Casting Breakdown
HAIL CREMATION!

By Jon Tregenna, directed by Adele Thomas

A psychedelic musical about Llantrisant’s most eccentric doctor who became known as the ‘father of cremation’. Staged at Newbridge Memo, HAIL CREMATION! Tells the story of the extraordinary life of Dr. William Price, a Welsh visionary and an eccentric of Victorian society.

 

Roles

 

We are now seeking to complete our cast of exceptional performers who’ll be the heart of this psychedelic musical odyssey. We are looking for adventurous, flexible and playful performers who will create a panoply of characters, creatures and spirits. We welcome suggestions of all ethnicities for all roles, except where we indicate otherwise.

 

 • GWEN, woman, playing age 20 – 30, singing required
  Formidable, magnetic and rebellious. The love of Dr Price’s life.

 

 • CELEBRANT + other roles, man, playing age 30+, singing required
  Roles include a charismatic, effusive Celebrant, a rousing political activist, an affluent Victorian gentleman and more.

 

 • REV PRICE + other roles, man, playing age 30+
  Roles include the commanding, dangerous, possibly deranged, Rev. Price, a sharp metropolitan prosecutor, Nicholas, Dr Price’s shy and awkward son, and more.

 

 • DANCER, man of colour, singing required
  This performer will complete our chorus of flexible and playful physical performers who will create a panoply of characters, creatures and spirits throughout the show. 


The performance world, which will evolve in rehearsal with the chorus, currently draws upon a huge range of forms from drag to Bob Fosse from The Mighty Boosh to Beyonce via Welsh clog dancing.  

 

Meetings for this role will be in January 2020. Please get in touch now to express interest or suggest your client.

Audition

 

We will be meeting actors on the 11th, 19th and 20th December and may find further dates if required.

We will meet dancers in January 2020.

 

Engagement dates

 

Rehearsals commence Monday 10th February 2020

Previews from 23rd March 2020

Engagement concludes 4th April 2020

 

Remuneration

 

Our company wage is £585 / week.  

 

If required, travel, relocation and/or commuting allowances will be provided in line with Equity rates.

 

Access

 

Please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities and we are a member of Parents in Performing Arts.   

 

Want to get in touch?

 

This breakdown has been shared via Spotlight with all UK agents, who are invited to submit their clients for consideration. We will work with the productions’ lead creatives to select actors to invite to audition.

 

If you’re an unrepresented professional actor and/or you would like to speak directly to us about this project, please contact Mawgaine: casting@nationaltheatrewales.org

 

National Theatre Wales Casting Policy

 

When possible and appropriate, NTW considers and casts performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.

NTW is committed to casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

Manylion Castio

HAIL CREMATION!

Gan Jon Tregenna, cyfarwyddwyd gan Adele Thomas

 

- Sioe gerdd seicedelig am feddyg mwyaf ecsentrig Llantrisant a ddaeth yn adnabyddus fel 'tad amlosgi'. Yn cael ei llwyfannu yn Neuadd Goffa Trecelyn, mae HAIL CREMATION! yn adrodd hanes bywyd rhyfeddol Dr William Price, gweledigaethwr Cymreig ac ecsentrig yn y gymdeithas Fictoraidd.

 

Rolau

 

Rydym nawr yn ceisio cwblhau ein cast o berfformwyr eithriadol a fydd yn greiddiol i'r sioe gerdd seicedelig hon. Rydym yn chwilio am berfformwyr anturus, hyblyg a chwareus a fydd yn creu amrywiaeth o gymeriadau, creaduriaid ac ysbrydion. Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer pob ethnigrwydd ar gyfer pob rôl, ac eithrio lle'r ydym yn nodi fel arall.

 

 • GWEN, menyw, oed chwarae 20 – 30, canu yn ofynnol
  Cryf, magnetig a gwrthryfelgar. Cariad perffaith Dr Price.

 

 • OFFEIRIAD + rolau eraill, dyn, oed chwarae 30+, canu yn ofynnol
  Rolau yn cynnwys offeiriad carismataidd, teimladol, ymgyrchydd gwleidyddol pwerus, bonheddwr Fictoraidd cefnog a mwy.

 

 • PARCH PRICE + rolau eraill, dyn, oed chwarae 30+
  Rolau yn cynnwys y Parch Price awdurdodol, peryglus ac o bosibl gwallgof, erlynydd Metropolitan craff, Nicholas, mab swil a lletchwith Dr Price, a mwy.

 

 • DAWNSWRAIG, dyn croendywyll, canu yn ofynnol
  Bydd y perfformiwr hwn yn cwblhau ein corws o  berfformwyr corfforol hyblyg a chwareus a fydd yn creu amrywiaeth o gymeriadau, creaduriaid ac ysbrydion. 


Mae'r byd perfformio, a fydd yn esblygu mewn ymarferion gyda'r corws, ar hyn o bryd yn tynnu ar amrywiaeth enfawr o ffurfiau, o drag i Bob Fosse i The Mighty Boosh i Beyonce heb anghofio clocsio Cymreig.  

Clyweliadau

 

Byddwn yn cyfarfod â pherfformwyr ar 11eg, 19eg ac 20fed o Ragfyr a gallem ddod o hyd i ragor o ddyddiadau os oes angen.

 

Dyddiadau'r gwaith

 

Ymarferion yn dechrau ddydd Llun 10fed  Chwefror 2020

Rhagddangosiadau o 23ain Mawrth 2020

Daw'r gwaith i ben ar 4ydd Ebrill 2020

 

Tâl

 

Cyflog y cwmni yw £585 yr wythnos. 

 

Os bydd angen, darperir lwfansau teithio, adleoli a/neu gymudo yn unol â chyfraddau Equity.

 

Mynediad

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â hwy. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu, ac rydym yn aelod o Parents in Performing Arts. mawgaine@nationaltheatrewales.org

 

Am gysylltu?

 

Rhannwyd y manylion hyn drwy Spotlight â holl asiantau'r DU, y'u gwahoddir i gyflwyno eu cleientiaid i'w hystyried. Byddwn yn gweithio gyda gweithwyr creadigol arweiniol y cynhyrchiad i ddewis actorion i'w gwahodd i glyweliad.

 

Os ydych chi'n actor proffesiynol heb gynrychiolaeth a/neu os hoffech siarad yn uniongyrchol â ni am y prosiect hwn, cysylltwch â Mawgaine: casting@nationaltheatrewales.org

 

Polisi Castio National Theatre Wales

 

Lle y bo'n bosibl ac yn briodol, mae NTW yn ystyried ac yn castio  perfformwyr sy'n Gymry, sy'n byw yng Nghymru neu sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.

Mae NTW yn ymrwymedig i gastio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

Views: 307

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service