Production

STORM 3

National Theatre Wales’ Storm Cycle is a series of multimedia works, performed at different locations across Wales, exploring two key themes; truth and testimony.

 

Following STORM 1: Nothing Remains the Same and STORM 2: Things Come Apart, theatre maker Mike Brookes will lead the next instalment of Storm Cycle in Newport, South Wales.

 

Performers

 

We are casting a company of 10 performers, actors and spoken word artists, aged 18 - 28, from Newport and South East Wales.

 

Both spoken word performers and professional actors with an interest in spoken word should apply.

You should be interested in collaborating with a company and working with a director.

This work will be made in Newport so we’re especially interested in meeting people from or now living there.

 

Audition

 

Auditions: Sunday 9th and Monday 10th December, location TBC

 

At audition we’ll ask you to perform any piece of spoken word poetry you’d like to share with us, of approx. 3-5 minutes. We’ll also ask you to prepare and read a piece of text we’ve selected.

 

Production dates

 

Rehearsals commence 4th March

 

Performances 21st – 23rd March 2019 

 

 

Location

 

Newport, venue to be confirmed.

 

Remuneration

 

Company wage is £585 per week.

 

Holiday pay and pension contributions will be made as per the UK Theatre / Equity Subsidised Agreement.

 

Apply

 

To be considered for this project, please send us:

  • A headshot or selfie with a true likeness.
  • A short paragraph about yourself. Please include where you are from or living in South East Wales. No more than around 200 words please.
  • Indicate if you are unavailable to audition on either date

Email this to casting@nationaltheatrewales.org with the subject line “STORM” 
before midday on 6th December.

This opportunity is open to everyone, please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities. We are a member of Parents in Performing Arts.

 

NTW Casting Policy

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work. In doing so, NTW is flexible but committed in pursuit of the following priorities across each project:

  • Creating enriching opportunities for performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.
  • Casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

---------------------------------------------------

Cynhyrchiad

STORM 3

Mae Storm Cycle National Theatre Wales yn gyfres o weithiau amlgyfrwng, wedi'u perfformio mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru, sy'n ymchwilio i ddwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth.

 

Yn dilyn STORM 1: Nothing Remains the Same a STORM 2: Things Come Apart, bydd y gwneuthurwr theatr Mike Brookes yn arwain y rhan nesaf o'r Storm Cycle yng Nghasnewydd, De Cymru.

 

Perfformwyr

 

Rydym yn castio cwmni o 10 o berfformwyr, actorion ac artistiaid y gair llafar, rhwng 18-28 oed, o Gasnewydd a De-ddwyrain Cymru.

 

Dylai perfformwyr y gair llafar ac actorion proffesiynol gydag diddordeb wneud cais.

Dylech fod â diddordeb mewn cydweithio gyda chwmni a gweithio gyda chyfarwyddwr.

Gwneir y gwaith hwn yng Nghasnewydd, felly mae gennym ddiddordeb penodol mewn cwrdd â phobl o'r fan honno neu sy'n byw yno.

 

Clyweliad

 

Clyweliadau: Dydd Sul 9fed a dydd Llun 10fed Rhagfyr, lleoliad yw gadarnhau

 

Yn y clyweliad byddwn yn gofyn ichi berfformio unrhyw ddarn o farddoniaeth gair llafar yr hoffech ei rannu gyda ni, sy'n para tua 3-5 munud. Byddwn hefyd yn gofyn ichi baratoi a  darllen darn o destun yr ydym wedi'i ddewis.

 

Dyddiadau'r cynhyrchiad

 

Ymarferion yn dechrau 4ydd Mawrth

 

Perfformiadau 21ain – 23ain Mawrth 2019 

 

Lleoliad

 

Casnewydd, lleoliad i'w gadarnhau.

 

Cydnabyddiaeth

 

Cyflog y cwmni yw £585 yr wythnos.

 

Bydd tâl gwyliau a chyfraniadau pensiwn yn cael eu gwneud yn ôl Cytundeb Cymhorthdal UK Theatre / Equity.

 

Gwneud cais

 

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y prosiect hwn, anfonwch atom:

  • Llun pen neu hunlun sy'n dangos tebygrwydd gwirioneddol.
  • Paragraff byr amdanoch chi'ch hun. Dylech gynnwys o ble'r ydych yn dod neu’n byw yn ne ddwyrain Cymru. Dim mwy na tua 200 geiriau os gwelwch yn dda.
  • Nodwch os nad ydych ar gael i ddod i glyweliad ar y naill ddyddiad neu'r llall

E-bostiwch hwn i casting@nationaltheatrewales.org gyda "STORM" fel teitl y neges cyn canol dydd ar y 6ed o Ragfyr.


Mae'r cyfle hwn yn agored i bawb, cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â hwy. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu, rydym yn aelod o Parents in Performing Arts.

 

Polisi Castio NTW

 

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW  yn cynnal clyweliadau i ddarganfod y perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni a all ein helpu i greu gwaith anhygoel. Wrth wneud hynny, mae NTW yn hyblyg ond yn ymroddedig wrth fynd ar drywydd y blaenoriaethau canlynol ar draws pob prosiect:

  • Creu cyfleoedd cyfoethogi ar gyfer perfformwyr sy'n Gymry, sy'n byw yng Nghymru neu wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.
  • Castio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

Views: 1272

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service