Hi all!

I’m Sophie, TEAM’s new Admin Assistant. I’m thrilled to join National Theatre Wales and have really enjoyed my first few weeks here, feeling so welcome (though that could all change soon as I do have France in the World Cup sweepstake!). It’s a privilege to work for a company with such important social values and with people responsible for creating theatre that’s had such an impact on me. I’ll never forget trying to help Mr. Fox evade capture from a mob of angry farmers in the shadow of a giant peach as my hometown of Cardiff was transformed into the imagination of Roald Dahl! That magic is recaptured again and again and I know this month will be no different as NTWNHS70 stages shows across Wales to celebrate seventy years of the NHS.  

 

I think TEAM is a wonderful, unique part of NTW, that’s vital in sustaining the collaboration between the theatre and the people of Wales and beyond. I’m a film graduate who’s always recognised the value of working symbiotically and admire the TEAM community for emanating such support and passion. Attending my first TEAM Social recently to see NTW and Quarantine’s collaboration, English, reminded me of how important it is to reach out, start conversations and forge new connections.

 

It's such an exciting time for TEAM and I’m so glad to be supporting its ongoing outreach, with development in Wrexham and Pembrokeshire already producing such inspiring work. With The Agency also launching in Wales this year, there’s so much to look forward to.

 

I’m really keen to start meeting more TEAM members and find out about your projects and ideas! Please pop in for a chat (and give me an excuse to follow the incredible smell of Welsh cakes that keep wafting through the office window!) or feel free to get in touch anytime on

 

sophielewis@nationaltheatrewales.org

 

@sophie_ntw

 

I look forward to hearing from you.

Sut mae bawb!

 

Sophie ydw i, Cynorthwyydd Gweinyddol newydd TEAM. Yr wyf yn falch iawn o ymuno â National Theatre Wales ac rwyf wir wedi mwynhau fy wythnosau cyntaf yma, gan deimlo bod llawer o groeso i mi (er y gallai hynny newid cyn bo hir gan fod gen i Ffrainc yn  swîp Cwpan y Byd)! Mae'n fraint gweithio i gwmni gyda gwerthoedd cymdeithasol mor bwysig a gyda phobl sy'n gyfrifol am greu theatr sydd wedi cael cymaint o effaith arnaf. Ni fyddaf byth yn anghofio ceisio helpu Mr. Fox i osgoi cael ei ddal gan dorf o ffermwyr dig yng nghysgod eirinen wlanog enfawr wrth i Gaerdydd, fy nhref enedigol, gael ei thrawsnewid yn ddychymyg Roald Dahl! Mae'r hud hwnnw yn cael ei ailgipio dro ar ôl tro, ac rwy'n gwybod na fydd y mis hwn yn wahanol wrth i NTWNHS70 gynnal sioeau ledled Cymru i ddathlu 70 mlynedd o'r GIG.  

 

Rwy'n credu bod TEAM yn rhan wych ac unigryw o NTW, sy'n hanfodol wrth gynnal y cydweithio rhwng y theatr a phobl Cymru a thu hwnt. Graddiais mewn ffilm, ac rwyf wedi cydnabod erioed gwerth gweithio'n symbiotig ac rwy'n edmygu cymuned TEAM am ddangos y fath gymorth ac angerdd. Roedd mynd i fy nigwyddiad cymdeithasol TEAM cyntaf yn ddiweddar i weld cywaith NTW a Quarantine, English, yn fy atgoffa o pa mor bwysig yw ymestyn allan, dechrau sgyrsiau a ffurfio cysylltiadau newydd.

 

Mae'n gyfnod cyffrous i TEAM ac yr wyf mor falch o fod yn cefnogi ei waith allgymorth parhaus, gyda datblygiadau yn Wrecsam a Sir Benfro eisoes yn cynhyrchu gwaith hynod ysbrydoledig. Gyda The Agency hefyd yn lansio yng Nghymru eleni, mae llawer i edrych ymlaen ato.

 

Yr wyf yn awyddus iawn i ddechrau cyfarfod â mwy o aelodau TEAM a chael gwybod am eich prosiectau a'ch syniadau! Galwch mewn am sgwrs (a rhoi esgus i mi ddilyn arogl rhyfeddol y pice ar y maen sy'n dod i mewn drwy y ffenestr y swyddfa!) neu mae croeso i chi gysylltu unrhyw bryd ar

 

sophielewis@nationaltheatrewales.org

 

@sophie_ntw

 

Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych.

Views: 188

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Devinda De Silva on July 18, 2018 at 10:14

A warm welcome Sophie. Great to have you join us.

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service