Casting Associate Opportunity with NTW / Cyfle i Gydymaith Castio gyda NTW

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Casting Associate

 

The Casting Associate will work closely with the freelance director of each National Theatre Wales (NTW) production and with NTW’s Artistic Director to recruit the most talented and best suited actors for each project. They will develop a thorough and valuable knowledge of actors born, living or professionally trained in Wales and will manage the company’s relationships with those actors and their representatives. The Casting Associate will contribute to and enact casting policy and strategy and will take an active and significant role in ensuring that the company meets its goals with regards to equality of opportunity for performers and representation of communities and protected characteristics on our stages. They will see a broad range of new work throughout Wales and beyond and should play an important part in the creative conversation at NTW.

 

The ideal candidate will be passionate about making extraordinary theatre and believe wholeheartedly in creating equality of opportunity in the arts.

 

Salary: £27,500 per annum.

Term: Fixed-Term (2 years), Full Time.

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: Thursday 14th December, 1pm

Interviews: W/c 8th January, Cardiff

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

--------------------------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

Cydymaith Castio

 

Bydd y Cydymaith Castio yn gweithio’n agos â phob un o Gyfarwyddwyr Llawrydd pob cynhyrchiad National Theatre Wales (NTW) a gyda Chyfarwyddwr Artistig  NTW er mwyn recriwtio’r actorion mwyaf addas a dawnus ar gyfer pob prosiect. Byddant yn datblygu adnabyddiaeth drylwyr a gwerthfawr o actorion a aned, sy’n byw ynteu wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru ac yn rheoli perthynas y Cwmni â’r actorion rheini a’u cynrychiolwyr. Bydd y Cydymaith Castio yn cyfrannu at ac yn gwireddu polisi a strategaeth castio ac â rhan weithredol ac arwyddocaol wrth sicrhau bod y cwmni yn cyflawni ei amcanion o rhan darparu cyfle cyfartal i berfformwyr, yn cynrychioli cymunedau a’r nodweddion a ddiogelir ar lwyfannau NTW. Byddant yn gweld ystod eang o weithiau newydd led-led Cymru a thu hwnt a dylent fod a rhan bwysig o ran y sgwrs greadigol o fewn NTW.

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn danbaid o blaid creu theatr rhyfeddol ac yn credu’n gryf mewn gwireddu cyfleoedd cyfartal o fewn y celfyddydau.

 

Cyflog: £27,500 y flwyddyn.

Cyfnod: Tymor Sefydlog (2 mlynedd), Amser Llawn.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: dydd Iau 14 Rhagfyr, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 8fed o Ionawr 2018, Caerdydd

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Views: 291

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service