#MeToo Wales: Stories from the Creative Industries / #MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol

Dear Community

Following the outpouring of #MeToo stories from people who have experienced sexual harassment and abuses of power in the creative industries, Re-Live with support from Sherman Theatre will curate a bilingual event in which stories on this subject are heard for the first time in Wales.

The aim of the bilingual event is to provide an opportunity for these stories to be heard by an audience followed by a discussion on how we work together to bring about change in the creative industries in Wales.

The stories will have all names, sensitive information and identifying details redacted, ensuring confidentiality and removing legal risk. The stories will be read by actors to an audience in the Sherman Theatre, Cardiff.

To share your story anonymously with Re-Live:

If you work or study in the creative industries in Wales and have experienced sexual harassment or any abuse of power in your working life, you are invited to share your story. We welcome stories from anyone of any age, gender or sexuality.

We are aware this might be the first time you’ve considered sharing your story and we deeply appreciate the courage it takes.

We assure you that your story will be anonymous and treated with respect. We will not know your name, or your email or IP address. We will not be able to respond individually.

The stories will have all names, sensitive information and identifying details redacted, ensuring confidentiality and removing legal risk. The purpose of the event is not to ‘name and shame’ anyone, the aim is for the stories to be heard and to provide an opportunity for future change to be discussed.

Your story can be as long or as short as you want it to be. We cannot guarantee that every story will be shared live, but we do reassure you that every story will be read and will influence how this discussion moves forward in Wales. By submitting your story, you are giving your permission for your story to be read out at this event.

Re-Live has created an online form where you can anonymously share your story in English or Welsh here

For more information - http://www.re-live.org.uk/metoo/

Date: Saturday 25 Nov 2017

Time: 7pm

Location: Sherman Theatre

Tickets: The event is free but ticketed. Each person is limited to 2 tickets.

You can book tickets here

There are Rules of Engagement for this event which everyone attending is asked to read here

Looking after our audience:
The event will not provide structured victim support but we will ensure that there are support organisations present on the night.

Self-Care:

We know this event has the potential to trigger difficult emotions for people who have experienced harassment and abuse.  If you need support, advice or wish to speak to someone, there are trained and supportive people who are there to listen:

Victim Support:

Victim Support is the independent charity for people affected by crime and traumatic events in England and Wales. Their specialist teams provide individual, independent, emotional and practical help to enable people to cope and recover from the effects of crime.

They are not part of the police, the courts or any other criminal justice agency. Their services are free and available to everyone, whether or not the crime has been reported and regardless of when it happened.

North Wales: 0300 30 30 159

South Wales: 0300 303 0161

Gwent: 0300 123 21 33

New Pathways: Rape crisis and sexual abuse support service: 01685 379 310

Welsh Women’s Aid: 0808 80 10800

Samaritans Cymru: 116123 (24 hours a day, 7 days a week)

National Male Survivors Helpline: 0808 800 5005

Following the No Grey Area event, The Royal Court Theatre have released an industry Code of Behaviour regarding sexual harassment & abuse of power:

https://d19lfjg8hluhfw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/11/06...

#MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol

Yn dilyn tywalltiad o storïau gan bobl sydd wedi cael profiad o aflonyddu rhywiol a chamdriniaethau o bŵer yn y diwydiannau creadigol, mae Re-Live gyda chymorth gan Theatr Sherman, yn bwriadu curadu digwyddiad dwyieithog lle mae storïau ar y testun hwn yn cael eu clywed am y tro cyntaf erioed yng Nghymru. 

Bydd y storïau’n cael eu darllen gan actorion, I gynulleidfaoedd yn Theatr Sherman, Caerdydd.  Bydd holl enwau, gwybodaeth sensitif a manylion adnabod yn cael eu tynnu allan, er mwyn sicrhau cyfrinachedd ac er mwyn dileu risg gyfreithiol.

Nôd y digwyddiad yw rhoi cyfle I gynulleidfa gael profiad o wrando ar y storïau hyn a’u dilyn â thrafodaeth ar sut y gallem gydweithio er mwyn dod a newid yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Er mwyn rhannu eich stori’n ddienw gyda Re-Live:

Os ydych yn gweithio gyda’r diwydiant creadigol yng Nghymru ac wedi profi aflonyddu rhywiol neu unrhyw camddefnydd o bŵer tra’n gweithio, fe’ch gwahoddir I rannu eich stori.  ‘Rydym yn croesawu storïau gan unrhywun.

‘Rydym yn ymwybodol efallai mai dyma’r tro cyntaf I chi ystyried rhannu eich stori ac ‘rydym yn gwerthfawrogi’ch dewrder yn arw iawn. ‘Rydym yn eich sicrhau y bydd eich stori’n ddienw ac yn cael ei drin gyda pharch.  Ni fyddem yn gwybod eich enw, eich ebost na’ch cyfeiriad IP.  Ni fydd yn bosibl I ni ymateb I unigolion.

Bydd holl enwau, gwybodaeth sensitif a gwybodaeth a all eich adnabod yn cael eu tynnu allan, gan sicrhau cyfrinachedd a dileu risg gyfreithiol. Nid pwrpas y digwyddiad yw codi cywilydd ar unrhyw un, ond cael clywed y storïau gan drafod y cyfleoedd posibl ar gyfer newid yn y dyfodol.

Gall eich stori fod mor fyr neu mor hir ac ydych eisiau iddo fod.  Ni allem warantu y bydd pob stori’n cael ei rannu’n fyw, ond gallem eich sicrhau y bydd pob stori’n cael ei ddarllen a byddent yn dylanwadu ar sut bydd y trafodaethau’n symud ymlaen yng Nghymru.  Wrth gyflwyno’ch stori, ‘rydych yn rhoi’ch caniatad I’ch stori gael ei ddarllen mewn digwyddiad. 

Mae Re-Live wedi creu ffurflen ar lein sy’n caniatau chi I rannu’ch stori’n ddienw yn y Gymraeg yma

Dyddiad: Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017

Amser: 7pm

Lleoliad: Theatr Sherman

Tocynnau: Mae’r digwyddiad am ddim ond bydd angen tocyn mynediad.  Dim ond dau docyn ar gyfer un person.

Gallwch archebu tocynnau yma

Ceir rheolau ymgysylltu ar gyfer y digwyddiad hwn a dylai pawb sydd am fynychu ei ddarllen yma

Gofalu am ein cynulleidfa:

Ni fydd y digwyddiad yn cynnig cefnogaeth strwythuredig ond byddem yn sicrhau y bydd sefydliadau cefnogi yn bresennol ar y noson. 

Hunan-ofal:

‘Rydym yn ymwybodol fod digwyddiad fel hwn gyda’r perygl o gynau emosiynau anodd pobl sydd wedi profi aflonyddu a cham-drin.  Os ydych angen cefnogaeth, cyngor neu angen siarad efo rhywun, mae gennym bobl sydd wedi eu hyfforddi ac yn barod I wrando a’ch cynnal: 

Cefnogaeth Dioddefwyr:

Cefnogaeth Dioddefwyr yw’r elusen annibynnol ar gyfer pobl sydd wedi eu heffeithio gan drosedd a digwyddiadau trawmatig yn Lloegr a Chymru.  Mae eu tîm arbenigol yn cynnig cymorth unigol, annibynnol, emosiynol ac ymarferol er mwyn cynorthwyo pobl I ymdopi ac adfer ar ôl effaith y drosedd.

Nid ydynt yn rhan o’r heddlu, y llysoedd nac unrhyw asiant cyfiawnder troseddol arall.  Mae eu gwasanaeth yn ddidâl ac ar gael ar gyfer pawb, p’run ai yw’r drosedd wedi ei hadrodd a waeth bynnag pa bryd y digwyddodd.

Gogledd Cymru: 0300 30 30 159

De Cymru: 0300 303 0161

Gwent: 0300 123 21 33

Llwybrau Newydd:  Gwasanaeth cefnogaeth argyfwng trais rhywiol a cham-drin rhywiol: 

Cymorth I Ferched yng Nghymru:  0808 80 10800

Samariaid Cymru: 116123   (24 y dydd, 7 niwrnod yr wythnos)

Llinell Samariaid Cymraeg:  0808 164 0123  (7pm-11pm, 7 niwrnod yr wythnos)

Llinell Gymorth Goroswyr Gwrywaidd Cenedlaethol: 0808 800 5005

Yn dilyn ddigwyddiad  No Grey Area mae Theatr y Royal Court wedi rhyddhau Côd Ymddygiad y diwydiant ar aflonyddu rhywiol a chamddefnyddio pŵer:

https://d19lfjg8hluhfw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/11/06...

Views: 173

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service