NDCWales: Company Manager / CDCCymru: Rheolwr Cwmni

National Dance Company Wales seeks a proactive and approachable Company Manager to support the Rehearsal Director, dancers and wider artistic team. Demonstrating a strong understanding and background in dance as well as good administration and organisational skills you will play a key role in planning and facilitating dancer activity as we move back into touring and creating for live and digital performances. 

This is a part-time maternity cover position, based in Cardiff this role can be worked flexibly between studio, office and home. 

Salary £22,500 per annum pro rata 

60% (22.5 hours a week) worked flexible across a minimum of 4 days 

Social justice, equality and fairness are at the core of everything that NDCWales does. We welcome and encourage job applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled people, people of African or Caribbean heritage and South, East, and South East Asian heritage and people who are ethnically diverse, as these groups are currently under-represented in our organisation.  

The studios and offices are fully accessible. Welsh Government guidelines for working safely during COVID-19 are followed at all times.  

Closing date for applications 12.00, Thursday 10th June 2021  
Application information can be found in the job pack. 

Interviews Thursday 17th June 2021 via video call 

Closing date: 10/06/2021

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn chwilio am Reolwr Cwmni rhagweithiol a chyfeillgar i gefnogi'r Cyfarwyddwr Ymarferion, y dawnswyr a'r tîm artistig ehangach. Gan ddangos dealltwriaeth gref o'r byd dawns a chefndir cadarn ynddo, yn ogystal â sgiliau gweinyddu a threfnu da, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynllunio a hwyluso gweithgareddau dawnswyr wrth inni ailddechrau teithio a chreu ar gyfer perfformiadau byw a digidol. 

Swydd ran-amser dros gyfnod mamolaeth yw hon, wedi'i lleoli yng Nghaerdydd. Mae'n bosib cyflawni'r swydd drwy weithio'n hyblyg rhwng y stiwdio, y swyddfa a'r cartref. 

Cyflog: £22,500 y flwyddyn, pro rata. 

60% (22.5 awr yr wythnos) ar sail hyblyg dros o leiaf 4 diwrnod yr wythnos. 

Mae cyfiawnder cymdeithasol, cydraddoldeb a thegwch wrth wraidd holl weithgareddau CDCCymru. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau am swyddi gan bobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl o gefndir Affricanaidd neu Garibïaidd; pobl o gefndir de, dwyrain neu dde-ddwyrain Asia; a phobl sydd â chefndir ethnig amrywiol, gan fod y grwpiau hyn heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar hyn o bryd.  

Mae'r stiwdios a swyddfeydd yn gwbl hygyrch. Glynir wrth ganllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithio'n ddiogel yn ystod COVID-19 bob amser.  

  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00, dydd Iau 10 Mehefin 2021.  
Mae'r wybodaeth ynghylch ymgeisio i'w chael yn y pecyn swydd. 

Cyfweliadau: dydd Iau 17 Mehefin 2021 drwy alwad fideo. 

  

Cofrestrwyd fel Cwmni Cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr, Rhif 1672419  

Cofrestrwyd fel Elusen yng Nghymru a Lloegr, Rhif 326227  

Dyddiad cau: 10/06/2021

Views: 28

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service