GALWAD CASTIO/ CASTING CALL

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi clyweliadau am ein 'Double Bill' o sgrifennu newydd! Rydym yn castio am ddau darn newydd, 'Izzy's Manifesto' gan Kevin Jones a 'Street' gan Susan Monkton. Mwy o fanylion isod ...

We’re thrilled to announce auditions for our upcoming double bill of new writing! We are casting for two new pieces, ‘Izzy’s Manifesto’ by Kevin Jones and ‘Street’ by Susan Monkton. More Details below…

Cynyrchiad/ Production:

Double Bill-

Izzy’s Manifesto by Kevin Jones- Cyf/Dir Luke Hereford

Street by Susan Monkton- Cyf/Dir Becca Lidstone

Cwmni/ Company:

Spilt Milk Theatre

Dyddiadau Ymarfer/ Rehearsal Dates:

I'w cytuno rhwng cast ar cyfarwyddwr

To be agreed between director and cast

Dyddiadau Perfformio/ Performance Dates:

24th, 25th, 26th and 27th o Hydref/ of October

Ffi/ Fee:

Elw

Profit Share

Dosraniad Cymeriadau/ Character Breakdowns:

Izzy’s Manifesto

Cymeriad/ Character:

Izzy- Dechrau/ Canol ugeiniau.

Mae hi'n gydymdeimlad, ond wedi ei niweidio. Yn gallu cymryd eiliadau o rwystro gwych, ond hefyd yn dristwch. Weithiau nid yw hi bob amser yn adroddwr dibynadwy ac yn cuddio'r gwir, nid yn unig o'r gynulleidfa, ond ei hun.

Izzy - Early/ Mid Twenties.

She’s sympathetic, but damaged. Capable of moments of great abandon, but also sadness. Sometimes she’s not always a reliable narrator and hides the truth not just from the audience, but herself.

Street

Cymeriad/ Character:

Laura- Dechrau/ Canol Ugeiniau

Ychydig yn rhwystredig yn ei statws 'Milenial'. Mae ochr fregus yn anweledig ac anhysbys i'r bobl y mae hi agosaf ato. Mae hi'n caru ei mam ond nid yw'n gwrando arni. Ganwyd a magwyd Caerdydd. Anghyffrous i gerdded allan i City Road heb edrych.

Laura- Early/ Mid Twenties

Slightly frustrated at her millennial status. Has a vulnerable side unseen and unknown to the people she is closest to. She loves her mum but doesn't listen to her. Cardiff born and bred. Unafraid to walk out into City Road without looking.

Os ydy chin meddwl eich bo chin ffitio naill ai ran plis danfon e-bost gyda CV/Spotlight a headshot draw i: spiltmilktheatre@gmail.com

If you think you fit the casting of either of these roles please email over a CV/Spotlight and headshot to: spiltmilktheatre@gmail.com

Dyddiad cau am cyflyniadau yw 6yh ar y 12fed o Medi gyda clwyeliadau yn cael eu cynig ar y 16eg o Medi.

Deadline for submissions is 6pm on the 12th of September with Auditions being held on the 16th of September.


Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

We look forward to hearing from you!

Views: 184

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service