Cyfle am Swydd - Rheolwr Cynhyrchiad (Taith) / Job Opportunity - Production Manager - Tour

[scroll down for English]

Rheolwr Cynhyrchiad –
Macbeth – Dehongliad y Cyfarwyddwr, Taith Tymor yr Hydref 2018

Cytundeb ITC/Undeb yr Actorion am £600 yr wythnos
Darperir llety a thelir lwfansau prydau bwyd ar gyfraddau cyfredol ITC.

Anfonwch at claud@volcanotheatre.co.uk

Rydym yn dymuno recriwtio Rheolwr Cynhyrchiad / TSM medrus, gweithgar i weithio gyda ni ar daith ar raddfa fach yng Nghymru a Lloegr yn nhymor yr hydref. Mae’r cynhyrchiad ar gyfer dau actor gyda chyfanswm o dri unigolyn ar y daith, felly byddwch yn arwain tîm bach, hunan-ddibynnol, ymarferol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o fynd ar daith i ystod o leoliadau ac yn gallu datrys problemau mewn meysydd technegol gwahanol, yn arbennig sain a goleuo.

Cyfnod Ymarfer a Chyswllt Lleoliad: 10 Medi – 5 Hydref yn Abertawe (4 wythnos)
Teithio: 8 Hydref – 16 Tachwedd (6 Wythnos)

Hanfodol
Profiad o weithio mewn theatr broffesiynol
Gwybodaeth ymarferol dda o sain a goleuo
Profiad o osod a rhoi desgiau sain a goleuo ar waith
Dealltwriaeth o Qlab
Profiad o fynd ar daith
Gwybodaeth ymarferol o iechyd a diogelwch ac asesiadau risg
Gallu darllen cynlluniau CAD
Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig
Trwydded yrru lawn a glân a hyderus wrth yrru fan

Dymunol
O leiaf tair blynedd o brofiad proffesiynol mewn theatr.
Gallu i raglennu a chanfod diffygion Qlab
Sgiliau llwyfannu gan gynnwys adeiladu golygfa
Rhugl yn y Gymraeg
Sgiliau technegol aml-faes helaeth
Llunio a defnyddio meddalwedd CAD

Priodoleddau Personol
Gallu datrys problemau dan bwysau.
Hynod frwdfrydig, gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau
Ymrwymedig i weithio mewn tîm.
Gallu gweithio’n annibynnol a dangos natur fentrus
Natur weithio gadarnhaol
Ymrwymedig i arfer dda mewn cynaliadwyedd a hygyrchedd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Production Manager –
Macbeth – Director’s Cut Autumn Tour 2018

ITC/Equity Contract at £600 per week
Accommodation provided and meal allowances paid at current ITC rates.

Apply to claud@volcanotheatre.co.uk

We are looking to recruit a skilled, hard-working Production Manager / TSM to work with us on a small-scale autumn tour of Wales and England. The production is a two-hander with three people on the road in total, so you will be leading a small, self-reliant, hands-on team.

The ideal candidate will have experience of touring to a range of venues and is capable of problem-solving in different technical areas, especially sound and lighting.

Rehearsal Period and Venue Liaison: 10 September – 5 October in Swansea (4 weeks)
Touring: 8 October – 16 November (6 Weeks)

Essential
Experience working in professional theatre
Good working knowledge of sound and lighting
Experience setting up and operating sound and lighting desks
Understanding of Qlab
Touring experience
Working knowledge of H&S and risk assessment
Ability to read CAD plans
Good communication skills, both oral and written
Full clean driving licence and confident driving a van

Desirable
At least three years’ professional experience in theatre.
Ability to program and fault-find Qlab
Stage skills including scenery construction
Fluent Welsh Language
Extensive multi-field technical skills
Drawing and using CAD software

 Personal Attributes
Ability to problem-solve under pressure.
Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks
Committed to team working.
Ability to work independently and show initiative
Positive work ethic
Commitment to good practice in sustainability and accessibility

Views: 126

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service