City of the Unexpected Associate Director Opportunity

Wales Millennium Centre and National Theatre Wales are looking to recruit an Associate Director to work as part of the creative team, led by Nigel Jamieson, for City of the Unexpected, to be staged in Cardiff City Centre, 17th & 18th September 2016.

This September, Cardiff will celebrate the centenary of one of its most well-known sons, Roald Dahl, with an extraordinary weekend-long event, showcasing both Dahl’s distinctive voice and the jewels of the city’s buildings, parks and its people.

Eye-popping visual spectacles will turn heads and madcap events will defy the laws of physics in some of the city’s most iconic locations, including Cardiff Castle and the National Museum. A cast of thousands, from parkour artists to farmers, from pigeon fanciers to puppeteers, will give heart-stopping performances both intimate and epic in Victorian shopping arcades, from lampposts and inside cafés.

We are keen to hear from director’s who

-        Have experience of mass participation work

-        Have experience in street theatre and / or circus presentations

-        Can work as part of a collaborative process

-        Have experience with participants of all ages

-        Have experience of both professional and community participants

-        Have an interest in Dahl’s work

-        Be available odd dates between April and August and then exclusively between 22nd August to 18th September 2016

-        Ideally be based in South Wales

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

Fee – to be discussed on appointment

Those interested please write a one page expression of interest, listing relevant experience and email to  work@nationaltheatrewales.org by 17:00 on 11th April 2016. CV’s may be sent as supporting evidence.

Successful applicants will be invited to meet the Artistic Director, during week commencing 18th April 2016

 

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales yn dymuno recriwtio Cyfarwyddwr Cyswllt i weithio fel rhan o’r tîm creadigol, wedi’i arwain gan Nigel Jamieson, ar gyfer City of the Unexpected, i’w lwyfannu yng Nghanol Dinas Caerdydd, 17 a 18 Medi 2016.

Fis Medi hwn, bydd Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant un o’i meibion enwocaf, Roald Dahl, gyda digwyddiad anhygoel dros benwythnos cyfan, fydd yn dangos llais unigryw Dahl ac  adeiladau, parciau a phobl ysblennydd y ddinas.

Bydd gwleddoedd gweledol yn troi pennau a digwyddiadau gwallgof yn herio rheolau ffiseg yn rhai o leoliadau mwyaf eiconig y ddinas, yn cynnwys Castell Caerdydd a’r Amgueddfa Genedlaethol. Bydd cast o filoedd, o artistiaid parkour i ffermwyr, o’r rhai sy’n cadw colomennod i bypedwyr, yn rhoi perfformiadau trawiadol sy’n dawel ac yn epig mewn arcedau siopa Fictoraidd, o byst lamp a’r tu mewn i gaffis.

Rydym yn awyddus i glywed gan gyfarwyddwyr fel a ganlyn:

-        Â phrofiad o waith gyda nifer uchel o gyfranogwyr

-        Â phrofiad mewn theatr stryd a/neu gyflwyniadau syrcas

-        Yn gallu gweithio fel rhan o broses gydweithredol

-        Â phrofiad gyda chyfranogwyr o bob oed

-        Â phrofiad o gyfranogwyr proffesiynol a chymunedol

-        Â diddordeb yng ngwaith Dahl

-        Ar gael ar ddyddiadau achlysurol rhwng Ebrill ac Awst ac yna’n gyfan gwbl rhwng 22 Awst a 18 Medi 2016

-        Yn ddelfrydol yn byw yn Ne Cymru

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir

Ffi – i’w drafod wrth benodi

Dylai’r rhai sydd â diddordeb ysgrifennu mynegiant o ddiddordeb tudalen o hyd, yn nodi profiad perthnasol a’i e-bostio i work@nationaltheatrewales.org erbyn 17:00, 11 Ebrill, 2016. Gellir anfon CV fel tystiolaeth ychwanegol.

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gwrdd â’r Cyfarwyddwr Artistig, yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Ebrill 2016

 

 

 

Views: 1223

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service