Hello,

I’m working as a freelance producer for Beyond the Border’s Mycelium Storytelling Hub.  I am living and working in the mid-Wales Welshpool-Newtown area to develop a programme of storytelling activities and events for the year ahead. 

I thought it would be useful to hold a short, informal networking session online to meet and learn more about the work and interests of local storytellers to this area.  As the storytelling programme develops, I would like to reach out to local storytellers in the first instance to include them in the project work and to celebrate the artists in the area.

At the moment I am in the process of applying for funding for projects and events such as a Storytelling Supper and a series of storytelling events in Newtown for young people in collaboration with the Oriel Davies Gallery.  Later in the year, I would like to work with some of the smaller Welsh villages where there are less activities and events happening to connect with more rural communities.   

If you’re interested in having a chat, it would be great to meet you, have a cuppa and hear about your work, where you’re based and any ideas you have to get a better understanding of the storytelling network local to this area.  The date I had in mind was Thursday 17th March at around 3.30pm.  Please let me know if this date and time suits you - I’m happy to swap it for a more suitable time if not or to do two sessions on different days!  My contact email is rhianjessiedaviescelf@gmail.com 

I look forward to hearing from you!

Rhian

Helo,

Rwy’n gweithio fel cysylltu cynhyrchwyr llawrwydd fel rhan o’r Mycelium Storytelling Hub gyda Beyond the Border.  Rydw i’n byw ac yn gweithio yn yr ardal Trawllwng-Dre Newydd yng Nghanolbarth Cymru, ac yn gweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau adrodd stori dros y flwyddyn.

Roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol i ddal sesiwn rhwydweithio byr ag anffurfiol ar lein i gwrdd â, a dysgu mwy am waith a diddordebau storïwyr lleol.  Wrth i’r rhaglen adrodd stori datblygu, hoffwn ymestyn allan i storïwyr lleol yn yr lle cyntaf i’w gynnwys yn gwaith y prosiect ac i ddathlu’r artistiaid sydd yn yr ardal. 

Ar y funud rwyf yn y broses o wneud ceisiadau am gyllid i ddatblygu prosiects, er enghraifft nosweithiau Stori a Swper a chyfres o ddigwyddiadau adrodd stori yn y Dre Newydd mewn cydweithrediad a’r Galeri Oriel Davies.  Yn hwyrach yn y flwyddyn, hoffwn hefyd gweithio gyda rhai o’r pentrefi Cymreig llai lle mae llai o weithgareddau a digwyddiadau yn digwydd, er mwyn cysylltu gyda’r cymunedau fwy glwedig.

Os yw hyn yn rhwybeth yr hoffech chi ymwneud â, byddai’n wych i gyfarfod i gael sgwrs dros paned ac i glywed am eich gwaith, eich lleoliad ag unrhwy syniadau sydd gennych chi i ddeall yn well y rhwydwaith adrodd stori sydd yn yr ardal.  Y dyddiad oedd gennai mewn golwg oedd Dydd Iau 17eg o Fawrth tua 3.30y.p.  Gadewch i fi gwybod os mae’r dyddiad ac amser yma yn gweithio i chi– rwy’n hapus i’w newid am amser sy’n gweithio yn well os ddim neu dal dau sesiwn ar ddyddiau gwahanol!  Fy ebost cyswllt yw rhianjessiedaviescelf@gmail.com 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi!

Cofion cynnes,

Rhian

Views: 43

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service