Job Opportunity - NTW are seeking North Wales based Stage Managers...

3 x Stage Manager required for NTW outdoor project in Bangor

Various dates between 4th June and 2nd July (see below)

Location: Bangor, North Wales

NTW are looking for 3 Stage Managers for an outdoor project, to be presented on 1st July.

Roles, requirements and responsibilities:

 • Full UK driving licence
 • Right to work in the UK
 • At least 2 years professional experience in theatre and the arts.
 • The preference is that the SM is Wales based, but would also suit someone based in the North West of England who is willing to travel for the dates outlined below. Travel covered by NTW.
 • The SM will be responsible for a group of non-professional actors, so experience working with supernumerarys or community groups would be a benefit
 • Experience of working on outdoor events and theatre productions would be a benefit
 • To ensure that high production standards are maintained throughout the rehearsal and performance period.
 • To assist in day to day scheduling and planning of all activities required.
 • Preparing thorough paperwork for your show role, ensuring that others could follow it.
 • Adhering to NTW’s Health and Safety policies and other policies as appropriate.

Stage Manager 1: Fee £1000

Sat 4th June 10am - 2pm

Sun 5th June 12 - 8pm

Sat 18th June 10am - 6pm

Sun 19th June 12 - 4pm

Sat 25th June 10 - 2pm

Sun 26th June 12 - 8pm

Tues 28th June 5.30pm - 10pm

Wed 29th June 5.30pm - 10pm

Thurs 30th June  9am - 6pm

Fri 1st July - 8am  - 8pm

Sat 2nd July 10 - 2pm

plus day/s prep in Mid June

Stage Manager 2 and 3: Fee £750 

Sat 18th June 10am - 6pm

Sun 19th June 12 - 4pm

Sat 25th June 10 - 2pm

Sun 26th June 12 - 8pm

Tues 28th June 5.30pm - 10pm 

Wed 29th June 5.30pm - 10pm 

Thursday 30th June 9am - 6pm

Fri 1st July - 8am  - 8pm

Plus a days prep

Please apply with a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) stating why you have the right experience and skills for the role and why you would like to work with NTW, to fionacurtis@nationaltheatrewales.org 

----

Mae angen 3 x Rheolwr Llwyfan ar gyfer digwyddiad awyr agored NTW ym Mangor

 

Dyddiadau amrywiol rhwng 4 Mehefin a 2 Gorffennaf (gweler isod)

Lleoliad: Bangor, Gogledd Cymru


Mae NTW yn edrych am 3 Reolwr Llwyfan ar gyfer prosiect awyr agored, i’w gyflwyno ar 1 Gorffennaf.

 

Rolau, gofynion a chyfrifoldebau:

 • Trwydded yrru lawn y DU
 • Hawl i weithio yn y DU
 • O leiaf 2 flynedd o brofiad proffesiynol yn y theatr a’r celfyddydau.
 • Yn ddelfrydol byddai’r Rheolwyr Llwyfan yn byw yng Nghymru, ond byddai hefyd yn addas i rywun sy’n byw yng Ngogledd Orllewin Lloegr sy’n fodlon teithio ar gyfer y dyddiadau a nodir isod. Telir am y teithio gan NTW.
 • Bydd y Rheolwyr Llwyfan yn gyfrifol am grŵp o actorion nad ydynt yn rhai proffesiynol, felly byddai profiad o weithio gydag actorion ategol neu grwpiau cymunedol yn fuddiol
 • Byddai profiad o weithio ar ddigwyddiadau a chynyrchiadau theatr awyr agored yn fuddiol
 • Sicrhau bod safonau cynhyrchu uchel yn cael eu cynnal drwy gydol y cyfnod ymarfer a pherfformio.
 • Cynorthwyo gydag amserlennu a chynllunio dydd i ddydd o ran yr holl weithgareddau sydd eu hangen.
 • Paratoi gwaith papur trylwyr ar gyfer eich rôl yn y  sioe, gan sicrhau y gallai eraill ei ddilyn.
 • Glynu at bolisïau Iechyd a Diogelwch a pholisïau eraill NTW fel y bo’n briodol.

Rheolwr Llwyfan 1: Ffi £1000

 

Sad 4 Mehefin 10am - 2pm

Sul 5 Mehefin 12 - 8pm

Sad 18 Mehefin 10am - 6pm

Sul 19 Mehefin 12 - 4pm

Sad 25 Mehefin 10 - 2pm

Sul 26 Mehefin 12 - 8pm

Maw 28 Mehefin 5.30pm - 10pm

Mer 29 Mehefin 5.30pm - 10pm

Iau 30 Mehefin  9am - 6pm

Gwe 1 Gorffennaf - 8am  - 8pm

Sad 2 Gorffennaf 10 - 2pm

Ynghyd ag un diwrnod o waith paratoi yng nghanol MehefinRheolwyr Llwyfan 2 a 3: Ffi £750 

Sad 18 Mehefin 10am - 6pm

Sul 19 Mehefin 12 - 4pm

Sad 25 Mehefin 10 - 2pm

Sul 26 Mehefin 12 - 8pm

Maw 28 Mehefin 5.30pm - 10pm 

Mer 29 Mehefin 5.30pm - 10pm 

Iau 30 Mehefin 9am - 6pm

Gwe 1 Gorffennaf - 8am  - 8pm

Ynghyd â diwrnod o waith paratoi

 

Gwnewch gais gyda CV cyfredol a llythyr eglurhaol (heb fod yn hwy nag un ochr o A4) yn nodi pam fod gennych y profiad a'r sgiliau iawn ar gyfer y rôl a pham y byddech yn hoffi gweithio gyda NTW - fionacurtis@nationaltheatrewales.org 

Views: 154

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service