FFOLIO (BBC/Ffilm Cymru) - Opportunity for emerging creatives | Cyfle i artistiaid datblygol

Ffolio is an exciting new partnership between Ffilm Cymru, BBC Wales, BBC Arts and the Arts Council for Wales. It will offer training, mentoring and BBC commissioning opportunities to emerging creatives in Wales without professional experience in film or TV.

If you’re a dancer, blogger, musician, writer, photographer, graffiti artist, games designer or creative in any form, we want to hear from you.

If shortlisted, you’ll receive training, bespoke support to develop your short film ideas and bursaries for costs such as travel, childcare or an interpreter.
 
16 ideas will be commissioned for BBC platforms on air and online.

Deadlines: The first deadline is 3rd February 2020 at 5:30pm. Further deadlines will be announced.
Film duration: 
90 seconds to 5 minutes.
Number of ideas that will be commissioned:
 up to 16 short films in total.
Ideas: 
Your idea for round 1 of Ffolio should reflect on a theme of ‘Modern Wales.' It should push the boundaries of film, whether that be through story or experimentation with sound, image or structure. It might include animation, documentary, scripted drama or performance. However it should be achievable within a production budget of £5,000.

Please read the full Guidelines for more information. If you’re unsure about anything, try having a look at the FAQs.

If you can’t find what you’re looking for there or you just want to talk something through, please contact Caroline and Amy on ffolio@ffilmcymruwales.com or on 02921679369.

//

Mae Ffolio yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng Ffilm Cymru, BBC Cymru, BBC Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu gan y BBC i unigolion creadigol addawol yng Nghymru sydd heb brofiad proffesiynol ym maes ffilm neu deledu.

Os ydych chi'n ddawnsiwr, blogiwr, cerddor, awdur, ffotograffydd, arlunydd graffiti, dylunydd gemau neu'n greadigol mewn unrhyw ffurf, rydym am glywed gennych.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, byddwch yn cael hyfforddiant, cymorth pwrpasol i ddatblygu eich syniadau ffilm fer a bwrsariaethau ar gyfer costau fel teithio, gofal plant neu ddehonglwr.
 
Bydd 16 o syniadau'n cael eu comisiynu ar gyfer llwyfannau'r BBC ar yr awyr ac ar-lein.

Dyddiadau cau: Y dyddiad cau cyntaf yw 3ydd Chwefror 17:30pm. Bydd dyddiadau cau pellach yn cael eu cyhoeddi.
Hyd y ffilm: 90 eiliad i 5 munud
Nifer y syniadau a fydd yn cael eu comisiynu: hyd at 16 ffilm fer i gyd.
Syniadau: Dylai eich syniad ar gyfer cylch 1 Ffolio fyfyrio ar thema 'Cymru Fodern'. Dylai wthio ffiniau ffilm, boed hynny drwy stori neu arbrofi â sain, delwedd neu strwythur. Gallai gynnwys animeiddio, elfennau dogfen, drama wedi'i sgriptio neu berfformiad. Fodd bynnag, dylai fod modd ei gyflawni o fewn cyllideb gynhyrchu o £5,000.

Darllenwch y canllawiau llawn i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych chi'n ansicr ynghylch unrhyw beth, ceisiwch gael golwg ar y Cwestiynau Cyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os ydych chi eisiau trafod rhywbeth, cysylltwch â Caroline ac Amy ar ffolio@ffilmcymruwales.com neu ar 02921679369.

Views: 282

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service