Job Opportunity: Company Manager (Cardiff), Common Wealth


A brilliant opportunity for an experienced and hard-working Company Manager to come and join Common Wealth in Cardiff.

Common Wealth make site-specific theatre events that encompass electronic sound, new writing, visual design and verbatim. Our work is political and contemporary – based in the present day – the here and now. We make work that is relevant and addresses concerns of our times.

We’re looking for someone who can confidently take the reins on the day to day management of the company. We want to develop a relationship with a Company Manager who can grow as we do; who is excited about working closely with an ambitious company and who will thrive on being hands-on in all aspects of our work. We want to work with someone who is organised, committed and tenacious, with an eye for detail and a passion for the work we make.

You will have a strong understanding of finance, reporting, contracts, HR, and project management. You will have fundraising or wider income generating experience and a track record of meeting your fundraising goals. You will be able to champion and articulate the work we make, the how and the why. You will be adept at working in a team enjoying collaboration and co-creation.

Contract: Part Time, £32,400 per year pro rata, £19,440 for 3 days

The full Job Description & Person Specification can be found here: CW Cardiff Company Manager Job Pack

HOW TO APPLY

Applications should be made outlining what attracts you to this position and evidence of your ability to meet the criteria outlined in the Person Specification.

We can accept your application in a variety of ways:

  • Written Statement (No more than 2 pages)
  • Video (No more than 3 minutes )

In addition, please attach your CV and a completed Equal Opportunities form

Applications should be emailed to info@commonwealththeatre.co.uk  with “Cardiff Company Manager” in the subject line

Deadline: 5pm, Sunday 5 June

Interviews: Week beginning 20 June

If you would like to have an informal, confidential conversation about the role, please contact Rhiannon White, rhiannon@commonwealththeatre.co.uk

https://commonwealththeatre.co.uk/common-wealth-about-us/jobs/

............................................

RHEOLWR CWMNI, CAERDYDD


Cyfle gwych i Reolwr Cwmni profiadol a gweithgar ddod i ymuno â ni yng Nghaerdydd.

Mae Common Wealth yn cynnal digwyddiadau theatr sy’n benodol i safleoedd ac sy’n cwmpasu sain electronig, dulliau newydd o ysgrifennu, dylunio gweledol a chynnwys gair am air. Mae ein gwaith yn wleidyddol a chyfoes – ac yn seiliedig yn y presennol – yn y fan a’r lle. Rydyn ni’n gwneud gwaith sy’n berthnasol ac sy’n mynd i’r afael â phryderon ein cyfnod.

Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n gallu cymryd yr awenau’n hyderus gyda’r gwaith o reoli’r cwmni o ddydd i ddydd. Rydyn ni am ddatblygu perthynas â Rheolwr Cwmni a all dyfu fel y byddwn ni; sy’n teimlo’n gyffrous am weithio’n agos gyda chwmni uchelgeisiol ac a fydd yn ffynnu ar fod yn ymarferol ym mhob agwedd ar ein gwaith. Rydyn ni am weithio gyda rhywun sy’n drefnus, yn ymroddedig ac yn ddygn, gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am y gwaith a wnawn.

Bydd gennych ddealltwriaeth gref o gyllid, adrodd, contractau, Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau. Bydd gennych brofiad codi arian neu brofiad ehangach o gynhyrchu incwm a hanes o gyflawni eich nodau codi arian. Byddwch yn gallu hyrwyddo a mynegi’r gwaith a wnawn, sut a pham. Byddwch yn fedrus wrth weithio mewn tîm sy’n mwynhau cydweithio a chyd-greu.

Contract: £32,400 pro rata, £19,440 am 3 diwrnod

Mae’r Disgrifiad Swydd llawn a Manyleb y Person i’w gweld yma:

Pecyn Swyddi Rheolwr Cwmni CW Caerdydd

SUT I WNEUD CAIS

Dylid cyflwyno cais yn amlinellu’r hyn sy’n eich denu at y swydd hon a thystiolaeth o’ch gallu i fodloni’r meini prawf a amlinellir ym Manyleb y Person.

Gallwn dderbyn eich cais mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Datganiad Ysgrifenedig (Dim mwy na 2 dudalen)
  • Fideo (dim mwy na 3 munud)

Ar ben hynny, atodwch eich CV a ffurflen Cyfle Cyfartal wedi’i chwblhau
Dylid e-bostio ceisiadau i info@commonwealththeatre.co.uk gyda “Rheolwr Cwmni Caerdydd” yn y llinell pwnc.

Dyddiad cau: Dydd Sul 5 Mehefin, 5pm

Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos yn dechrau 20 Mehefin

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol a chyfrinachol am y rôl, cysylltwch â Rhiannon White:

 rhiannon@commonwealththeatre.co.uk

https://commonwealththeatre.co.uk/gwybodaeth-amdanom-ni/swyddi/?lan...

Views: 131

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service