ABOUT FRANK

FRANK is about Frank. Frank Thomas. A real-life 18-stone ex-rugby-scholarship-winning bear-of-a-man. His father was a friend of the Krays and once knew a guy who kept a monkey in a box. He lives with a Scottish drug dealer and a computer hacker. His only friend is the cult 90’s American TV show Northern Exposure, a show he sometimes imagines he’s part of…

FRANK is devised by Frank Thomas and the Collective. It’s a piece inspired by the real life of Frank Thomas, the environmental concept of Rewilding and the writings of biologist George Monbiot. We’re interested in blurring the line between Franks’s real life, the way he sees the world in his own head and how the rest of us handle that. Part hymn to our generation and part blueprint for what we might do next, the show features original poems from Frank, an omnipresent relationship-advice-giving radio DJ, a creative relationship with the truth, a really good wild-beast costume, some real science, a police chase and some other stuff we haven’t thought of yet.

FRANK will be The Jones Collective’s next show after the success of their multi-award winning debut show ‘Hiraeth’.

CASTING CALL

We are looking for 2 devisors to join us for a 2 week period of R&D for this production.

Strong devising skills are essential, and being a musician is preferable.

Any age, any gender, any ethnicity.

R&D

Date: 15th-26th of August

Location: Somewhere wild in West Wales

Fee: £1000 (+expenses covered)

AUDITIONS

Date: MONDAY 1st July

Location: Cardiff

APPLY

Please e-mail us on buddugjamesjonescollective@gmail.com by WEDNESDAY 27th of July 12PM. Please send a VIDEO of yourself playing a song of your choice (cover or original) with an instrument of your choice. Please also send your CV or Spotlight number.

 

AM FRANK

 

Mae FRANK amdano Frank. Frank Thomas. Cyn-enillydd ysgoloriaeth rygbi sy’n pwyso 18 stôn arth o ddyn go iawn. Roedd ei Dad yn ffrind o’r Krays ac arfer nabod dyn oedd yn cadw mwnci mewn bocs. Mae o’n byw efo ddeliwr cyffuriau Albanaidd ac haciwr cyfrifiadurol. Ei unig ffrind yw’r sioe cwlt teledu Americanaidd o’r 90au, Northen Exposure, sioe mae’n dychmygu fod rhan o...

 

Mae FRANK yn cael ei ddyfeisio gan Frank Thomas a’r cwmni. Mae’n ddarn sydd wedi ei seilio ar fywyd go iawn Frank Thomas, y cysyniad amgylcheddol ‘rewilding’ a chasgliad o waith biolegydd George Monbiot. Mae gennym ddiddordeb mewn cymylu’r llinellau rhwng bywyd go iawn Frank, y ffordd mae’n gweld y byd yn ben ei hun, a sut mae gweddill ohonom ni’n delio efo hyn. Rhan emyn i’n genhedlaeth a rhan glasbrint i beth allwn ni gwneud nesa, mae’r sioe yn cynnwys cerddi gan Frank, DJ radio hollbresennol sy’n rhoi cyngor perthynas, perthynas creadigol efo’r gwirionedd, gwisg bwystfil gwyllt da iawn, gwyddoniaeth go iawn, hela heddlu a chwpwl stwff eraill ni heb feddwl am eto. 

 

Bydd FRANK y sioe nesaf gan The Jones Collective ar ôl llwyddiant eu sioe gyntaf ‘Hiraeth, wnaeth ennill nifer o wobrau.

 

ALWAD CASTIO

 

Rydyn yn edrych am 2 ddyfeisydd i ymuno a ni am bythefnos o waith ymchwil a datblygiad ar gyfer y sioe.

 

Mae sgiliau ddyfeisio gryf yn hanfodol, a bod yn gerddor yn hefyd yn ddymunol.

 

Unrhyw oedran, unrhyw ryw, unrhyw ethnigrwydd.

 

R&D

 

Dyddiad: 15-26ain o Awst

 

Lleoliad: Rhywle gwyllt yn Orllewin Cymru

 

Tâl: £1000 (+treuliau)

 

CLYWELIADAU

 

Dyddiad: DYDD LLUN 1af o Awst

 

Lleoliad: Caerdydd

 

YMGEISIO

 

E-bostiwch ni ar buddugjamesjonescollective@gmail.com erbyn DYDD MERCHER 27ain o Orffenaf 12YH. Danfonwch FIDEO o’ch hun yn chwarae cân o’ch dewis chi (‘cover’ neu gân wreiddiol) efo offeryn o’ch dewis. Hefyd, danfonwch eich CV neu rif Spotlight.

Views: 1186

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service