NATIONAL THEATRE WALES and PeerGrouP - ARTIST DEVELOPMENT RESIDENCY

NATIONAL THEATRE WALES and PeerGrouP

ARTIST DEVELOPMENT RESIDENCY 

National Theatre Wales are partnering with one of The Netherlands' leading theatre companies working in site-specific theatre: PeerGrouP. Together we will be offering a 5-day artist development residency looking at the approach, in-depth methodologies and ethos of this forward-thinking company. Artists will have the opportunity to immerse themselves in PeerGrouP’s unique practice and find ways to apply it to their own work.

PeerGrouP say:
"Instead of focusing on what to make in situ, we focus on how to make in situ. How does an artist develop a creative/artistic process, which really connects to and is specific for the site where you're working? These workshops are a way to learn to look at a location with new eyes, but also at your own way of creating work." 

We are looking for 8 artists from Wales, working in any discipline with a performance element to their practice, to join PeerGrouP in Powys between 12th and 16th November. Your travel to and from the residency will be provided as well as accommodation for the duration. 

To apply please send an expression of interest (text or video link) outlining:

  • Who you are
  • What you do
  • Why you would like to be involved
  • Links to where we can find your work online

Email Gavin Porter by 12 noon on 27 September.

_______________________________

NATIONAL THEATRE WALES a PeerGrouP

PRESWYL DATBYGU ARTISTIAID

Mae National Theatre Wales yn creu partneriaeth ag un o brif gwmnïau theatr yr Iseldiroedd sy’n gweithio mewn theatr safle-benodol: PeerGrouP. Gyda’n gilydd byddwn yn cynnig cyfnod preswyl datblygu artistiaid o 5 diwrnod yn edrych ar ymagwedd, methodolegau manwl ac ethos y cwmni blaengar hwn. Bydd gan artistiaid y cyfle i gymryd rhan lawn yn arfer unigryw PeerGrouP a dod o hyd i ffyrdd i’w gymhwyso i’w gwaith eu hunain. 

Dywed PeerGrouP:
"Yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn i’w wneud ar safle, rydym yn canolbwyntio ar sut i’w wneud ar safle. Sut mae artist yn datblygu proses greadigol/artistig, sy’n wirioneddol gysylltiedig â’r safle ac yn benodol i’r safle lle rydych yn gweithio? Mae’r gweithdai hyn yn ffordd i ddysgu i edrych ar leoliad gyda llygaid newydd, ond hefyd ar eich ffordd chi eich hun o greu gwaith." 

Rydym yn edrych am 8 artist o Gymru, sy’n gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ag elfen berfformio i’w harfer, i ymuno â PeerGrouP ym Mhowys rhwng 12 a 16 Tachwedd. Bydd eich teithio i’r safle ac oddi yno, yn ogystal â llety yn cael eu darparu ar gyfer y cyfnod. 

I wneud cais anfonwch fynegiant o ddiddordeb (testun neu gyswllt fideo) yn amlinellu:

  • Pwy ydych chi
  • Yr hyn yr ydych yn ei wneud
  • Pam yr hoffech gymryd rhan
  • Dolenni er mwyn i ni ganfod eich gwaith ar-lein

Anfonwch e-bost at Gavin Porter erbyn 12 canol dydd ar 27 Medi.

Views: 377

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service