Community Associate / Cydymaith Cymunedol - Rhyl / Y Rhyl

Community Associate
Location – Rhyl
Engagement – 3 months from 3rd January 2017
Fee – Between 3rd Jan -17th Feb up to 15 days at a day rate of £100.
Full time from w/c 20th February 2016, fee £3,000


NTW will be locating themselves in Rhyl for their first performance of 2017, working with artists and community participants to create a production in several locations.

We are currently seeking to appoint a Community Associate to support the company in identifying and contacting groups that may be interested in being involved. During production they will be chiefly responsible for supporting community participants to fully engage.

Click on the link below for full job description

To apply, please send a copy of your CV and a covering letter, outlining what you think you could bring to the role, what experiences you have had that would help you make good and lasting connections for the project, on no more than two sides of A4, to Fiona Curtis fionacurtis@nationaltheatrewales.org by Tuesday 6 December at 12noon.

Interviews will be held in Rhyl, on the 12 December.


Community Associate


Cydymaith Cymunedol
Lleoliad – Y Rhyl
Cyfnod y swydd – 3 mis o 3 Ionawr 2017
Ffi – Rhwng 3 Ion -17 Chwef hyd at 15 diwrnod, ar gyfradd ddyddiol o £100. Llawn amser o’r wythnos yn dechrau 20 Chwefror 2016, ffi £3,000.

Bydd NTW yn lleoli’i hun yn Y Rhyl ar gyfer ei berfformiad cyntaf yn 2017, gan weithio gydag artistiaid a chyfranogwyr cymunedol i greu cynhyrchiad mewn sawl lleoliad.

Rydym yn dymuno penodi Cydymaith Cymunedol i gefnogi’r cwmni wrth adnabod a chysylltu â grwpiau y gallai fod ganddynt ddiddordeb mewn cymryd rhan. Yn ystod y cynhyrchiad bydd yn bennaf gyfrifol am gefnogi cyfranogwyr cymunedol i ymgysylltu’n llawn.

Swydd ddisgrifiad llawn yn y linc isod

I wneud cais, anfonwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol, yn nodi’r hyn yr ydych yn credu y gallech ei gynnig i’r rôl a pha brofiadau yr ydych wedi’u cael y byddai’n eich helpu i wneud cysylltiadau da a pharhaus ar gyfer y prosiect, ar heb fod yn fwy na dwy ochr o A4, at Fiona Curtis fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn dydd Mawrth 6 Rhagfyr am 12 canol dydd.

Cynhelir y cyfweliadau yn y Rhyl ar 12 Rhagfyr

Cydymaith Cymunedol

Views: 215

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service