COTTON FINGERS, a one-woman show by Rachel Trezise

Directed by Julia Thomas

 

Written by award-winning writer Rachel Trezise at the time of the historic referendum of the 8th amendment in Ireland, Cotton Fingers takes us on journey from Belfast to Wales.

This bold, coming-of-age story was originally commissioned as part of National Theatre Wales’ NHS70 Festival in July 2018. It has been redeveloped to call in to question the political upheaval of a post Brexit Europe. This is a timely, politically-charged and vividly written show made by an exceptionally talented, all-female creative team.

 

ROLE: Aoife, female, 18-24  


A native or highly proficient Belfast accent is essential

We are looking for an actor who has a natural ease, a great sense of comic timing and the capacity to go on an emotional and charged journey with this character.

Aoife is bright and smart and knows there is more out there than the estate she was brought up on. She has left school to work at the omniplex, enjoys nights out and puts up with fumbles in her boyfriend’s bed. She is a carer for her mother and sister, and although compassionate she isn’t a push over. She does the right thing but has guts.

She observes the world around her, sharp and witty in her comments. She says it as it is, finds the humour in the simplest of things, and is sceptical about the superstition that her mother inflicts on her. We meet Aoife at a cross-roads in her life; how will she take control of her future? 

Schedule: Initially, exclusivity required 6th May – 8th June 2019

 

Rehearsals, location tbc:

w/c 6th May 2019

w/c 13th May 2019

 

Performances:

 

22nd & 23rd May - MAC, Belfast

24th & 25th May – Playhouse, Derry

29th – 31st May Samuel Beckett Theatre, Dublin

1st June Mermaid Arts Centre, Bray

5th – 8th June – Sherman Theatre, Cardiff

 

Further UK opportunities, including Edinburgh and London venues, are being explored for August – October 2019

 

Wage: £700 / week

Holiday pay and pension contributions will be made as per the UK Theatre / Equity Subsidised Agreement.

 

Travel, accommodation and a touring allowance will be provided.

 

Auditions: during the week commencing 25th February 2019, location tbc

 

We will strive to meet any access requirements, at audition and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity. This includes flexibility for people with caring responsibilities. Get in touch to discuss what that might mean for you.

 

NTW Casting Policy

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work.

When possible and appropriate, NTW considers and casts performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.

NTW is committed to casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

To suggest yourself or a client for this role please contact Mawgaine on or before 20th February 2019:  casting@nationaltheatrewales.org

This role has been advertised via Spotlight.

COTTON FINGERS, sioe un fenyw gan Rachel Trezise

Cyfarwyddwyd gan Julia Thomas

 

Wedi'i hysgrifennu gan yr awdur arobryn Rachel Trezise ar adeg refferendwm hanesyddol yr 8fed gwelliant yn Iwerddon, mae Cotton Fingers yn mynd â ni ar daith o Belfast i Gymru.

Comisiynwyd y stori dod i oed feiddgar hon yn wreiddiol fel rhan o ŵyl NHS70 National Theatre Wales ym mis Gorffennaf 2018. Mae wedi'i hailddatblygu er mwyn cwestiynu'r chwyldro gwleidyddol yn Ewrop yn dilyn Brexit. Mae hon yn sioe amserol, wleidyddol a bywiog wedi'i chreu gan dîm creadigol eithriadol o dalentog, pob un ohonynt yn fenywod.

 

RÔL: Aoife, benyw, 18-24 


Mae acen Belfast frodorol neu hynod fedrus yn hanfodol

Rydym yn chwilio am actores sy'n naturiol o gyfforddus, ag ymdeimlad gwych o amseru comig a'r gallu i fynd ar daith emosiynol a heriol gyda'r cymeriad hwn.

Mae Aoife yn glyfar ac yn ddeallus ac yn gwybod bod mwy i'r byd na'r ystâd lle y cafodd ei magu. Mae wedi gadael yr ysgol i weithio yn yr omniplex, mae'n mwynhau nosweithiau allan ac yn goddef yr ymbalfalu yng ngwely ei chariad. Mae hi'n gofalu am ei mam a'i chwaer, ac er ei bod yn dosturiol nid yw'n gadael i neb gymryd mantais ohoni. Mae hi'n gwneud y peth iawn ond mae'n dewr.

Mae hi'n sylwi ar y byd o'i chwmpas, ac mae ei geiriau yn finiog ac yn ffraeth. Mae hi'n dweud y gwir am bethau, yn canfod yr hiwmor yn y pethau symlaf, ac yn amheus ynghylch yr ofergoeledd y mae ei mam yn gorfodi arni. Rydyn ni'n cyfarfod Aoife ger croesffordd yn ei bywyd; sut y bydd hi'n cymryd rheolaeth dros ei dyfodol?

  

Amserlen: I ddechrau, rhaid bod ar gael yn llwyr 6ed Mai – 8fed Mehefin 2019

 

Ymarferion, lleoliad i'w gadarnhau:

w/d 6ed Mai 2019

w/d 13eg Mai 2019

 

Perfformiadau:

 

22ain a 23ain Mai - MAC, Belfast

24ain a 25ain Mai - Playhouse, Derry

29ain – 31ain Mai - Theatr Samuel Beckett, Dulyn

1af Mehefin  - Canolfan Celfyddydau Mermaid, Bray

5ed – 8fed Mehefin – Theatr Sherman, Caerdydd

 

Mae cyfleoedd pellach yn y DU, gan gynnwys lleoliadau yng Nghaeredin a Llundain, yn cael eu hymchwilio ar gyfer Awst - Hydref 2019

 

Cyflog: £700 yr wythnos

Bydd tâl gwyliau a chyfraniadau pensiwn yn cael eu gwneud yn ôl Cytundeb Cymhorthdal UK Theatre / Equity.

 

Darperir teithio, llety a lwfans deithiol.

 

Clyweliadau: yn ystod yr wythnos yn dechrau 25ain Chwefror 2019, lleoliad i'w gadarnhau

 

Byddwn yn ymdrechu i fodloni unrhyw ofynion mynediad, yn y clyweliad ac yn y gwaith, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal at y cyfle hwn. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu. Cysylltwch â ni i drafod yr hyn y gallai hynny ei olygu i chi.

 

Polisi Castio NTW

 

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW yn cynnal clyweliadau i ddarganfod y perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni a all ein helpu i greu gwaith anhygoel.

Lle y bo'n bosibl ac yn briodol, mae NTW yn ystyried ac yn castio  perfformwyr sy'n Gymry, sy'n byw yng Nghymru neu sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.

Mae NTW yn ymrwymedig i gastio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

 

I awgrymu eich hun neu gleient ar gyfer y rôl hon, cysylltwch â Mawgaine ar neu cyn 20fed Chwefror 2019: casting@nationaltheatrewales.org

Mae'r rôl hon wedi'i hysbysebu drwy Spotlight.

Views: 633

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service