Exciting Opportunity: TEAM Panel is looking for new members! Cyfle Gwych: Mae TEAM Panel yn edrych am aelodau newydd!

National Theatre Wales TEAM Panel

We are looking for new members to join our TEAM Panel from January 2021.

 

What is TEAM?

TEAM is NTW’s unique approach to engagement and sits within the Collaboration department. It is an international network of friends of NTW who support each other and feed into all aspects of our work. TEAM is a pioneering organisational model that creates a different relationship between an arts organisation and the people with whom it works, and has a responsibility to support and develop creative leaders. Running though all TEAM’s work is a commitment to social justice and education and an ethos of openness and generosity.

 

What is TEAM Panel?

TEAM Panel is a group of up to 15 people who support, question and advise NTW, meeting a minimum of four times a year. 2021 will be the tenth year of TEAM Panel.

 

Why does it exist?

NTW benefits massively from Panel. One of its most important functions is to open up some of the company’s decision-making processes. Panel form a central part of our thinking and approach – members can expect to contribute to our strategic plan, our programming, be part of our interview panels and to attend an NTW Board meeting.

 

We also hope that you’ll grow from being involved. This can be in a number of ways but we’ll always support you to get the most out of your time on Panel.

 

Who are we looking for?

As long as you’re aged 16+, we’re looking for anyone who wants to work with us to make a difference. This isn’t aimed at a specific group, in fact we want a mix of people. One of the strengths of TEAM is that we’ve always encouraged and supported a broad range of voices.

 

As TEAM members will be creating a show in Pembrokeshire in 2021 and another in Wrexham in 2022, we are particularly interested in people based in either of those locations.

 

We expect members to commit to TEAM Panel for a minimum of one year. Attendance at Panel Meetings is voluntary. Any other work undertaken on our behalf will be paid. 

 

How to Apply

If you are interested, please tell us the following:

  • Why you would like to join TEAM Panel? How would you benefit? What can you bring?
  • In what ways can TEAM contribute to NTW over 2021?

 

Please email us at team@nationaltheatrewales.org with your answers. If you’d rather chat to us or send us a video, let us know.

 

Deadline is 5pm, 4th January 2021

Interviews will take place w/c 18th January 2021

Find out more here

 

Panel TEAM National Theatre Wales

Rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â Phanel TEAM o Ionawr 2021.

 

Beth yw TEAM?

TEAM yw dull unigryw NTW at ymgysylltu ac yn eistedd o fewn adran Cydweithredu NTW. Mae'n rhwydwaith rhyngwladol o ffrindiau NTW sy'n cefnogi ei gilydd ac yn bwydo i mewn i bob agwedd ar ein gwaith. Mae TEAM hefyd yn fodel sefydliadol arloesol sy'n creu cydberthynas wahanol rhwng sefydliad celfyddydol a'r bobl y mae'n gweithio gyda hwy, gyda chyfrifoldeb i gefnogi a datblygu arweinwyr creadigol. Yn rhedeg drwy holl waith TEAM mae ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol ac addysg ac ethos o fod yn agored a hael.

 

Beth yw Panel TEAM?

Grŵp o hyd at 15 o bobl sy'n cefnogi, cwestiynu a chynghori NTW, ac yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, yw Panel TEAM. 2021 fydd degfed flwyddyn y Panel.

 

Beth yw ei pwrpas?

Mae NTW yn elwa'n aruthrol o'r Panel. Un o'i swyddogaethau pwysicaf yw agor rhai o'r prosesau gwneud penderfyniadau’r cwmni. Mae'r Panel yn rhan ganolog o'n meddwl a'n dull – gall aelodau ddisgwyl i gyfrannu at ein cynllun strategol, ein rhaglennu, bod yn rhan o'n paneli cyfweld a bod yn bresennol mewn cyfarfod o Fwrdd NTW.

 

Rydym hefyd yn gobeithio y byddwch chi'n tyfu o ganlyniad i gymryd rhan rhan. Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, ond byddwn bob amser yn eich cefnogi i wneud y gorau o'ch amser ar y Panel.

 

Am bwy ydym ni’n chwilio?

Cyhyd ag yr ydych yn 16+ mlwydd oed, rydym yn chwilio am unrhyw un sydd am weithio gyda ni i wneud gwahaniaeth. Nid yw wedi hanelu at grŵp penodol, rydym mewn gwirionedd am gael cymysgedd o bobl. Un o gryfderau TEAM yw ein bod bob amser wedi annog a chefnogi ystod eang o leisiau.

 

Gan y bydd aelodau TEAM yn creu sioe yn Sir Benfro yn 2021 ac yn Wrecsam yn 2022, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl sy'n byw yn un o'r lleoliadau hynny.

 

Rydym yn disgwyl i aelodau'r Panel ymrwymo am flwyddyn o leiaf. Mae presenoldeb mewn Cyfarfodydd Panel yn wirfoddol. Bydd unrhyw waith arall a wneir ar ein rhan yn waith â thâl.

 

 

Sut i wneud Cais

Os oes gennych ddiddordeb, nodwch y canlynol os gwelwch yn dda:

  • Pam hoffech chi ymuno â Phanel TEAM? Sut fyddech yn elwa? Beth allwch chi ei gynnig?
  •  Ym mha ffyrdd y gall TEAM gyfrannu at NTW dros 2021?

 

Anfonwch e-bost atom yn team@nationaltheatrewales.org â'ch eich atebion. Os yw'n well gennych gael sgwrs gyda ni neu anfon fideo, gadewch i ni wybod.

 

Y dyddiad cau yw 5pm, 4 Ionawr 2021

Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 18 Ionawr 2021

 

Cael gwybod rhagor yma

Views: 401

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service