Casting for TOUCH - NTW and Migrations seeking four dancers

National Theatre Wales and Migrations are casting for Touch.

 

National Theatre Wales will team up with arts organisation Migrations, French choreographer and dancer Julie Nioche and choreographers Filiz Sizanli and Mustafa Kaplan from Turkey, to create Touch, a site-specific, interactive and tactile dance piece about the therapeutic aspects of dance and the social place of the body. Made and performed in a medical facility in north Wales

 

Roles: We are seeking four professional dancers who should have;

 • strong improvisation skills
 • experience of and interest in interactive performance
 • experience of and interest in touch in dance practice
 • understanding of site-specific work and an ability to adapt to working in non-traditional settings
 • comfort working in a medical environment
 • an interest in working with object manipulation and fabricating things with props

 

As part of the project you will be working closely with the lead choreographers to develop dance performances inspired by your own memories and experiences, requiring therefore a certain personal engagement.

 

The work will demand interaction with audience members through touch.

 

The piece may involve recording of text so being comfortable with this would be

desirable.

 

Renumeration:

 

Fee Offered - £966 (consisting of company wage of £585 and overtime at £347) plus £84 as Holiday Pay accrued

 

Relocation or commuting allowance, when applicable, will be paid in line with UK Theatre / Equity Subsidised Agreement Rates for 2017-19.

For the first date of the engagement, 18th May 2018, £100 will be paid and any travel and accommodation expenses covered.

 

Location: Touch will be created and performed in North Wales. It will be site located, at a medical facility

 

Dates:

 

Deadline- please apply to be involved on or before 14th February

 

Meetings         – Llandudno: 26th February    

                        – Cardiff: 28th February                      

 

Friday 18th May– Initial session with choreographer

 

Creation and performances 23rd – 28th July 2018

 

 

To apply: If you would like to be considered for this production, please email:

 

 • Your CV
 • A short statement on why you are interested in performing as part of the project, any relevant experience and how your practice would benefit from it
 • Video footage of any previous work

 

with the subject line “NHS 70: TOUCH”

 

to casting@nationaltheatrewales.org by 6pm on the 14 February.

 

We will be meeting people to discuss the opportunity (there will be no dance audition) during the week commencing the 26th Feb in Cardiff and North Wales and it will also be possible meet via Skype. You must indicate in which location you would prefer to meet, or whether Skype is prefereable

 

NTW Casting Policy:

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work. In doing so, NTW is flexible but committed in pursuit of the following priorities across each project:

 • Creating opportunities for performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.
 • Casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

We will strive to make any required provisions, at audition and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity. To discuss how we can meet your access requirements and/or additional needs, please don’t hesitate to be in touch.

Mae National Theatre Wales a Migrations yn castio ar gyfer Touch.

 

Bydd National Theatre Wales yn ymuno â’r sefydliad celfyddydau Migrations, y coreograffydd a’r dawnsiwr o Ffrainc, Julie Nioche a’r coreograffwyr Filiz Sizanli a Mustafa Kaplan o Dwrci, i greu Touch, darn dawns rhyngweithiol a chyffyrddol safle-benodol am agweddau therapiwtig dawns a lle cymdeithasol y corff. Wedi'i wneud a'i berfformio mewn cyfleuster meddygol yng ngogledd Cymru

 

Rolau: Rydym yn chwilio am pedwar o ddawnswyr proffesiynol y dylai fod ganddynt;

 • sgiliau byrfyfyr cryf
 • profiad o berfformio rhyngweithiol a diddordeb ynddo
 • profiad o gyffwrdd mewn ymarfer dawns a diddordeb ynddo
 • dealltwriaeth o waith safle-benodol a'r gallu i addasu i weithio mewn lleoliadau anhraddodiadol
 • cysurus yn gweithio mewn amgylchedd meddygol
 • diddordeb mewn gweithio gyda thrin gwrthrychau a gwneud pethau gyda phropiau

 

Fel rhan o'r prosiect, byddwch yn gweithio'n agos gyda'r coreograffwyr arweiniol i ddatblygu perfformiadau dawns a ysbrydolir gan eich atgofion a'ch profiadau eich hun, ac felly'n gofyn am ymgysylltiad personol penodol.

 

Bydd y gwaith yn galw am ryngweithio ag aelodau'r gynulleidfa trwy gyffwrdd.

 

Gallai’r darn gynnwys recordio testun felly byddai bod yn gyfforddus â hyn yn ddymunol.

 

Cydnabyddiaeth:

Fee Offered - £966 (consisting of company wage of £585 and overtime at £347) plus £84 as Holiday Pay accrued*

Pan fydd yn berthnasol, telir lwfans adleoli, cymudo neu deithio yn unol â Chyfraddau Cytundeb UK ​​Theatre/Equity ar gyfer 2017-19.

For the first date of the engagement, 18th May 2018, £100 will be paid and any travel and accommodation expenses covered.*

* Mae’r wybodaeth yma yn cael ei gyfieithu, a caiff ei hychwanegu mor fuan â phosib.

 

Lleoliad: Bydd Touch yn cael ei greu a'i berfformio yng Ngogledd Cymru. Bydd yn waith safle-benodol, mewn cyfleuster meddygol

 

Dyddiadau:

 

Dyddiad cau - gwnewch gais i gymryd rhan cyn neu ar 14 Chwefror

 

Cyfarfodydd  – Llandudno 26 Chwefror       

– Caerdydd 28 Chwefror

 

18 Mai - Sesiwn gychwynnol gyda'r coreograffydd

 

Creu a pherfformiadau 23 - 28 Gorffennaf 2018

 

 

Gwneud Cais: Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cynhyrchiad hwn, anfonwch e-bost gyda:

 

 • Eich CV
 • Datganiad byr ynghylch pam mae gennych ddiddordeb mewn perfformio fel rhan o'r prosiect, unrhyw brofiad perthnasol a sut y byddai'ch ymarfer yn elwa ohono
 • Fideo o unrhyw waith blaenorol

 

gyda'r llinell pwnc "NHS 70: TOUCH "

 

i casting@nationaltheatrewales.org erbyn 6pm ar 14 Chwefror.

 

Byddwn yn cwrdd â phobl i drafod y cyfle (ni fydd clyweliad dawnsio) yn ystod yr wythnos yn dechrau 26 Chwefror yng Nghaerdydd a Gogledd Cymru, a bydd hefyd yn bosib cwrdd dros Skype. Rhaid ichi nodi ym mha leoliad y byddai'n well gennych chi gwrdd, neu a yw Skype yn fwy dymunol

 

Polisi Castio NTW:

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW yn clyweld i ddod o hyd i’r perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni ac yn gallu ein helpu ni i greu gwaith anhygoel. Wrth wneud hynny, mae NTW yn hyblyg ond wedi ymrwymo i geisio cyflawni'r blaenoriaethau canlynol ar draws pob prosiect:

 • Creu cyfleoedd i berfformwyr sy'n Gymry, yn byw yng Nghymru neu sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yng Nghymru.
 • Castio’n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddidwyll.

 

Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau gofynnol, yn ystod clyweliad ac yn y gwaith, i sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal i'r cyfle hwn. I drafod sut y gallwn fodloni eich gofynion mynediad a/neu anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

Views: 385

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service