We are looking for a performer for a 3 week devising period with a few additional dates here and there. 

If you identify as female, are aged between 21-65, are interested in making work for young audiences and in working with us, then please read more about the role below.

We are particularly interested in receiving applications from people of colour and people who identify as transgender or non-binary. 

RED

Likely Story in partnership with Wales Millenium Centre have recently been awarded Arts Council Wales funding to support a 3 week Research and Development period on a new telling of ‘Little Red Riding Hood’ for a family audience. 

“Go out in the woods, go out. If you don't go out in the woods nothing will ever happen and your life will never begin.” - Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype.

In the wake of the #metoo campaign and the coming changes to the sex education curriculum in Wales, this show will explore themes of sex, consent, identity and power.

Here are a few questions we are exploring in this R&D period. If they excite you keep reading to find out the practical side of things!

 • How do pupils, teachers and parents currently communicate about sex, consent, self respect?
 • What is the modern moral of little red, how does the story relate to today’s conversations about sex, consent, self-respect and power?
 • What do 5 year olds think Little Red Riding Hood is about?
 • In an Inner City/Urban Jungle where are the ‘safe’ paths and where are the places we shouldn’t stray?
 • How do we dramatically show the forest as a place of awakening and creativity?
 • What physical language can we develop to communicate the themes with a young audience?
 • How does the archetype of woman and wolf fit in to our telling of RED?
 • What other myths and legends talk of women, wolves and wildness?
 • Can we use verbatim stories from kids to help tell the story?

 

Does this reading list whet your whistle?

Women Who Run with Wolves - Clarissa Pinkola Estes

'The Company of Wolves' by Angela Carter.

Kith - Jay Griffiths

What is Gender? How does it Define us? Juno Dawson

Aroused - Randi Hutter Epstein

Doing it! Lets talk about Sex - Hannah Witton

Wild Power - Alexandra Pope and Shane Hugo Wurlitzer

 

ABOUT THE ROLE

You will be joining Hazel and Ellen as an ensemble member of the cast. Three performers who identify as female take on the roles of wild women/wolves of the forest telling the tale of Red. Working along side a performer musician, the cast will work creatively with a director, a physical theatre specialist, and a designer.  This is a collaborative process where we plan to rigorously interrogate the material and themes set out above with a sharing of our findings to an invited audience at the end of the process. 

 

MUSTS

 • Identify as female 
 • Aged between 21-65
 • Training/experience in physical theatre, movement, clown, circus etc
 • Experience of working as an ensemble
 • Experience of devising theatre
 • Experienced and comfortable improviser comfortable working without a script.
 • Passionate about creating work for family audiences

 

PREFERABLES

 • Puppetry Training/Experience 
 • Experience of workshop facilitation.
 • Based in Wales (with a lean towards people in Cardiff)


DETAILS

FEE

£1800. (travel and Accomadation provided)

 

SCHEDULE

16th-18th November: Weekend at Wild Rumpus creation space in Stoke-On-Trent. Running about the forest for the weekend!

25th November - 30th November @Wales Millennium Centre, Cardiff

2nd - 7th December @Wales Millennium Centre, Cardiff

10th -14th December @Wales Millennium Centre, Cardiff

16th - 18th December @Wales Millennium Centre, Cardiff

 

DATES

Deadline for applications: 5pm 31st October 2018

Hear Back: Eve 1st November
Audition Date: 5th November 1pm-4pm

 

TO APPLY

If you would like to attend an audition, please send your CV and a brief letter to info@likelystory.org.uk, detailing your relevant experience and why you would be interested in being part of the project. 

Please title the email ‘RED Application’. Include links to showreels/sound clips and websites where available. The closing date for submissions is 5pm on Wednesday 31st October 

If your application is successful you will be invited to attend a workshop audition in Cardiff on 5th November 1pm-4pm

 

This project is supported by Arts Council Wales & Wales Millennium Centre

 

 

Mae Likely Story yn castio!

Rydym yn chwilio am berfformiwr dros gyfnod cynllunio o 3 wythnos, ynghyd ag ambell ddiwrnod ychwanegol yma ac acw. 

Os ydych chi’n eich diffinio’ch hun yn fenyw, rhwng 21 a 65 oed, ac â diddordeb mewn creu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc a gweithio gyda ni, yna darllenwch ragor isod.

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn cael ceisiadau gan bobl liw a phobl sy’n eu diffinio’u hunain yn drawsryweddol neu’n anneuaidd. 

 

RED

Mae Likely Story mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n ddiweddar i dalu am 3 wythnos o waith Ymchwil a Datblygu er mwyn creu fersiwn newydd o stori'r 'Hugan Fach Goch’ i deuluoedd. 

 “Ewch i’r goedig, ewch yno. Os na fyddwch chi’n mynd i’r goedwig, wnaiff dim byd fyth ddigwydd a fydd eich bywyd fyth yn dechrau.” - Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype.

Yn sgil ymgyrch #metoo a’r newidiadau a gaiff eu gwneud i’r cwricwlwm addysg rhyw yng Nghymru, bydd y sioe hon yn edrych ar themâu rhyw, cydsynio, hunaniaeth a grym.

Dyma ambell gwestiwn y byddwn yn eu gofyn yn ystod y cyfnod Ymchwil a Datblygu. Os yw’r rhain yn eich cyffroi, parhewch i ddarllen i ganfod mwy am y trefniadau ymarferol!

 • Sut y mae disgyblion, athrawon a rhieni yn cyfathrebu ar hyn o bryd am ryw, cydsynio a hunan-barch?
 • Beth yw neges foesol gyfoes yr Hugan Fach Goch, a sut y mae’r stori’n berthnasol i sgyrsiau heddiw am ryw, cydsynio, hunan-barch a grym?
 • Beth yw barn plant 5 oed am yr Hugan Fach Goch?
 • Mewn Jyngl Dinesig/Trefol, ble mae’r llwybrau ‘diogel’ a ble mae’r mannau na ddylem grwydro iddynt?
 • Sut y gallwn gyfleu’r goedwig mewn ffordd ddramatig a'i chyfleu fel lle sy’n deffro pobl ac yn ysgogi creadigrwydd?
 • Pa iaith gorfforol y gallwn ei datblygu i gyfathrebu’r themâu hyn i gynulleidfa ifanc?
 • Sut y mae’r archdeip o fenyw a blaidd yn cyd-fynd â’n dehongliad o RED?
 • Pa chwedlau eraill sy’n trafod menywod, bleiddiaid a’r gwyllt?
 • A allwn ni ddefnyddio straeon llafar gan y plant i’n helpu i adrodd yr hanes?

 

A yw'r rhestr ddarllen hon at eich dant chi?

Women Who Run with Wolves - Clarissa Pinkola Estes

'The Company of Wolves' gan Angela Carter.

Kith - Jay Griffiths

What is Gender? How does it Define us? Juno Dawson

Aroused - Randi Hutter Epstein

Doing it! Lets talk about Sex - Hannah Witton

Wild Power - Alexandra Pope a Shane Hugo Wurlitzer

 

MWY AM Y GWAITH

Byddwch yn ymuno â Hazel ac Ellen fel aelod ensemble o’r cast. Bydd tair perfformwraig sy’n eu diffinio’u hunain yn fenywod yn actio rhannau menywod a bleiddiaid gwyllt y goedwig, gan adrodd stori Red. Gan weithio ochr yn ochr â cherddor, bydd y cast yn gweithio’n greadigol gyda chyfarwyddwr, arbenigwr mewn theatr gorfforol, a dylunydd.  Proses ar y cyd yw hon lle byddwn yn cynllunio i archwilio’r deunydd a’r themâu uchod yn drylwyr, gan rannu ein canfyddiadau â chynulleidfa a gaiff ei gwahodd ar ddiwedd y broses. 

 

PETHAU ANHEPGOR

 • Yn eich diffinio’ch hun yn fenywaidd
 • Rhwng 21 a 65 oed
 • Hyfforddiant/profiad mewn theatr gorfforol, symudiadau, clown, syrcas ac ati
 • Profiad o weithio mewn ensemble
 • Profiad o greu theatr
 • Profiad o fyrfyfyrio a'r hyder i wneud hynny, ac yn gyfforddus yn gweithio heb sgript.
 • Yn frwd dros greu gwaith i gynulleidfaoedd teuluol

 

 

PETHAU DYMUNOL

 • Hyfforddiant/profiad o drin pypedau
 • Profiad o hwyluso gweithdai
 • Yn byw yng Nghymru (ac yn deall pobl Caerdydd)


MANYLION

 Y FFI

£1800. (Darperir costau teithio a llety)

 

YR AMSERLEN

16-18 Tachwedd: Penwythnos yng ngofod creu Wild Rumpus yn Stoke-On-Trent. Rhedeg o amgylch y goedwig am y penwythnos!

25 Tachwedd – 30 Tachwedd @Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

2 Rhagfyr 7 Rhagfyr @Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

10 Rhagfyr 14 Rhagfyr @Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

16 Rhagfyr 18 Rhagfyr @Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

 

DYDDIADAU

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau:  5pm 31 Hydref 2018

Clywed yn ôl: Gyda’r nos 1 Tachwedd
Dyddiad y Clyweliad:  5 Tachwedd 1pm-4pm

 

I WNEUD CAIS

Os hoffech chi ddod i glyweliad, anfonwch eich CV a llythyr byr i info@likelystory.org.uk gan nodi eich profiad perthnasol a pham y byddai diddordeb gennych mewn bod yn rhan o’r prosiect. 

Rhowch ‘Cais RED' yn deitl i’ch e-bost. Dylech gynnwys dolenni i dapiau arddangos/clipiau sain a gwefannau pan fyddant ar gael. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 31 Hydref. 

Os yw’ch cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich gwahodd i weithdy clyweliad yng Nghaerdydd ar 5 Tachwedd 1pm 4pm.

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cefnogi’r prosiect hwn.

 

Views: 326

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service