National Theatre Wales and Oily Cart present a professional development one-day course

National Theatre Wales and Oily Cart present a professional development one-day course:

 

OILY CART’S THEATRE FOR PEOPLE WITH COMPLEX

LEARNING DISABILITIES

A practical, hands-on, introduction to the aims and the methods of this internationally acclaimed company by the artistic director, Tim Webb.

 

23rd July 2018. 10am – 3pm, Cardiff

 

The day will consist of practical skills sharing focused around the rehearsal room.

 

Workshop is limited to 20 participants. Cost: £30

 

Throughout the day we’ll be looking at the multi-sensory quality of the company’s work: why the company can’t rely on seeing and hearing, the senses dominant in so much theatre, and how the company have developed tools and approaches to working in this way.

 

During the workshop, the group will practically explore various relaxing and amusing theatre games as well as looking at some video examples to understand how Oily Cart goes about creating its productions for young people defined as having Profound and Multiple Learning Disabilities or an Autistic Spectrum Condition.

 

We’ll be exploring the interactive style of performance which is central to the work the company does with young people with complex disabilities, making them, their families and their teachers key contributors to any performance.

 

We’ll also see how Oily Cart has challenged the notions of location and duration in performance. There will also be the opportunity to look at Oily Cart’s equipment and we’ll look at how Oily Cart’s methods might be used in theatre for other, often excluded, audiences.

 

Tim Webb is one of the founders and the artistic director of London-based Oily Cart that has been creating theatre for audiences with complex disabilities since 1988. He has acted as mentor for this kind of performance to Replay in Belfast, Chicago Children’s Theater and Lincoln Center in New York.

 

This course is suitable for artists wishing to develop their practice in this area, Teachers and NHS practitioners.

 

To book or for more information, please contact Fiona Curtis: fionacurtis@nationaltheatrewales.org or 02920353070

 OC%20NTW%20Training%20Course%20.pdf

 -----------------

National Theatre Wales ac Oily Cart yn cyflwyno cwrs datblygiad proffesiynol undydd:

OILY CART’S THEATRE FOR PEOPLE WITH COMPLEX

LEARNING DISABILITIES


Cyflwyniad ymarferol i nodau a dulliau'r cwmni rhyngwladol uchel ei fri hwn gan y cyfarwyddwr artistig, Tim Webb.

 

23 Gorffennaf 2018. 10 am – 3 pm, Caerdydd

 

Bydd y diwrnod yn cynnwys rhannu sgiliau ymarferol eu ffocws gan ganolbwyntio ar yr ystafell ymarfer.

 

Mae'r gweithdy wedi'i gyfyngu i 20 o gyfranogwyr. Cost: £30

 

Yn ystod y dydd byddwn yn edrych ar nodweddion aml-synhwyraidd gwaith y cwmni: pam na all y cwmni ddibynnu ar weld a chlywed, y prif synhwyrau mewn cymaint o waith theatr, a sut mae'r cwmni wedi datblygu adnoddau a dulliau i weithio yn y modd hwn.

 

Yn ystod y gweithdy, bydd y grŵp yn archwilio gwahanol gemau theatr yn ymarferol gyda'r bwriad o ymlacio a diddanu, yn ogystal ag edrych ar rai enghreifftiau fideo i ddeall sut y mae Oily Cart yn mynd ati i greu ei gynyrchiadau ar gyfer pobl ifanc a ddiffiniwyd fel rhai ag Anableddau Dwys a Lluosog neu Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

 

Byddwn yn archwilio'r arddull perfformio rhyngweithiol sy'n ganolog i'r gwaith y mae'r cwmni'n ei wneud gyda phobl ifanc ag anableddau cymhleth gan eu gwneud nhw, eu teuluoedd a'u hathrawon yn gyfranwyr allweddol i unrhyw berfformiad.

 

Byddwn hefyd yn gweld sut mae Oily Cart wedi herio'r syniad o leoliad a hyd mewn perfformiad. Bydd hefyd yn gyfle i edrych ar offer Oily Cart a byddwn yn edrych ar sut y gellid defnyddio dulliau Oily Cart yn y theatr ar gyfer cynulleidfaoedd eraill, sy'n aml wedi'u heithrio.

 

Tim Webb yn un o sylfaenwyr a chyfarwyddwr artistig Oily Cart, sydd wedi'i leoli yn Llundain, ac sydd wedi bod yn creu theatr ar gyfer cynulleidfaoedd ag anableddau cymhleth er 1988. Mae wedi gweithredu fel mentor ar gyfer y math hwn o berfformiad i Replay yn Belfast, Chicago Children’s Theater a Chanolfan Lincoln yn Efrog Newydd.

 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer artistiaid sydd am ddatblygu eu harfer yn y maes hwn, athrawon ac ymarferwyr y GIG.

 

I archebu lle neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Fiona Curtis: fionacurtis@nationaltheatrewales.org neu 02920353070

 OC%20NTW%20Training%20Course%20.pdf

Views: 314

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service