Galw am Ymarferwyd Creadigol/ Call out for Creative Practitioners

ArweinwyrYsgolionCreadigol

Galw am Ymarferwyr Creadigol

Ysgol Glanwydden

Enw a Chyfeiriad yr ysgol: Ysgol Glanwydden, Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy LL30 3LB.

Ffôn: 01492 540798

Gwefan:http://www.ysgolglanwydden.conwy.sch.uk

GweithredwrCreadigol:Carys Evans

Ebost:carys.evans2@btinternet.com

Cydlynyddyr Ysgol:Caroline Williams

Ebost:WilliamsC444@hwbmail.net

Dyddiadcauargyfer y cais:Tachwedd6ed   2017

Dyddiad y cyfweliadau:Tachwedd13eg  2017

Ffurfiau Celf: Drama a ChelfDigidol

Canolbwynt / cwestiwnymholiad y prosiect: hoffemarchwilio’rdefnydd o ddrama a chelfddigidolermwynymgysylltu â chwedlaulleolfelein bod yngallugwella’rfforddrydymyndysgu Cymraeg fel ail iaith.  Mae gennymhefyddiddordebmewncreucymeriadrhyngweithiolgydagadnoddaudigidol i gefnogihyn.  I gychwyn, rydymynbwriaduysbrydolitaithdarganfod i ddysgwyrblwyddyn 3 a 4 drwygreuymdeimladarchwilio ac antursy’ngysylltiedigâ’rcymeriadMadog.

Pwy rydym ynchwilio am

Beth fyddwnni’neigynnig

Mae Ysgol Glanwydden ynedrych am ddauYmarferwrCreadigolsy’ngalludoda’usafbwynt a sgiliauunigrywnhweuhunain a gweithiomewnpartneriaeth (rhannugwneudpenderfyniadau, hwylusoprofiadau, gwerthuso ac adlewyrchu) â’nathrawon a dysgwyr. 

Hoffai’rdysgwyrweithiogydagartistiaidbrwdfrydig, llawndychymyggyda’rgallu i wneuddysgu’nhwyl.  Rhaid i un bod ynfedrusmewncelfddigidolermwyncreu’radnoddaudigidol. 

 

 

Bwriedirbydd y prosiectyncaeleiroiarwaitharddyddLlunynystodtymor y Gwanwyn 2018, i gychwyn 16eg Ionawr a gorffengydadiwrnoddathluar 10fed Ebrill.  Byddcyfanswm o 10 diwrnodgyda’rdysgwyr, 1 diwrnodgyda’rathrawon ac 1 diwrnodargyfercynlluniogartref.

Y gost £250 y diwrnod. 

Bydd raid i chi fodynberchenarwiriad DBS cyfredol ag yswiriantatebolrwyddcyhoeddus. 

 

HyfforddiantYmarferwrCreadigol

Rhaidi’rymgeiswyrllwyddiannusfodargael i fynychurhaglenhyfforddiantdauddiwrnodyn Venue Cymru, Llandudno ar 21/22 neu 23/24 Tachwedd. 

I ymgeisioanfonwcheich CV, cyfeiriadgwefanberthnasol a llythyrynesbonio pam rydycheisiaugweithioar y prosiect a bethallwch chi gynnig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Glanwydden at carys.evans2@btinternet.com

 

 

 

Lead Creative Schools

Call Out for Creative Practitioners

Ysgol Glanwydden

Name and address of school: Ysgol Glanwydden, Ffordd Derwen, Penrhyn Bay, Llandudno, Conwy LL30 3LB.

Telephone: 01492 540798

Website:http://www.ysgolglanwydden.conwy.sch.uk

Creative Agent: Carys Evans

Email:carys.evans2@btinternet.com

School Coordinator: Caroline Williams

Email:WilliamsC444@hwbmail.net

Closing date for application: November 6nd 2017

Date of Interviews: November 13thth 2017

Art Forms: Drama and Digital Art

The Focus / enquiry question of the project: We would like to explore the use of drama and digital art to engage with local myths and legends in order to enhance the teaching and learning of Welsh as a second language. We are also interested in creating a legacy of interactive character driven digital resources to support this. To begin with, we aim to inspire a journey of discovery for our learners in Years 3 and 4 by generating a pirit of exploration and adventure associated with the character of Madog.

Who we are looking for

What we will offer

Ysgol Glanwydden is looking for two Creative Practitioners able to bring their unique perspectives and skills to work in partnership (sharing decision making, facilitating experiences and evaluating and reflecting) with our teachers and learners.

The learners would like to work with inspirational artists who are enthusiastic, full of imagination and can make learning fun. One of the artists should be proficient with digital arts as a medium to create the digital resources.

It is intended that the project will be implemented on Mondays mainly during the spring term 2018, starting on January 16th and finishing with a celebration day on April 10th. There will be a total of 10 days with the learners, 1 day with teachers and 1 day for planning at home.

The fee will be £250 per day.

You must have a current DBS check and public liability insurance.

 

Creative Practitioner Training

Successful applicants must be available to attend a training programme for two days at Venue Cymru Llandudno on November 21/22 or 23/24

To applyplease send your CV, relevant website address and a covering letter explaining why you want to work on the project and what you can offer the pupils and teachers of Ysgol Glanwydden to carys.evans2@btinternet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 102

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service