Job Opportunity - Seeking a CSM #ntwbackstage

Location – Cardiff and Aberdare

Dates - 

Monday 8th June Rehearsal start in Cardiff

Monday 22nd June Tech rehearsal on site in Aberdare

Saturday 27th June Previews start

Tuesday 30th June Press night

Wed 1st July – Sat 11th July – Performances

Sun 12th July – Get out/Returns (if needed)

Production - {150}

Information - Wales' two national theatre companies - National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru - team up for the very first time, with one of the country's leading artists, Marc Rees, and broadcaster S4C to create a visual and storytelling feast. Performed in English, Welsh and Spanish, {150} will bring to life key moments in the story of the 150 Welsh men, women and children who settled in Patagonia in 1865, and the lives of their descendants today. This multi-platform production, combining live performance in Wales with a specially commissioned film from Patagonia, will be staged in the Royal Opera House stores near Aberdare - a vast building not normally open to the public, close to the homes of many of the original settlers.

The Role - The CSM will need to coordinate the several large groups that are involved in the production – including groups of children, dancers and a professional cast. They will also need to control several different areas during the production. Experience in company management is essential and at least 2 years experience working in professional theatre. It is desirable that the CSM is a Welsh Speaker, but not essential.

Key Tasks -

• Coordinate the rehearsal schedule between the different groups

• Assist and work alongside the rest of the SM team in rehearsals

• Coordinate the crew that will be essential in the running of the show

• Manage appropriate budgets and petty cash, including reconciliation

• Ensuring all show paper work is clear and can be followed

• Liaising between the creative and production teams and keeping the Producers informed of significant details.

• Liasing with teams that work in English and Welsh Language

• Contributing to Risk Assessments where appropriate

• Managing Production and Stage management team hours and completing weekly times sheets.

Fee - £550 per week. Relocation or commuting will be paid where eligible.

Applying - Please apply with a CV and a covering letter stating why you would like the job and how your experience would enable you to do the job to a high standard. Send applications to Fiona Curtis fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12noon on 18th May. Interviews will take place in Cardiff on 22nd May – please state on application if you cannot attend on that day.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hysbyseb – Rheolwr Llwyfan y Cwmni ar gynhyrchiad {150}

Lleoliad – Caerdydd ac Aberdâr

Dyddiadau

Llun 8 Mehefin - Ymarfer yn dechrau yng Nghaerdydd

Llun 22 Mehefin - Ymarfer Technegol ar y safle yn Aberdâr

Sadwrn 27 Mehefin - Rhagddangosiadau yn cychwyn

Mawrth 30 Mehefin - Noson i’r Wasg

Mercher 1 Gorffennaf – Sadwrn 11 Gorffennaf – Perfformiadau

Sul 12 Gorffennaf – Get out/Returns (os oes angen)

 

Cynhyrchiad – {150}

 

Gwybodaeth - Bydd dau gwmni theatr cenedlaethol Cymru – Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales – yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf erioed, gydag un o brif artistiaid y wlad, Marc Rees, a’r darlledwr S4C i greu gwledd weledol wrth adrodd stori.

 

Wedi’i pherfformio yn Saesneg, Cymraeg a Sbaeneg, bydd (150) yn dod â chyfnodau allweddol yn fyw yn stori’r 150 o ddynion, menywod a phlant o Gymru aeth i fyw i Batagonia yn 1865, ac ym mywydau’u disgynyddion heddiw.

 

Bydd y cynhyrchiad aml-blatfform hwn, fydd yn cyfuno perfformiadau byw yng Nghymru a ffilm a gomisiynir yn arbennig o Batagonia, yn cael ei lwyfannu yn Storfa’r Tŷ Opera Cenedlaethol ger Aberdâr – adeilad eang nad yw fel arfer yn agored i’r cyhoedd, yn agos at  gartrefi llawer o’r mudwyr gwreiddiol.

 

Y Rôl – Bydd angen i’r CSM i gydlynu nifer o grwpiau mawr sy’n ymwneud â’r cynhyrchiad – gan gynnwys grwpiau o blant, dawnswyr a chast proffesiynol. Bydd angen iddynt hefyd i reoli nifer o ardaloedd gwahanol yn ystod y cynhyrchiad. Mae profiad o reoli cwmni ac o leiaf 2 flynedd o weithio yn y theatr broffesiynol yn hanfodol. Mae’n ddymunol bod y Rheolwr Llwyfan Cwmni yn siarad Cymraeg, ond nid yw’n hanfodol.

 

Tasgau Allweddol

  • Cydlynu’r amserlen ymarfer rhwng y gwahanol grwpiau
  • Cynorthwyo a gweithio ochr yn ochr â gweddill y tîm rheoli llwyfan mewn ymarferion
  • Cydlynu’r criw fydd yn hanfodol wrth redeg y sioe
  • Rheoli cyllidebau priodol ac arian mân, gan gynnwys cysoni
  • Sicrhau bod holl gwaith papur y sioe yn glir a’i fod yn bosib ei ddilyn
  • Cysylltu rhwng y timau creadigol a chynhyrchu a hysbysu’r Cynhyrchwyr am fanylion arwyddocaol
  • Cysylltu gyda thimau sy’n gweithio yn y Saesneg a’r Gymraeg
  • Cyfrannu at Asesiadau Risg lle bo hynny’n briodol
  • Rheoli oriau y tîm Cynhyrchu a Rheoli Llwyfan a chwblhau taflenni oriau bob wythnos

 

Ffi - £550 yr wythnos.

Bydd lwfans adleoli neu gymudo yn cael ei dalu os yn gymwys.

 

Gwneud cais – Anfonwch CV a llythr eglurhaol yn nodi pam yr hoffech y swydd a sut y byddai eich profiad yn eich galluogi i wneud y swydd i safon uchel.

 

Anfonwch ceisiadau i Fiona Curtis fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn canol dydd ar 18 Mai.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 22 Mai – nodwch ar y cais os na allwch fynychu ar y diwrnod hwnnw.

 

Views: 305

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service