Exciting Opportunity: TEAM Panel is looking for new members! Cyfle Gwych: Mae TEAM Panel yn edrych am aelodau newydd!

NTW's TEAM Panel is a group of inspirational people who work with NTW staff to guide and advise us on all aspects of the TEAM programme. They've helped create one of the most exciting models of engagement in the UK, and contribute to all branches of NTW, from programming to recruitment. They sit on our interview panels, represent us at shows, give presentations on our behalf and feedback regularly to our staff and board.  They are our eyes and ears across Wales. 

 

We are offering an exciting opportunity to join this brilliant panel of people!  We are looking for new members with a range of skills, views, knowledge and experience to build on what we have achieved. This offer is open to all TEAM members but we are particularly interested in hearing from TEAM members in West and North Wales, as well as young people aged 18-25. Your involvement in TEAM Panel would last for a minimum of a year and TEAM Panel will meet at least four times a year.

 

If you are interested in this fantastic opportunity to help shape the world of TEAM and NTW, please send us your answers to the following questions:

 

- What can you bring to TEAM Panel?

- In what ways can TEAM contribute to NTW over the next year?

 

Deadline is 5pm, Wednesday 1st November with interviews at NTW Office in Cardiff on 10th November. 

Please send your application to: team@nationaltheatrewales.org

 

Mae TEAM Panel NTW yn grwp o bobl ysbrydoledig sy’n gweithio gyda staff NTW i arwain a chynghori ar pob agwedd o’r rhaglen TEAM.  Mae nhw wedi helpu creu un o’r modelu  ymgysylltu mwyaf cyffrous ym Mhrydain, ac yn chyfrannu ar pob agwedd o NTW, o raglennu i recriwtio.   Mae nhw yn eistedd ar paneli cyfweliad, yn ein cynrychioli yn sioeau, yn rhoi cyflwyniadau ac yn rhoi adborth yn aml i’r staff ac aelodau’r bwrdd NTW. Maent yn ein llygaid a chlystiau ar draws Cymru i gyd.

 

Rydym yn cynnig cyfle cyffrous i ymuno a’r panel o pobl ardderchog yma!  Rydym yn edrych am aelodau newydd gydag ystod o sgiliau, barnau, gwybodaeth a profiadau i ddatblygu’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni hyd yn hyn.   Mae’r cyfle yma ar gael i pob aelod TEAM ond mae gennym diddordeb arbennig mewn clywed o aelodau TEAM yn y gorllewin a’r gogledd Cymru, ac hefyd pobl ifanc o 18-25.   Bydd eich cyfraniad â phanel TEAM yn para o leiaf flwyddyn a fydd TEAM Panel yn cael cyfarfod o leiaf pedwar waith dros y flwyddyn. 

 

Os yr ydych chi yn cael diddordeb yn y cyfle gwych yma i helpu i lunio’r byd TEAM a NTW, anfonnwch eich atebion i’r cwestiynnau isod atom:

 

-       Beth allwch chi ei gynnig i TEAM Panel?

-       Mewn pa ffordd gall TEAM ei gyfrannu i NTW dros y flwyddyn nesaf?

 

Dyddiad cau yw 5 o’r gloch, dydd Mercher, 1af Tachwedd, gyda chyfweliadau mewn swyddfa NTW yng Nghaerdydd ar 10fed Tachwedd.

 

Anfonwch eich cais at: team@nationaltheatrewales.org

Views: 669

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service