CASTING / CASTIO: Workshop for new production / Gweithdy ar gyfer cynhyrchiad newydd

Engagement


National Theatre Wales is casting an upcoming workshop, which will take place in south Wales between 28th October and 2nd November.

 

This workshop is for the development of a new musical production, which will be produced in Spring 2020. We are currently engaging performers just for the Autumn ’19 period but are interested to know whether performers currently have availability 10th February – 4th April 2020.

 

Performers

 

We are looking to put together a chorus of exceptional performers predominately from movement and dance backgrounds to form the core of our new psychedelic musical odyssey.

 

We welcome dancers from all dance backgrounds, and actors with strong dance and movement skills.

 

We are looking for adventurous, flexible and playful performers who will create a panoply of characters, creatures and spirits. The performance world, which will evolve in rehearsal with the chorus, currently draws upon a huge range of forms from drag to Bob Fosse from The Mighty Boosh to Beyonce via Welsh clog dancing.  

 

While dance and movement forms the core of the role, we will ask everyone to sing, but a virtuosic singing voice is not essential.

 

What is essential is a willingness to throw yourself into a playful and dynamic rehearsal process and be committed to excellent storytelling through chorus and dance. 

 

Audition

 

Workshop auditions run by the director and choreographer will be held on 29th September in Cardiff.

 

Engagement dates

 

Week commencing 28th October 2019, Monday – Saturday, concluding 2nd November.

 

Remuneration

 

Our R&D rate is £100 / day

 

If required, travel, relocation and/or commuting allowances will be provided in line with Equity rates.

 

Expression of interest

 

Please send your CV or Spotlight link to casting@nationaltheatrewales.org on or before 20th September to be considered for audition.

 

Access

 

If you're invited to audition we will endeavour to meet= any access requirements.

National Theatre Wales Casting Policy

When possible and appropriate, NTW considers and casts performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.

NTW is committed to casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

Manylion Castio
 Gweithdy ar gyfer cynhyrchiad newydd

 

Ymgysylltu


Mae National Theatre Wales yn castio gweithdy sydd ar y gweill, i'w gynnal yn ne Cymru rhwng 28 Hydref a 2 Tachwedd.

 

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer datblygu cynhyrchiad sioe gerdd newydd, a fydd yn cael ei gynhyrchu yng ngwanwyn 2020. Ar hyn o bryd, rydym yn ymgysylltu â pherfformwyr ar gyfer cyfnod yr Hydref '19 yn unig, ond rydym yn awyddus i wybod a yw perfformwyr ar gael rhwng 10 Chwefror – 4 Ebrill 2020.

 

Perfformwyr

 

Rydym yn bwriadu creu corws o berfformwyr eithriadol yn bennaf o gefndiroedd symud a dawns i ffurfio craidd ein sioe gerdd seicadelig newydd, Odyssey.

 

Rydym yn croesawu dawnswyr o bob cefndir dawns, ac actorion gyda sgiliau dawns a symud cryf.

 

Rydym yn chwilio am berfformwyr anturus, hyblyg a chwareus a fydd yn creu amrywiaeth o gymeriadau, creaduriaid ac ysbrydion. Mae'r byd perfformio, a fydd yn esblygu mewn ymarferion gyda'r corws, ar hyn o bryd yn tynnu ar amrywiaeth enfawr o ffurfiau, o drag i Bob Fosse i The Mighty Boosh i Beyonce heb anghofio clocsio Cymreig.  

 

Er mai dawns a symud yw craidd y rôl, byddwn yn gofyn i bawb ganu, ond nid yw llais canu rhagorol yn hanfodol.

 

Yr hyn sy'n hanfodol yw parodrwydd i daflu eich hun i broses ymarfer chwareus a deinamig a bod yn ymrwymedig i adrodd straeon rhagorol drwy gorws a dawns. 

 

Clyweliadau

 

Cynhelir clyweliadau gweithdy gan y cyfarwyddwr a'r coreograffydd i'w cynnal ar (insert date) Medi yng Nghaerdydd.

 

Dyddiadau'r Gwaith

 

Yr wythnos yn dechrau 28 Hydref 2019, Llun – Sadwrn, yn dod i ben ar 2 Tachwedd.

 

Tâl

 

Ein cyfradd R&D yw £100 / dydd

 

Os bydd angen, darperir lwfansau teithio, adleoli a/neu gymudo yn unol â chyfraddau Equity.

 

Mynegi diddordeb

 

Anfonwch eich CV neu linc Spotlight i  casting@nationaltheatrewales.org ar neu cyn 20 Medi i gael eich ystyried ar gyfer clyweliad.

 

Mynediad

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â hwy. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu, ac rydym yn aelod o Parents in Performing Arts. mawgaine@nationaltheatrewales.org

Polisi Castio National Theatre Wales

Lle y bo'n bosibl ac yn briodol, mae NTW yn ystyried ac yn castio  perfformwyr sy'n Gymry, sy'n byw yng Nghymru neu sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.

Mae NTW yn ymrwymedig i gastio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

Views: 373

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service