Join National Theatre Wales TEAM Panel / Ymunwch â Phanel TEAM National Theatre Wales

National Theatre Wales TEAM Panel

 

We are looking for two new members from Wrexham to join our TEAM Panel from January 2020.

 

What is TEAM?

 

TEAM is NTW’s unique approach to engagement. It is an international network of friends of NTW who support each other and feed into all aspects of our work. TEAM is a pioneering organisational model that creates a different relationship between an arts organisation and the people with whom it works, and has a responsibility to support and develop creative leaders. Running though all TEAM’s work is a commitment to social justice and education and an ethos of openness and generosity.

 

TEAM sits within NTW’s Collaboration department, which also includes The Agency; a creative entrepreneurship programme enabling young people aged 15-25 and from underserved areas to create social change projects based on the needs of their communities.

 

What is TEAM Panel?

 

TEAM Panel is a group of up to 15 people who support, question and advise NTW, meeting a minimum of four times a year. 2020 will be the ninth year of TEAM Panel.

 

Why does it exist?

 

NTW benefits massively from Panel. One of its most important functions is to open up some of the company’s decision-making processes. Panel form a central part of our thinking and approach – members can expect to contribute to our strategic plan, our programming, be part of our interview panels and to attend an NTW Board meeting.

 

We also hope that you’ll grow from being involved. This can be in a number of ways but we’ll always support you to get the most out of your time on Panel.

 

Who are we looking for?

 

TEAM members will be creating a show in Pembrokeshire in 2020 and another in Wrexham in 2021. The community of Wrexham have decided that the NTW show made and staged there in 2021 should be on the subject of Homelessness. We are now focusing on how we can create work for, rather than about, those without a place to live.

 

At this time, we are interested in people based in Wrexham. As long as you’re aged 16+, we’re looking for anyone who wants to work with us to make a difference. This isn’t aimed at a specific group, in fact we want a mix of people. One of the strengths of TEAM is that we’ve always encouraged and supported a broad range of voices.

 

We expect members to commit to TEAM Panel for a minimum of one year.

 

How to Apply

 

If you are interested, please tell us the following:

  • Why you would like to join TEAM Panel? How would you benefit? What can you bring?
  • In what ways can TEAM contribute to NTW over 2020?

 

Please email us at team@nationaltheatrewales.org with your answers. If you’d rather chat to us or send us a video, let us know.

 

Deadline is: 5pm, 4 November 2019

Interviews will take place w/c 11 November 2019

 

Find out more here

 

Panel TEAM National Theatre Wales

 

Rydym yn chwilio am aelodau newydd o Wrecsam i ymuno â Phanel TEAM o Ionawr 2019.

 

Beth yw TEAM?

 

TEAM yw dull unigryw NTW at ymgysylltu. Mae'n rhwydwaith rhyngwladol o ffrindiau NTW sy'n cefnogi ei gilydd ac yn bwydo i mewn i bob agwedd ar ein gwaith. Mae TEAM hefyd yn fodel sefydliadol arloesol sy'n creu cydberthynas wahanol rhwng sefydliad celfyddydol a'r bobl y mae'n gweithio gyda hwy, gyda chyfrifoldeb i gefnogi a datblygu arweinwyr creadigol. Yn rhedeg drwy holl waith TEAM mae ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol ac addysg ac ethos o fod yn agored a hael.

 

Mae TEAM yn eistedd o fewn adran Cydweithredu NTW sydd hefyd yn cynnwys The Agency. Mae hon yn rhaglen entrepreneuriaeth greadigol sy'n galluogi pobl ifanc 15-25 oed o ardaloedd nas gwasanaethir yn ddigonol, i greu prosiectau newid cymdeithasol yn seiliedig ar anghenion eu cymunedau.

 

Beth yw Panel TEAM?

 

Grŵp o hyd at 15 o bobl sy'n cefnogi, cwestiynu a chynghori NTW, ac yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, yw Panel TEAM. 2020 fydd nawfed flwyddyn y Panel.

 

Beth yw ei pwrpas?

 

Mae NTW yn elwa'n aruthrol o'r Panel. Un o'i swyddogaethau pwysicaf yw agor rhai o'r prosesau gwneud penderfyniadau’r cwmni. Mae'r Panel yn rhan ganolog o'n meddwl a'n dull – gall aelodau ddisgwyl i gyfrannu at ein cynllun strategol, ein rhaglennu, bod yn rhan o'n paneli cyfweld a bod yn bresennol mewn cyfarfod o Fwrdd NTW.

 

Rydym hefyd yn gobeithio y byddwch chi'n tyfu o ganlyniad i gymryd rhan rhan. Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, ond byddwn bob amser yn eich cefnogi i wneud y gorau o'ch amser ar y Panel.

 

Am bwy ydym ni’n chwilio?

 

Mae aelodau TEAM yn creu sioe yn Sir Benfro yn 2020 ac yn Wrecsam yn 2021. Mae cymuned Wrecsam wedi penderfynu y dylai’r sioe NTW a wneir ac a lwyfannir yno yn 2021 fod ar y testun Digartrefedd. Rydym nawr yn canolbwyntio ar sut y gallwn greu gwaith i’r rhai heb le i fyw, yn hytrach nag amdanynt.

 

Y tro yma, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl sy'n byw yn Wrecsam. Cyhyd ag yr ydych yn 16+ mlwydd oed, rydym yn chwilio am unrhyw un sydd am weithio gyda ni i wneud gwahaniaeth. Nid yw wedi hanelu at grŵp penodol, rydym mewn gwirionedd am gael cymysgedd o bobl. Un o gryfderau TEAM yw ein bod bob amser wedi annog a chefnogi ystod eang o leisiau.

 

Rydym yn disgwyl i aelodau'r Panel ymrwymo am flwyddyn o leiaf.

 

Sut i wneud Cais

 

Os oes gennych ddiddordeb, nodwch y canlynol os gwelwch yn dda:

  • Pam hoffech chi ymuno â Phanel TEAM? Sut fyddech yn elwa? Beth allwch chi ei gynnig?
  • Ym mha ffyrdd y gall TEAM gyfrannu at NTW dros 2020?

 

Anfonwch e-bost atom yn team@nationaltheatrewales.org â'ch eich atebion. Os yw'n well gennych gael sgwrs gyda ni neu anfon fideo, gadewch i ni wybod.

 

Y dyddiad cau yw: 5pm, 4 Tachwedd 2019

Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 11 Tachwedd 2019 

Cael gwybod rhagor yma

 

Views: 258

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service