PETULA

August 012, National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru bring you a brand-new adaptation of Fabrice Melquiot’s extraordinary play, Wanted Petula.

 

Directed by Mathilde Lopez, with a blistering script by Daf James blending Welsh, English and a little French, this production promises to be a giddy fairy tale and a surreal visual feast.

Petula is a dark, playful and piercing show about growing up, family and love.

Touring throughout Wales in Spring 2022.

 

We are casting the following roles to complete our company of adventurous, flexible and playful performers. 

 

Pwdin, a boy, playing age 12 – 16 (actual age must be 17+, i.e. not in need of a young performers' license)

It’s essential that this actor speak Welsh

 

A young boy struggling with the loss of his beloved cousin. His grief sets him off, in search for her, on a journey departing with reality.

We welcome suggestions of disabled performers and performers of all ethnicities for this role.

 

Amethyst Crappp, a woman, playing age 35 - 50

This performer needn’t speak Welsh.

 

We are casting a woman of colour in this role (so would love suggestions of actors of African and Caribbean heritage, of South Asian or East Asian or Southeast Asian heritage, those who have a Middle East or North African heritage, and actors of mixed heritage or from other minority ethnic communities)

 

Pwdin’s step mother, she is an ex-vampire, or she used to be famous for playing a vampire in a London stage show. Additionally plays The Little Prince and Amy Winehouse.

We welcome suggestions of disabled performers for this role.

 

Mam, a woman, playing age 35 – 50

It’s essential that this actor speak Welsh

 

Pwdin’s loving and chaotic mother. Additionally plays Gillian Anderson/Jean Millburn

We welcome suggestions of disabled performers and performers of all ethnicities for this role. 

Audition

 

Meetings for these roles will be in late October 2021. Please get in touch now to express interest or suggest your client.
 

Engagement dates

 

7th February 2022 - 10th April 2022. 

 

Remuneration

 

£590.85/ week.  

As required, travel, relocation and/or touring allowances will be provided in line with Equity rates.

 

Access

 

Please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities.

 

Want to get in touch?

 

This breakdown has been shared via Spotlight with all UK agents, who are invited to submit their clients for consideration. We will work with the productions’ lead creatives to select actors to invite to audition.

If you’re an unrepresented professional actor and/or you would like to speak directly to us about this project, please contact Mawgaine, in your choice of English or Welsh: mawgaine@nationaltheatrewales.org

---------------------------------------

PETULA

National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Cymru ac August 012 yn cyflwyno addasiad newydd sbon o ddrama ryfeddol Fabrice Melquiot, Wanted Petula.

 

Wedi'i gyfarwyddo gan Mathilde Lopez, gyda sgript drawiadol gan Daf James yn asio Cymraeg, Saesneg ac ychydig o Ffrangeg, mae'r cynhyrchiad hwn yn addo bod yn stori dylwyth teg hudolus ac yn wledd weledol swrrealaidd.

Sioe dywyll, chwareus a threiddgar am dyfu i fyny, teulu a chariad yw Petula.

Yn teithio ledled Cymru yn ystod Gwanwyn 2022.

 

Rydym yn castio'r rolau canlynol i gwblhau ein cwmni o berfformwyr anturus, hyblyg a chwareus. 

 

Pwdin, bachgen, oed perfformio 12 - 16  (oed go iawn 17+)

Mae'n hanfodol bod yr actor hwn yn siarad Cymraeg

 

Bachgen ifanc sy'n cael trafferth â cholli ei gefnder annwyl. Mae ei alar yn ei anfon i chwilio amdani, ar daith yn ymadael â realiti.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer perfformwyr anabl a pherfformwyr o bob ethnigrwydd ar gyfer y rôl hon.

 

Amethyst Crappp, menyw, oed perfformio 35 - 50 oed

Nid oes angen i'r perfformiwr hwn siarad Cymraeg.

 

Rydyn ni'n castio menyw groenliw yn y rôl hon (felly byddem wrth ein bodd ag awgrymiadau am actorion o dreftadaeth Affricanaidd a Charibïaidd, o dreftadaeth De Asiaidd neu Ddwyrain Asiaidd neu Dde-ddwyrain Asia, y rhai sydd â threftadaeth y Dwyrain Canol neu Ogledd Affrica, ac actorion treftadaeth gymysg neu o gymunedau lleiafrifoedd ethnig eraill)

 

Llys-fam i Pwdin, mae hi'n gyn-fampir, neu efallai ei bod hi'n arfer bod yn enwog am chwarae fampir mewn sioe lwyfan yn Llundain. 

Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer perfformwyr anabl ar gyfer y rôl hon

 

Mam, menyw, oed perfformio 35 - 50 oed

Mae'n hanfodol bod yr actor hwn yn siarad Cymraeg

 

Mam gariadus ac anhrefnus Pwdin.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer perfformwyr anabl a pherfformwyr o bob ethnigrwydd ar gyfer y rôl hon.

 

Clyweliadau

 

Bydd cyfarfodydd ar gyfer y rolau hyn ddiwedd mis Hydref 2021. Cysylltwch nawr i fynegi diddordeb neu awgrymu eich cleient.

Dyddiadau'r gwaith

 

7fed Chwefror 2022 - 10fed Ebrill 2022 

 

Tâl

 

£ 590.85/ wythnos.  

Os bydd angen, darperir lwfansau teithio, adleoli a/neu gymudo yn unol â chyfraddau Equity.

  

Mynediad

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â hwy. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu.

 

Am gysylltu?

 

Rhannwyd y manylion hyn drwy Spotlight â holl asiantau'r DU, y'u gwahoddir i gyflwyno eu cleientiaid i'w hystyried. Byddwn yn gweithio gyda gweithwyr creadigol arweiniol y cynhyrchiad i ddewis actorion i'w gwahodd i glyweliad.

Os ydych chi'n actor proffesiynol heb gynrychiolaeth a/neu os hoffech siarad â ni'n uniongyrchol am y prosiect hwn, os gwelwch yn dda cyswlltwch â Mawgaine, yn eich dewis o Saesneg neu Gymraeg: mawgaine@nationaltheatrewales.org

 

 

Views: 442

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service