities form to katherine@inside-out-cymru.org

 

Deadline:  June 30th, 2022.

Please email me if you have questions regarding your application.

 

 • We will only hold and process your personal data e.g. name, contact details, bank details etc. for administration purposes, e.g. to be able to contact you, pay you etc.

Please click here to complete the questionnaire

Mae Inside Out Cymru yn ceisio ychwanegu artistiaid i'w gronfa ddata o hwyluswyr celf proffesiynol. Gofynnir i artistiaid sydd â diddordeb mewn arwain gweithdai llesiant, cyfranogol yng Ngwent (yn cynnwys gweithdai mewn ysbytai ar wardiau iechyd meddwl) i gofrestru, er mwyn gallu cysylltu â nhw'n uniongyrchol os bydd unrhyw gyfleoedd i weithio gydag Inside Out Cymru ar gael.

 

Mae Inside Out Cymru yn elusen gelfyddydol ac iechyd meddwl. Mae'n bodoli i annog mynediad i'r celfyddydau a mynegiant creadigol, gan hyrwyddo llesiant meddyliol trwy weithdai celfyddydau, digwyddiadau, gweithio mewn partneriaeth a gweithgareddau eraill a gynhelir mewn cymunedau lleol.

 

Nod Inside Out yw creu lleoliadau integredig mewn cymunedau lleol i bawb a bod yn gynhwysol ym mhopeth a wna. Rydym yn annog ymgeiswyr i gofrestru ar ein cronfa ddata, a chyfoethogi amrywiaeth ein carfan o artistiaid llawrydd drwy gynnwys artistiaid o gefndiroedd diwylliannol gwahanol, artistiaid anabl, yn enwedig y rheiny sydd wedi cefnogi pobl gyda'u hiechyd meddwl.

   

Yr hyn a ddymunwn gennych chi :

 

 • O leiaf 12 mis o brofiad proffesiynol yn y celfyddydau cyfranogol a'r sector iechyd.
 • Addasu i amgylcheddau gwahanol pan fydd cyfleoedd i gynnal gweithdai ar gael. (Yr uchafswm a geir mewn gweithdy yw 12 unigolyn)
 • Bod yn barod i gymryd rhan mewn monitro a gwerthuso prosesau.
 • Yn byw yng Ngwent, neu'n gallu teithio i'r ardal
 • Casglu deunyddiau os oes angen
 • Hyd at 6 llun o'ch gwaith, neu ddolen at eich tudalen cyfryngau cymdeithasol / gwefan, er mwyn dangos eich gwaith.
 • Yn hyderus ar Zoom, wyneb yn wyneb, neu gymysgedd o'r ddau. Mae dysgu cyfunol a thros Zoom wedi rhoi cyfle i gyfranogwyr barhau â'u gwaith celf gartref.
 • Rheoli eich cyllideb eich hun er mwyn cynnwys: amser i baratoi gweithdy, costau deunyddiau a theithio o fewn y gyfradd tâl fesul awr, sy'n @£30ar hyn o bryd
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, DBS a geirda cyfredol. Bydd angen yr uchod dim ond os bydd gwaith yn cael ei gynnig ar ôl cofrestru.

 

Anfonwch gopi o'ch CV presennol, holiadur wedi'i gwblhau a ffurflen cyfleoedd cyfartal at katherine@inside-out-cymru.org

 

Dyddiad cau:  30 Mehefin, 2022.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch eich cais, anfonwch e-bost ataf.

 

 • Byddwn yn dal ac yn prosesu eich data personol e.e. enw, manylion cyswllt, manylion banc ac ati dim ond at ddibenion gweinyddol, e.e. i allu cysylltu â chi, eich talu ac ati.

Cliciwch yma i lenwi'r holiadur

Views: 177

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service