Casting / Castio: TIDE WHISPERER

 

PRODUCTION:

 

A large scale site-specific production in Tenby town and harbour, West Wales.

 

Written by Louise Wallwein / Directed by Kully Thiarai / Designed by Camilla Clark

 

An immersive experience written by poet and playwright Louise Wallwein, Tide Whisperer will tackle the global phenomenon of displacement and mass movement. Record numbers are on the move all over the world. What is it like to leave your home, and to live with the uncertainty of ever finding another?

On the shores of Tenby, the audience gathers. The tide is turning fast and a storm is coming. The future feels uncertain – humanity is on the move and seeking refuge. Will we be met by kindness or rejection; offered sanctuary or forced to survive the perilous, treacherous sea?

 

Audiences will travel from the harbour in Tenby, and explore the Pembrokeshire coast, by boat.

 

DATES:

 

Auditions: week commencing 16th July

Rehearsals commence: 20th August 2018

Performances: 13th – 16th September

 

LOCATION:

 

Rehearsal base: De Valence Pavilion, Upper Frog St, Tenby SA70 7JD

 

This is a site-specific production, to be rehearsed and performed throughout the town of Tenby.

 

REMUNERATION:        Company wage is £585 per week. 

 

Holiday pay and pension contributions will be made as per the UK Theatre / Equity Subsidised Agreement. Artists needing to relocate will be provided with return rail travel, self-catering accommodation and £12 / day meal allowance.

 

ROLES:

 

All performers should be comfortable with outdoor / site-specific work.

 

Each of the characters we meet shed light on lives interrupted, families displaced and dreams of new beginnings and half-remembered homes.

 

The stories are intertwined on our journey through the town and out to sea, accompanied by an original score and arresting design by Camilla Clark.

 

We are seeking actors to play:

 

SANTIAGO / MAYOR Male, Aged 50+, Spanish, Welsh

 

A great orator and community leader. Of Spanish decent, Santiago has grown up in West Wales.

ALI Male, Aged 40s, Pakistani

 

Charming and sharp with a wealth of knowledge amassed on his travels.

 

Pakistani accent is essential.

 

JAMIL Male, Aged 17-25, Ghanaian

 

Ambitious, a dreamer, analytical and determined.

 

West African accent is essential. This role will require that the performer be comfortable working on water.  

 

LAYHING Female, Aged 30+, Vietnamese

 

Strong, decisive and stoic. Fiercely loves her family. 

 

Vietnamese accent is desirable. This role will require that the performer be comfortable working near water. 

 

PEARL Female, 55+, Black Caribbean, Welsh

 

Warm, exuberant, generous. Pearl has grown up in Cardiff.

 

Cardiff accent is essential.

 

To be considered for any of these roles, please send

  • Your CV
  • Headshot
  • Please mention if you are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales

to casting@nationaltheatrewales.org with the subject line “ TIDE” 
before 6pm on the 7th July.

 

We will strive to make any required provisions, at audition and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity.

To discuss how we can meet your access requirements or additional needs, please don’t hesitate to get in touch.

We are working with Parents in Performing Arts to be as accommodating as possible of those with caring responsibilities. Get in touch to discuss what that might mean for you.

 

NTW CASTING POLICY:

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work. In doing so, NTW is flexible but committed in pursuit of the following priorities across each project:

  • Creating opportunities for performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.
  • Casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

Manylion castio TIDE WISPERER

 

CYNHYRCHIAD:

 

Cynhyrchiad safle-benodol ar raddfa fawr yn nhref a harbwr Dinbych y Pysgod, Gorllewin Cymru.

 

Ysgrifennwyd gan Louise Wallwein / Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai / Dyluniwyd gan Camilla Clark

 

Profiad ymdrochol a ysgrifennwyd gan y bardd a'r dramodydd Louise Wallwein, bydd The Tide Whisperer yn mynd i'r afael â'r ffenomen byd-eang o ddadleoli a symudiadau torfol. Mae niferoedd uwch nag erioed yn symud ar draws y byd. Sut beth yw gadael eich cartref, i fyw gyda'r ansicrwydd efallai na fyddwch byth yn dod o hyd i un arall?

Ar lannau Dinbych-y-Pysgod, mae'r gynulleidfa yn casglu. Mae'r llanw'n troi yn gyflym ac mae'r storm yn dod. Mae'r dyfodol yn teimlo'n ansicr – mae dynoliaeth yn symud ac yn ceisio lloches. A fyddwn yn wynebu caredigrwydd neu'n cael ein gwrthod; yn cael cynnig noddfa neu ein gorfodi i oroesi ar y môr peryglus, brawychus?

 

Bydd cynulleidfaoedd yn teithio o harbwr Dinbych-y-Pysgod, ac yn archwilio arfordir Sir Benfro, mewn cwch.

 

DYDDIADAU:

 

Clyweliadau: wythnos yn dechrau 16 Gorffennaf

Ymarferion yn dechrau: 20 Awst 2018

Perfformiadau: 13 – 16 Medi

 

LLEOLIAD:

 

Canolfan ymarfer: Pafiliwn De Valence, Upper Frog St, Dinbych-y-Pysgod SA70 7JD

 

Mae hwn yn gynhyrchiad safle-benodol, i'w ymarfer a'i berfformio ar draws tref Dinbych-y-Pysgod.

 

TÂL:Y cyflog cwmni yw £585 yr wythnos. 

 

Rhoddir tâl gwyliau a chyfraniadau pensiwn yn unol â Chytundeb â Chymhorthdal UK Theatre/Equity. Rhoddir i artistiaid y mae angen iddynt adleoli docynnau trên dwyffordd, llety hunan-arlwyo a lwfans bwyd o £12 y dydd.

 

ROLAU:

 

Dylai'r holl berfformwyr fod yn gyfforddus gyda gwaith awyr agored / safle-benodol.

 

Mae pob un o'r cymeriadau y byddwn yn cwrdd â hwy yn taflu goleuni ar fywydau y tarfwyd arnynt, teuluoedd a ddadleolwyd a breuddwydion am ddechrau newydd a brith gof am gartrefi.

 

Mae'r straeon yn cydblethu ar ein taith drwy'r dref ac allan i'r môr, ynghyd â sgôr wreiddiol a dylunio trawiadol gan Camilla Clark.

 

Rydym yn chwilio am actorion i chwarae:

 

SANTIAGO / MAER dyn, 50+ oed, a Sbaenwr, Cymro

 

Areithiwr gwych ac arweinydd cymunedol. O dras Sbaenaidd, tyfodd Santiago i fyny yng ngorllewin Cymru.

ALI dyn, 40au, Pacistanaidd

 

Swynol a chraff gyda chyfoeth o wybodaeth a gronnwyd yn ystod ei deithiau.

 

Acen Bacistanaidd yn hanfodol.

 

JAMIL dyn, 17-25 oed, o Ghana

 

Uchelgeisiol, breuddwydiwr, dadansoddol a phenderfynol.

 

Acen Gorllewin Affrica yn hanfodol. Bydd y rôl hon yn gofyn i'r  perfformiwr fod yn gyfforddus yn gweithio ar y dŵr. 

 

LAYHING Benyw, 30+ oed, o Fietnam

 

Cryf, pendant a stoicaidd. Caru ei theulu'n llwyr. 

 

Acen Fietnameg yn ddymunol. Bydd y rôl hon yn gofyn i'r  perfformiwr fod yn gyfforddus yn gweithio ger y dŵr. 

 

PEARL benywaidd, 55+, DU Caribïaidd, Cymraes

 

Cynnes, bywiog, hael. Mae Pearl wedi tyfu i fyny yng Nghaerdydd.

 

Acen Caerdydd yn hanfodol.

 

 

I gael eich ystyried ar gyfer unrhyw un o'r rolau hyn, anfonwch

  • Eich CV
  • Llun Pen
  • Cofiwch ddweud os ydych yn Gymro/Cymraes, yn byw yng Nghymru neu wedi'ch hyfforddi'n broffesiynol yng Nghymru

i casting@nationaltheatrewales.org â "TIDE" yn y llinell pwnc
 cyn 6pm ar 7 Gorffennaf.

 

Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau gofynnol, yn ystod clyweliad ac yn y gwaith, i sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal i'r cyfle hwn.

I drafod sut y gallwn fodloni eich gofynion mynediad a/neu anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

Rydym yn gweithio gyda Parents in Performing Arts i fod mor hyblyg â phosibl o ran y rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu. Cysylltlwch i drafod yr hyn y gallai hynny ei olygu i chi.

 

POLISI CASTIO NTW:

 

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW yn clyweld i ddod o hyd i’r perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni ac yn gallu ein helpu ni i greu gwaith anhygoel. Wrth wneud hynny, mae NTW yn hyblyg ond wedi ymrwymo i geisio cyflawni'r blaenoriaethau canlynol ar draws pob prosiect:

  • Creu cyfleoedd i berfformwyr sy'n Gymry, yn byw yng Nghymru neu sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yng Nghymru.
  • Castio’n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddidwyll.

 

 

 

 

 

 

 

Views: 881

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service