More info about Temporary Autonomous Art Cardiff #TAACardiff / Mwy o wybodaeth am Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd #TAACaerdydd

We invite you to come and be a part of TAA Cardiff. Staged in a disused building together we can create an experimental, radical, actively creative, free and safe social space.

TAA utilises DIY culture tactics to create space for art and expression outside of the established art world. This event will be uncurated and will provide space to allow people to create and play with new ideas, whether independently or as  group workshops.

TAA addresses the need for free spaces which are not governed by commercial interests or
exclusive institutional standards, creating a fluid space which transforms in unpredictable ways throughout the event as new interventions and responses are added to the mix. Expect the event to be slightly chaotic, full of surprising juxtapositions, and an opportunity to generate new collaborative relationships.

In order to maintain our independence we do not seek public funding or commercial sponsorship. All the events are free to enter and free to exhibit. With no selection criteria, no censorship, and a non-hierarchical mode of organisation TAA is a laboratory for both creative and social experimentation. It is an environment of open discussion and testing of ideas, which
challenges the idea of a passive audience by allowing everybody to get involved.

Doors open at midday. Free Hot Meal Every Day from 6:30pm. DJ’s, discussions,
workshops, performances, art & more.

THE SPACE WILL BE YOURS TO USE

For location: Text 07541 729593 or e-mail taacardiff@riseup.net

*********************************************************************

Rydym yn eich gwahodd i ddod ac i fod yn rhan o Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd. Wedi ei leoli mewn adeilad a fyddai fel arall yn wag gyda'n gilydd gallwn greu gofod arbrofol, radical, cymdeithasol, creadigol, rhydd a diogel.

Gan ddefnyddio tactegau diwylliant Gwna Fe Dy Hun, mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn creu gofod ar gyfer celf a mynegiant y tu allan i'r byd celf sefydledig. Bydd y digwyddiad hwn heb ei guradu a bydd yn rhoi lle i alluogi pobl i greu a chwarae gyda syniadau newydd, yn annibynnol neu fel gweithdai grŵp.

Mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn mynd i'r afael â'r angen am ofod rhydd nad ydynt yn cael eu llywodraethu gan fuddiannau masnachol neu safonau sefydliadol, gan greu gofod hylif sy'n trawsffurfio mewn ffyrdd annisgwyl drwy gydol y digwyddiad wrth i ymatebion newydd gael eu hychwanegu at y gymysgedd. Disgwyliwch y digwyddiad i fod ychydig ar hap, yn llawn o gyfosodiadau, ac yn gyfle i greu perthnasau cydweithredol newydd.

Er mwyn cynnal ein hannibyniaeth nid ydym yn chwilio am gyllid cyhoeddus nac nawdd masnachol. Mae mynediad i'r holl ddigwyddiadau am ddim. Mae arddangos gwaith yn y digwyddiad am ddim. Heb unrhyw feini prawf dethol, dim sensoriaeth, a modd o drefnu nad yw'n hierarchaidd mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn labordy ar gyfer arbrofi creadigol a chymdeithasol. Mae'n amgylchedd agored ar gyfer trafodaeth a phrofi syniadau, sy'n herio'r syniad o gynulleidfa oddefol gan ganiatáu unrhyw un i gymryd rhan.

Ar agor a hanner dydd ymlaen. Prydau poeth am ddim o 6:30yh. DJ’s, trafodaethau, gweithdau, perfformiadau, celf a mwy.

BYDD Y GOFOD YNA I CHI EI DDEFNYDDIO.

Lleoliad: Tecstiwch 07541 729593 neu e-bost taacardiff@riseup.net

Views: 288

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service