PRODUCTION: ECZEMA!

Created by Maria Fusco

 

Skin is an event. Skin is a factory. Skin is a map. Skin is a leaking border. Skin is memory. Skin is time. Skin is global.

 

Art writer Maria Fusco’s ECZEMA! explores the life of eczema; a skin disease affecting an estimated 15 million people in the UK, including the writer herself. Exploring what it is like to live in co-occupation and incessant dialogue with eczema, Fusco's black comedy will mingle the itching and scratching cycles of eczema into an absurdist, celebratory score of spoken word and music.

 

Part of the NHS70 Festival

 

DATES:

 

Audition: Afternoon of 23rd May 2018 in Cardiff

 

Rehearsal: week commencing 23rd July 2018

 

Performance: 27th & 28th July 2018

 

LOCATION: Cardiff

 

REMUNERATION:

Our company wage is £585 per week.

Additional fees for broadcast or recording will paid if applicable.

Any relocation or commuting allowances will be paid in line with UK Theatre / Equity Subsidised Agreement Rates for 2017-19.

 

PERFORMERS:

 

We’re seeking two professional performers with experience of adult eczema, to bring Maria’s text to life.

 

Please note, this isn’t about current or visible symptoms but those expressing interest should have experience of living with eczema as an adult.

 

Please send your CV, head-shot and a line or two of introduction to casting@nationaltheatrewales.org before the 17th May. Please indicate if you are Welsh, Wales-based or professionally trained in Wales.

 

We will strive to make any required provisions, at audition and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity. To discuss how we can meet your access requirements or additional needs, please don’t hesitate to get in touch.

 

NTW CASTING POLICY:

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work. In doing so, NTW is flexible but committed in pursuit of the following priorities across each project:

  • Creating opportunities for performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.
  • Casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

CYNHYRCHIAD: ECZEMA!

Crëwyd gan Maria Fusco

 

Mae croen yn ddigwyddiad. Mae croen yn ffatri. Mae croen yn fap. Mae croen yn ffin sy’n gollwng. Mae croen yn atgof. Mae croen yn amser. Mae croen yn fyd-eang.

 

Mae cynhyrchiad yr awdur celf Maria Fusco, ECZEMA!, yn archwilio bywyd ecsema; afiechyd y croen yr amcangyfrifir ei fod yn effeithio ar tua 15 miliwn o bobl yn y DU, yn cynnwys yr awdur ei hun. Gan archwilio’r hyn yw byw a siarad yn barhaus gydag ecsema, mae comedi du Fusco yn plethu cylchoedd cosi a chrafu ecsema yn sgôr absẃrd llawn dathlu o eiriau llafar a cherddoriaeth.

 

Rhan o Ŵyl NHS70

 

DYDDIADAU:

 

Clyweliad: Prynhawn 23 Mai 2018 yng Nghaerdydd

 

Ymarfer: wythnos yn dechrau 23 Gorffennaf 2018

 

Perfformiadau: 27 a 28 Gorffennaf 2018

 

LLEOLIAD: Caerdydd

 

CYDNABYDDIAETH:

Ein cyflog cwmni yw £585 yr wythnos.

Bydd ffioedd ychwanegol ar gyfer darlledu neu recordio yn cael eu talu, os yn berthnasol.

Bydd unrhyw lwfansau adleoli neu gymudo yn cael eu talu yn unol â Chyfraddau Gostyngol Cytundeb UK Theatre / Equity ar gyfer 2017-19.

 

PERFFORMWYR:

 

Rydym yn chwilio am ddau berfformiwr proffesiynol â phrofiad o ecsema fel oedolion, i ddod â thestun Maria yn fyw.  

 

Sylwer, nid yw hyn yn ymwneud â symptomau presennol neu weledol, ond dylai fod gan y rhai sy’n mynegi diddordeb brofiad o fyw gydag ecsema fel oedolyn.

 

Anfonwch eich CV, llun pen a brawddeg neu ddwy i gyflwyno’ch hun i casting@nationaltheatrewales.org cyn 17 Mai. Nodwch a ydych yn Gymro/Cymraes, yn byw yng Nghymru neu wedi’ch hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru.

 

Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau gofynnol, yn ystod clyweliad ac yn y gwaith, i sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal i'r cyfle hwn. I drafod sut y gallwn fodloni eich gofynion mynediad neu anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

POLISI CASTIO NTW:

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW yn clyweld i ddod o hyd i’r perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni ac yn gallu ein helpu ni i greu gwaith anhygoel. Wrth wneud hynny, mae NTW yn hyblyg ond wedi ymrwymo i geisio cyflawni'r blaenoriaethau canlynol ar draws pob prosiect:

  • Creu cyfleoedd i berfformwyr sy'n Gymry, yn byw yng Nghymru neu sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yng Nghymru.
  • Castio’n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddidwyll.

 

Views: 331

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service