National Theatre Wales are recruiting / Mae National Theatre Wales yn recriwtio

National Theatre Wales are recruiting:

 

We are looking for Stage Managers to work with us on two high-profile productions in 2019.

On Bear Ridge – a new play by Ed Thomas being presented at Sherman Theatre and The Royal Court

 

Company Stage Manager 19th August – 9th November  

 

Assistant Stage Manager 19th August – 9th November

 

Mission Control – a site specific collaboration between NTW and Hijinx

 

Company Stage Manager 28th October – 24th November

 

Deputy Stage Manager 28th October – 24th November

 

Assistant Stage Manager 28th October – 24th November

 

Location for On Bear Ridge

Rehearse and open in Cardiff, transfer to The Royal Court.

 

Location for Mission Control

Rehearse and play in Cardiff.

 

Rate – CSM £610 per week, DSM £585 per week, ASM £535 per week

 

Criteria:

 

Skills and Experience that we consider important for the role

At least 2 years professional Experience

CSM and DSM

Experience of DSM / Book work

CSM and DSM

Proven ability to create and maintain positive working relationships with Director and creative team

All roles

Understanding of Qlab

DSM

Working knowledge of H&S

All roles

Experience working on shows in non-traditional settings

All roles – Mission Control only

Excellent communication skills, both oral and written

All roles

 

Useful skills and experience

Full Clean Driving Licence

All roles

Working with and Supervising placements

ASM and CSM

Fluent Welsh Language

All roles

Experience of working on new writing and devised work

DSM

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

All roles

Commitment to team working (Large and small)

All roles

Ability to work independently and show initiative

All roles

Positive work ethic; especially when working under pressure

All roles

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

All roles

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

All roles

A passion for the Theatre

All roles

 

Notes

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role and how you meet the criteria listed above. Please also state which position(s) you are applying for. Please send these by email to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 29/4/19

If you have dyslexia or prefer not to send a written application please submit your application in a form that you are comfortable with.

Please also fill out the Equal Opportunities link https://goo.gl/forms/ae8WRDHHzEYw8Jvn1 and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging interviews for the w/c 13/5/19.

 

 -------------------------

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

 

Rydym yn edrych am Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar ddau gynhyrchiad proffil uchel yn 2019.

On Bear Ridge – drama newydd gan Ed Thomas yn cael ei chyflwyno yn Theatr Sherman a'r Royal Court

 

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 19eg Awst – 9fed Tachwedd 

 

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 19eg Awst – 9fed Tachwedd 

 

Mission Control – cywaith safle-benodol rhwng NTW a Hijinx

 

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 28ain Hydref – 24ain Tachwedd 

 

Dirprwy Reolwr Llwyfan 28ain Hydref – 24ain Tachwedd 

 

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 28ain Hydref – 24ain Tachwedd 

 

Lleoliad ar gyfer On Bear Ridge

Ymarfer ac agor yng Nghaerdydd, Trosglwyddo i'r Royal Court

 

Lleoliad ar gyfer Mission Control

Ymarfer a pherfformio yng Nghaerdydd.

 

Cyfradd – CSM £610 yr wythnos, DSM £585 yr wythnos, ASM £535 yr wythnos

 

Meini prawf:

 

Sgiliau a Phrofiad a ystyriwn yn bwysig ar gyfer y rôl

O leiaf 2 flynedd o brofiad proffesiynol 

CSM a DSM

Profiad o waith DSM / llyfr

CSM a DSM

Gallu profedig i greu a chynnal perthynas waith gadarnhaol gyda Chyfarwyddwr a thîm creadigol

 Pob rôl

Dealltwriaeth o Qlab

DSM

Gwybodaeth weithredol o Iechyd a Diogelwch

Pob rôl

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau annhraddodiadol

Pob rôl – Mission Control yn unig

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Pob rôl

 

Sgiliau a phrofiad defnyddiol

Trwydded yrru lawn a glân

Pob rôl

Gweithio gyda a goruchwylio lleoliadau

ASM a CSM

Rhugl yn y Gymraeg

 Pob rôl

Profiad o weithio ar ysgrifennu newydd a gwaith dyfeisiedig

DSM

 

Priodoleddau Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Pob rôl

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Pob rôl

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Pob rôl

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Pob rôl

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Pob rôl

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd 

Pob rôl

Angerdd dros y theatr

Pob rôl

 

Nodiadau

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl groendywyll a phobl anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl a sut rydych yn bodloni'r meini prawf uchod. Nodwch hefyd pa swyddi(i) yr ydych yn ymgeisio amdanynt. Anfonwch y rhain trwy e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 12:00 ar 29/4/19.

Os oes gennych ddyslecsia neu ei fod yn well gennych beidio ag anfon cais ysgrifenedig, cyflwynwch eich cais ar ffurf yr ydych yn gyfforddus â hi.

Hefyd llenwch y linc Cyfle Cyfartal https://goo.gl/forms/ae8WRDHHzEYw8Jvn1 a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

 

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau 13/5/19.

 

 

 

 

Views: 331

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service