Galwad am Ymarferydd Creadigol, Sir Benfro!

Mae Ysgol CP Broad Haven yn chwilio am Ymarferydd traws-gelf ysbrydoledig a all helpu i arddangos
Arferion Creadigol Meddwl yn Hwb Creadigol ein hysgol i helpu i wella safonau llythrennedd, yn enwedig
gyda dysgwyr RADY (Codi Cyrhaeddiad Pobl Ifanc Difreintiedig) ym mlynyddoedd 3 A 4. Hoffem ddangos sut y gall dulliau creadigol o addysgu a dysgu gael effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad mewn llythrennedd, gyda ffocws ar ysgrifennu. Gobeithiwn, trwy gymryd rhan yn y prosiect hwn, y byddwn hefyd yn gweld gwelliant yn hyder ein dysgwyr RADY, y mae eu lleisiau yn rhan annatod o lunio'r ffordd y mae'r prosiect hwn yn esblygu.


Ein thema ar gyfer y term newydd yw “Peiriannau Rhyfeddol” a hoffem archwilio'r pwnc cyffrous ac amrywiol hwn yn ein Hwb Creadigol newydd sbon, gofod sy'n ymroddedig i Arferion Meddwl Creadigol y mae gennym fwth recordio sain ynddo, a sgrin werdd, ardal berfformio, ardal gerddoriaeth, gofod celf a gorsaf ddychymyg. Rydyn ni wir eisiau dathlu pob ardal o'r gofod hwn i greu straeon sydd wedi'u hysbrydoli gan Magnificent Machines, y gellir eu rhannu wedyn gyda'r ysgol ehangach, llywodraethwyr a rhieni.


Hoffem hefyd ddangos defnyddiau arloesol a diddorol o'r gofod i ysbrydoli athrawon i ddefnyddio'r gofod yn eu haddysgu eu hunain, felly efallai y byddwn yn gofyn caniatâd yr ymarferydd i ffilmio rhai o'u sesiynau i ddod yn offeryn DPP ar gyfer yr ysgol ehangach.


Mae llais y disgybl yn hanfodol i'r prosiect hwn ac felly rydym am i'r disgyblion eu hunain lunio pob elfen; o bwy rydyn ni'n eu llogi, i sut mae'r straeon yn cael eu hadrodd a'r ffyrdd maen nhw'n cael eu rhannu. Felly, mae ymarferydd ffurf traws-gelf yn ddymunol oherwydd bydd angen iddo fod yn rhywun y gellir ei addasu i anghenion a dymuniadau'r disgyblion.


Sgiliau hanfodol:


Dealltwriaeth dda o Arferion Creadigol Meddwl.
Profiad o weithio gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 2.
Profiad o ddarparu gweithdai ysgrifennu creadigol.


Sgiliau dymunol:
Profiad o animeiddio, a allai gynnwys animeiddio stop-symud.
Profiad o weithio ym maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.
Profiad o ddarparu gweithdai perfformio.


Mae'r Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ac rydym yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

I wneud cais, e-bostiwch lythyr eglurhaol a CV at: Athro Arweiniol, Miss Mattson ar dlmattson@hotmail.co.uk ac Asiant Creadigol, Ms Chiffi ar naomichiffi@nationaltheatrewales.org


Dyddiad cau ceisiadau: Canol dydd ar 7fed Ionawr


Cyfweliadau ar-lein gyda phanel disgyblion: Bore 14 Ionawr


Mae'r prosiect yn cychwyn: w / c 24ain Ionawr
Y prosiect i'w gwblhau erbyn: 18fed Mawrth


Bydd y cyflog yn unol â chyflog Ymarferydd Creadigol CCC a hoffem i'r ymarferydd fynychu'r ysgol am 15 diwrnod llawn yn ystod y prosiect (bydd hyblygrwydd i rannu hyn yn hanner diwrnod os bydd angen)

Views: 49

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service