Go Tell The Bees Digital Procession - Frequently Asked Questions

Are you interested in taking part in the procession, but want to know more before you make up your mind? Read on to find out what will happen...

What is the Procession?

Go Tell the Bees Digital Procession is a festival of music, theatre and dance, created in Pembrokeshire to celebrate the summer Solstice. We have been working with local residents for several weeks, giving them a platform to share their talents with you.

How will it work?

The procession will take place on a Zoom conference call and you will be guided through proceedings by Olwen the Goddess of the Sun and Belenus the Earth’s Gardener.  You do not need a Zoom account to take part.

What will I be asked to do?

You will be asked to wave the sunflowers that you’ve made, or dance around and sing and generally feel like you are in the most exciting festival procession ever.

We encourage you to dance, sing, and clap along at home waving your sunflowers throughout - we will go live to your homes several times during the Procession. (When we are about to go live a slide will appear on screen saying ‘Everyone at home get ready 321’ so you know when you will be live.)

What should I wear?

Please wear bright festival clothing - you can paint your faces, get (ecologically) glittered up, wear a mad hat or a giant sunflower in your hair, whatever will get you in the party vibe! 

How long will it be?

The Procession will be around 35 minutes long. 

What access provision is available?

The Live Broadcast will include BSL interpretation. You will be able to see this as a participant.

On demand versions with captions and audio description will be available following the live broadcast.

Can I leave the Procession?

You can leave at any time if you change your mind.

I'd like to take part in the Procession, how do I sign up?

Please fill in our sign up form, and we'll send you all the details you need to take part. The deadline to sign up is midday on Saturday 20 June.

I’ve decided I don’t want to take part. Can I still watch?

If you don’t want to take part in the procession, that’s absolutely fine. You can sit back and watch along on our AM channel at 7pm. Head to amam.cymru/nationaltheatrewales

Image by Gemma Green-Hope 

-----

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr orymdaith, ond eich bod eisiau gwybod mwy cyn i chi benderfynu? Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth fydd yn digwydd …

Beth yw’r Orymdaith?

Mae Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees yn ŵyl o gerddoriaeth, theatr a dawns, a grëwyd yn Sir Benfro i ddathlu Heuldro’r Haf. Rydym wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol ers sawl wythnos, gan roi llwyfan iddynt rannu eu talentau gyda chi.

Sut y bydd yn gweithio?

Bydd yr orymdaith yn cael ei gynnal ar alwad cynhadledd Zoom a byddwch yn cael eich tywys trwy’r digwyddiadau gan Olwen, Duwies yr Haul a Belenus, Garddwr y Ddaear.  Does dim angen cyfrif Zoom i gymryd rhan.

Beth fydd gofyn i mi ei wneud?

Bydd gofyn i chi chwifio’r blodau haul rydych chi wedi eu gwneud, neu ddawnsio o gwmpas a chanu a theimlo eich bod chi yn yr orymdaith gŵyl fwyaf cyffrous erioed.

Rydym yn eich annog i ddawnsio, canu, a chlapio gartref gan chwifio’ch blodau haul drwy gydol y broses – byddwn yn mynd yn fyw i’ch cartrefi sawl gwaith yn ystod yr Orymdaith. (Pan fyddwn ni ar fin mynd yn fyw bydd sleid yn ymddangos ar y sgrin yn dweud ‘Pawb gartref i fod yn barod 321’ fel eich bod yn gwybod pryd fyddwch chi’n fyw.)

Beth ddylwn i ei wisgo?

Gwisgwch ddillad gŵyl llachar – gallwch beintio’ch wynebau, defnyddio pefr (yn ecolegol), gwisgo het wyllt neu flodyn haul enfawr yn eich gwallt, beth bynnag fydd yn eich rhoi mewn hwyliau parti!

Pa mor hir fydd hi?

Bydd yr Orymdaith tua 35 munud o hyd.

Pa ddarpariaeth mynediad sydd ar gael?

Bydd yr Orymdaith yn cynnwys dehongliad BSL. Byddwch yn gallu gweld hyn fel cyfranogwr.

Bydd fersiynau ar alw â chapsiynau a sain-ddisgrifiad ar gael yn dilyn y darllediad byw.

A allaf adael yr Orymdaith?

Gallwch adael unrhyw bryd os ydych yn newid eich meddwl.

Hoffwn gofrestru ar gyfer yr Orymdaith, sut allaf wneud hynny?

Llenwch ein ffurflen gofrestru, a byddwn yn anfon yr holl fanylion atoch er mwyn cymryd rhan. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw canol dydd ar ddydd Sadwrn 20 Mehefin.

Rydw i wedi penderfynu nad ydw i eisiau cymryd rhan. Alla i ddal i wylio?

Os nad ydych chi eisiau cymryd rhan yn yr orymdaith, mae hynny’n iawn. Gallwch eistedd yn ôl a gwylio ar ein sianel AM am 7pm. Ewch i amam.cymru/nationaltheatrewales

Os oes gennych ragor o gwestiynau, e-bostiwch  team@nationaltheatrewales.org, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Llun: Gemma Green-Hope

Views: 100

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service